17 Unit 7: The Mass Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng) mới nhất

UNIT 7: THE MASS MEDIA

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 7 Lớp 10 Trang 74

 Speaking Unit 7 Lớp 10 Trang 76

 Listening Unit 7 Lớp 10 Trang 77

 Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78

 Language Focus Unit 7 Lớp 10 Trang 79

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp)

A. Present perfect & Simple past

 

Present Perfect

(Thì hiện tại hoàn thành)

Simple past

(Quá khứ đơn)

 Hiện tại hoàn thành diễn tả:

 1) Hành động hay sự việc đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ nhưng không xác định thời gian.

 She has come to Nha Trang once in her life.

 He has already sent her the letter.

 2) Một hành động hay sự việc bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.

 We have learned English for 5 years.

 She has lived here since 2001.

 Quá khứ đơn diễn tả:

 1) Hành động hay sự việc đã xảy ra và chấm dứt ở một thời điểm xác định trong quá khứ.

 I went to Nha Trang last year.

 We met the new manager two days ago.

 • Trong câu thường dùng với last, ago.

 2) Kể lại một chuỗi hành động xảy ra liên tục.

 The man came to the door, unlocked it, ntered the room, went to the bed and lay down on it.

B. Because of (vì, bởi vì) bắt đầu cho nhóm từ trạng từ chỉ lý do.

1.

Because of, due to, on account of + Noun/Noun phrase

Ex: I came to school late because of the heavy rain.

He ran away from home due to being badly treated.

She gave up the job on account of low salary. 

2. Because

Ex: I came to school late because it rained heavily.

He ran away from home since he was badly treated. She gave up the job as the salary was low.

C. In spite of (mặc dù) bắt đầu cho nhóm từ trạng từ chỉ sự nhượng bộ.

1.

in20spite20of20despite

Ex: In spite of her illness, she tried to go school regularly.

2. Although mở đầu cho mệnh đề trạng từ chi sự nhượng bộ.

although

Ex: Although she was ill, she tried to go to school regularly.