17 Test Yourself F English 10 (Unit 15 – 16) mới nhất

TEST YOURSELF F

(UNIT 15 – 16)

I. Listening (Nghe)

Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trổng.

1. three          3. capital       5. noisy       

2. friends       4. crowds       6. interesting

7. streets          9. enjoy         8. flowers

10. modem

* Lời trong băng:

Well, I think that living in Bangkok is very exciting. I haven’t lived here all my life. My family came here when I was three. But now it is my home. Nearly all my friends live here.

It’s our capital city, and very big. From morning till night there are crowds of people on the main streets. Some parts of the city are very noisy. I have a long journey to school every day. but I don’t mind because it’s so interesting. There’s always something happening in the streets. There are all kinds of people selling things – fruits, flowers, cooked food, clothes – everything you could imagine. I really enjoy the excitement of the crowded streets and large modem buildings. I love walking around the streets at the weekend with some other boys from my class.

II. Reading (Đọc)

Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng.

Sydney, thủ phủ lớn nhất của úc, nằm trên bờ biển đông nam của đất nước. Với dân số khoảng 4 triệu người, Sydney là thù đô cùa New South Wales, tiểu bang đông dân nhất và có tầm kinh tá quan trọng bậc nhất. Thành phố là một trung tâm văn hóa năng động với nền kinh tế chú trọng về công nghiệp dịch vụ, du lịch, sản xuất và thưong mại quốc tế. Hải cảng Sydney là một trong những trung tâm thưomg mại liên lục địa hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dưcmg.

Sydney được thành lập là thuộc địa cùa Anh vào ngày 26 tháng Giêng năm 1788. Ngày nay hải cảng tự nhiên này trở thành một trung tâm của một thành phổ hiện đại và có tầm vóc quốc tế. Dân số Sydney đa dạng với người dân đến từ nhiều nước khác nhau, tạo cho thành phố một cuộc sống văn hóa phong phú. Đây là thành phố thu hút du khách nước ngoài hàng đầu của úc, và du lịch cũng là ngành công nghiệp hàng đầu của thành phố này. Việc Sydney đã đăng cai tổ chức thế vận hội mùa hè 2002 đã quảng bá hình ảnh của thành phố ra thế giới như là cửa ngõ để đến nước ủc.

1.C        2.A          3. A          4. A          5. A

III. Grammar (Ngữ pháp)

• Nối các cặp câu sau, đổi câu thứ hai thành mệnh đề quan hệ không hạn định và đặt vào vị trí đúng.

1. Their house, which is in the suburb of the city, is quite big and modem.

2. The new English teacher, whom i met yesterday, seems to be very friendly.

3. Sandra has got a new job with Capital Insurers, which is a much better company than the last one she worked for.

4. Her latest novel, which I read on holiday, is really good.

5. This bag, which I carried all the way from the station, is full of books.

• Viết các tính từ trong ngoặc ở dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất.

1. bigger                   2. best                       3. better

4. more polluted       5. more stressful

IV. Writing (Viết)

Hãy viết đoạn miêu tả về Đài Bắc theo gợi ý dưới đây.

Taipei, the capital of Taiwan, was founded in the 15th century. It has a population of 2.3 million. It is theb country’s most exciting city although the weather there is humid and not very pleasant. Taipei is a busy city, and the streets are always crowded with people. Taipei is famous for its excellent museums.