17 Unit 10: Nature In Danger (Thiên Nhiên Bị Tàn Phá) mới nhất

UNIT 10: NATURE IN DANGER

THIÊN NHIÊN BỊ TÀN PHÁ

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 10 Lớp 11 Trang 114

 Speaking Unit 10 Lớp 11 Trang 118

 Listening Unit 10 Lớp 11 Trang 119

 Writing Unit 10 Lớp 11 Trang 120

 Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121

GRAMMAR POINTS (Chủ điểm ngữ pháp)

Relative clauses with prepositions.

Mệnh để quan hệ với giới từ.

Giới từ trong mệnh đề quan hệ có thể ở vào vị trí:

1. Cuối mệnh đề / câu.

Ex: She is the woman. I gave the money to her.

-> She is the woman whom / that I gave the money to. 

Ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ:

-> She is the woman I gave the money to.

2. Trước đại từ quan hệ.

Ex: She is the woman to whom I gave the money.

Trong trường hợp này ta không thể dùng đại từ quan hệ who hay that và cũng không thể lươc bỏ đại từ quan hệ.