17 Unit 16: The Wonders of the World (Các Kỳ Quan Thế Giới) mới nhất

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

CÁC KỲ QUAN THẾ GIỚI

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU: 

 Reading Unit 16 Lớp 11 Trang 178

 Speaking Unit 16 Lớp 11 Trang 181

 Listening Unit 16 Lớp 11 Trang 182

 Writing Unit 16 Lớp 11 Trang 184

 Language Focus Unit 16 Lớp 11 Trang 185

 

GRAMMAR POINTS (Chủ điểm ngữ pháp)

The passive construction, cẩu trúc câu bị động với

It is said that…

He is said…

Khi câu chủ động dùng các động từ: acknowledge, assume, believe, claim, consider, estimate, feel, find, know, presume, report, say, think, understand… với cấu trúc People / they consider / think that + s + V…

Ta có hai dạng câu bị động tương ứng: 

1/ It + be + considered + that + S + V… (nhấn mạnh ỷ cả câu)

                      thought

2/ S + be + considered + to-infinitive… (nhấn mạnh chủ ngữ)

                      thought

Ex: People said that he was jealous of her.

Passive 1 —> It was said that he was jealous of her.

Passive 2 —> He was said to be jealous of her.

People know that he was a policeman.

Passive 1 -> It is known that he was a policeman.

Passive 2 —> He is known to have been a policeman.