17 Test Yourself D English 10 (Unit 9 – 11) mới nhất

TEST YOURSELF D 

I. Listening (Nghe)

Hãy nghe băng rồi trả lời câu hỏi.

a. People go to a national park to enjoy nature.

b. It became a national park in 1872.

c. No, it isn’t. It is the world’s oldest national park and the world’s largest park.

d. It has about seventy geysers in the park.

e. Visitors mustn’t pick the flowers and feed on hunt the animals.

* Lời trong băng:

A national park is a large piece of land. In the park, animals are free to come and go. Trees and plants grow everywhere. People go to a national park to enjoy nature. Many people stay in campgrounds in national parks. They sleep in tents and cook their food over campfires. They also walk on trails or paths in the park.

Yellowstone is the world’s oldest nationl park. It became a national park in 1872. it is also the world’s largest park.

Yellowstone is famous for its geysers. These holes in the ground shoot hot water into the air. There are about seventy gersers in the park. The most famous is Old Faithful. About every hour Old Faithful shoots hot water hundreds of feet into the air.

Two-and-a-half million people visit this beautiful park each year. Visitors are not allowed to pick the flowers. They must not feed or hunt the animals, either.

II. Reading (Đọc)

Bảo tồn thiên nhiên là việc bảo vệ và quản lý môi trường một cách khôn ngoan. Con người thực hiện bảo tồn thiên nhiên để môi trường có thể duy trì nhu cầu của họ cũng như cùa tất cả các sinh vật khác. Nếu con người không thực hiện bảo tồn thiên nhiên, mọi nguồn tài nguyên cần thiết cho sự sống như không khí, động vật, năng lượng, khoáng sản, thực vật, đất và nước đều sẽ bị tổn hại, lãng phí hoặc hủy diệt.

Bảo tồn thiên nhiên còn là việc quan tâm đến chất lượng môi trường, để con người có thể hưởng thụ cuộc sống. Điều này có nghĩa là chúng ta giữ cho môi trường lành mạnh và an toàn và là một nơi đáng để sống. Một môi trường lành 

mạnh bao gồm đường phổ sạch sẽ với không gian thoáng đãng trong công viên hay sân chơi ở thành phố. Môi trường lý tưởng là cảnh quan không có rác thải. Môi trường cũng bao gồm cả nhừng khu bảo tồn hoang dã nơi động thực vật được bảo vệ khỏi sự tàn phá của con người.

1. Tìm từ hay nhóm từ có nghĩa như sau:

a. junk and litter              b. landscape

c. highway                      d. healthy

2. Những câu nói sau đây là đúng (T) hay sai (F).

a. T             b.T              c. F

a. F            e. T             f. T

III. Grammar (Ngữ pháp)

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc,

a/ 1. has been cleaned                        b/1. knew

    2. have been turned on                  2. would help

   3. are waiting                                  3. knows

c/ 1. decided                                      2. to stay

3. would have gone out                     4. hadn’t been

IV. Writing

Hãy viết lá thư mời dưới đây, dùng các từ gợi ý cho sẵn.

Bài viết gợi ý.

Dear Alex,

You will be delighted to know father is giving a party to celebrate the New Year. He has invited some of our relatives and his friends to make the party a success.

I too have invited a number of my friends in the neighbourhood.

Mother has asked me to tell you to come home for the New Year celebration. I’m sure you will be here in time to share the fun with US on that day.

 Love,            

Helen