17 Unit 6: An Excursion (Một Chuyến Du Ngoạn) mới nhất

UNIT 6: AN EXCURSION 

(MỘT CHUYẾN DU NGOẠN)

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 6 Lớp 10 Trang 62

 Speaking Unit 6 Lớp 10 trang 66

 Listening Unit 6 Lớp 10

 Writing Unit 6 Lớp 10

 Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp)

The present progressive (Thì hiện tại tiếp diễn)

I. Form;

1. Affirmative

2. Negative

thi20hien20tai20tiep20dien20negativ

3. Questions

thi20hien20tai20tiep20dien20questions

II. Usage: Thì hiện tại tiếp diễn:

1. Diễn tả một hành động hay một sự việc diễn ra vào lúc nói.

Ex: Mary can’t answer the phone. She is having a bath.

2. Diễn tả một kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai gần;

Ex: What are you doing tonight?

I’m going to the cinema with my brother.

III. Present progressive & Be going to

* Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai gần; một kế hoạch tương lai đã được sắp xếp để thực hiện.

I am taking a French course this semester (Tôi sẽ học tiếng Pháp ở học kỳ này – Tôi đã đăng ký)

* Be going to diễn tả:

– một dự định đã đưọ’c sắp đặt trước, một dự định trong tương lai.

She is going to buy a new car. (She has saved for a car) (cô ấy dự định mua xe hơi mới. Cô đã để dành tiền cả năm nay).

– một dự đoán có căn cứ.

Look! There are black clouds in the sky. It’s going to rain.