17 Test Yourself C English 11 (Unit 7 – 9) mới nhất

TEST YOURSELF C

Units 7-9

I. Listening (Nghe)

* Nghe bài hội thoại và xếp các câu em nghe theo đúng thứ tự.

ĐÁP ÁN

1 -g              4 – f              7-h              10 – a

2 – b            5 – d              8-k              11 -i

3 – e             6-j                9 – c

Tapescript

R : Good morning, Father & Son Ltd, for Sales press one. For Account press two. For enquirees, please hold.

Dona : Father & Son Company. Thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?

Georgia : Hello, my name is Georgia King. I’d like to speak to Jon Barnes, please.

Dona : Sorry. What name is that?

Georgia : It’s Georgia King speaking.

Dona : Oh, I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment. Can I take a message?

Georgia : Well, I’m returning his call. He left me a message to call him.

Dona : OK. Can you hold on, please… The line’s busy at the moment. Can you call Mr. Barnes back later?

Georgia : Um… Can 1 leave a message please?

Dona : Oh, just a minute, I’ll put you through to one of his colleagues.

………….

Ghi chú: R – Record

II. Reading (Đọc)

Read the passage and answer the questions. Đọc bài van và trả lời câu hỏi

Ở các quốc gia khác nhau có nhiều phong tục thú vị trong cách tổ chức mừng năm mới. Cũng có các phong tục mừng năm mới do những người theo đạo ở Mỹ và nơi khác trên thế giới thực hiện.

Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, người ta tụ họp ngay trước giao thừa và chọn 12 quả nho từ một chùm nho lớn. Khi đồng hồ điểm giờ năm mới, mỗi người ăn 12 quả nho và chúc may mắn cho mọi người. 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm.

Ở Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Nó bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc vì mùa đông vừa kết thúc và mùa xuân đang bắt đầu. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc kinh Koran, và sau đó ôm nhau và nói “Chúc bạn sống lâu 100 tuổi!”

Câu hỏi:

1. Những người ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì vào lúc giao thừa?

2. Tại sao những người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?

3. Ngày đầu năm mới được gọi là No-ruz ở đâu?

4. No-Ruz kéo dài trong bao lâu?

5. Người ta thường làm gì vào ngày No-Ruz?

Đáp án:

1. They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.

2. Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. In Iran.

4. It lasts for thirteen days.

5. They read from the Koran, then all embrace each other and say, “May you live 100 years”.

III. Pronunciation and Grammar (Phát âm và ngữ pháp)

a) Chọn từ có phần gạch dưới được phút âm khác với những từ còn lại trong câu.

ĐÁP ÁN

1. D           2. B         3. B

b) Nối các câu dùng who hay which.

ĐÁP ÁN

1. The Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

4. The man and the woman who live in flat 8 are from Scotland.

c) Kết hợp mệnh đề bên cột A với mệnh đề ở cột B thành câu điều kiện.

1. b            2. c             3. a

IV. Writing (Viết)

Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về điều em thích và không thích về Tết.

BÀI VIẾT GỢI Ý

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New Year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare for it well in advance. The house is usually cleaned and decorated with beautiful things such as flowers and pictures. Peach flowers and kumquat trees are very typical at Tet. Almost every house has at least either peach flowers and kumquat trees, some even have both in their houses at Tet. During Tet people enjoy traditional foods such as Banh Chung, fruit jam,… On the first day of the Lunar New Year, people often go to pagodas or churches then they visit their relatives. I enjoy Tet holidays because we often have “lucky money” at Tet and we can get up later than usual. The only thing I don’t like at Tet is that the weather is wet and cold.