17 Test Yourself C English 10 (Unit 6 – 8) mới nhất

TEST YOURSELF C

UNIT 3 – 6 

I. Listening (Nghe)

<A> 1.F     2. F     3. T     4. F     5. T

<B>

1. aren’t       2. evenings     3. cinemas     4. theaters     5. knows

* Lời trong băng:

I live in a small village called Henfield – there are about 500 people here. I love it because it’s quiet and life is slow and easy. You never have to queue in shops and banks. The village is clean – people look after it and don’t throw their rubbish in the streets. The air is also clean because there’s not much heavy traffic. It’s much more friendly here than in a city. Everyone knows everyone and if someone has a problem, there are always people who can help.

There aren’t many things I don’t like about Henfield. One thing is that there’s not much to do in the evenings – we haven’t got any cinemas or theatres. Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city.

II. Reading (Đọc)

Ngày nay truyền hình đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người đến đỗi rất cần thiết cho chúng ta cân nhắc xem liệu truyền hình có lợi hay có hại.

Trước hết truyền hình là nguồn giải trí không những thuận tiện mà còn rè tiền. Ví dụ, với một gia dinh bốn người thi việc ngồi ở nhà thoải mái xem tivi thì vừa thuận tiện hơn và rẻ liền hơn là đi xem ở ngoài. Họ không cần phải đi lại. Họ cùng không phải trả tiền để có chỗ ngồi ở nhà hát hay rạp chiếu phim. Điều họ phải làm là bấm nút ti vi là có thể xem kịch, xem phim đù mọi the loại, đó là chưa kể dến những buổi bình luận chính trị và nhừng trận bóng đá sôi dộng gần đây nhất. Tuy nhiên, một số người xem tivi chẳng cần phải làm gì cả. Họ thậm chí không phải động chân, động tay. Họ không có sự lựa chọn. Họ noàn toàn thụ động vì mọi thứ đã bày ra trước mắt. Truyền hình thông báo cho chúng ta biết các sự kiện đang diễn ra, những phát triển mới nhất về khoa học và chính trị, và trình chiếu cho chúng ta vô số các chưorng trình. Người ta cũng có thể xem các hình ảnh về những đất nước xa xôi nhất, các phong tục kỳ ịạ nhất ngay tại phòng khách. Tuy nhiên, đây lại có nguy cơ. Chúng ta quá thích xem tivi đến nỗi nó bắt đầu ngự trị cuộc sổng của chúng ta, và chúng ta không còn thời gian đế trò chuyện cùng nhau và làm nhừng việc khác.

Có nhiều tranh luận ủng hộ cũng như phản đối truyền hình. Tôi cho rằng chúng ta phải hiểu bản thân truyền hình không tốt cũng chẳng xấu. Truyền hình tốt hay xấu là do chúng ta tạo ra.

1) TV is a convenient and rather cheap source of entertainment because people can sit comfortably at home to see plays, films of every kind, and they don’t have to pay for expensive seats at the theatre or in the cinema.

2) People can see plays, films of every kind, political discussions and the latest exciting football matches.

3) The TV viewer is completely passive because he needs to do nothing, he doesn’t even use his legs.

4) If we get to like watching TV too much, it will dominate our lives and we won’t have time to talk to each other and do other things.

5) That TV is good or bad depends on people.

III. Grammar (Văn phạm)

Điền vào chỗ trống bàng dạng đúng của động từ trong khung.

1. have been – haven’t had

2. haven’t given – have paid

3. said

4. had taken

5. thought – would come

6. told – have got

IV. Writing (Viết)

Bài viết gợi ý.

When you come out of the bus station, turn right, and walk along King street until you reach the traffic lights. Turn left at the traffic lights into Redham Road. Go straight along the road. The Indian Restaurant is on the left, after Beach Parade. You can’t miss it.