17 Unit 9: The Post Office (Bưu Điện) mới nhất

UNIT 9: THE POST OFFICE

BƯU ĐIỆN

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 9 Lớp 11 Trang 100

 Speaking Unit 9 Lớp 11 Trang 103

 Listening Unit 9 Lớp 11 Trang 105

 Writing Unit 9 Lớp 11 Trang 107

 Language Focus Unit 9 Lớp 11 Trang 109

GRAMMAR POINTS (Chủ điểm ngữ pháp)

Defining and Non-defining relative clauses.

Mệnh đề quan hệ giới hạn và không giới hạn.

1/ Defining relative clauses

Mệnh đề quan hệ giới hạn dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là một bộ phận quan trọng trong câu. Nếu bỏ nỏ đi, mệnh đề chỉnh sẽ không được xác định và không có nghĩa rõ ràng.

Ex: The book which I borrowed from you is very interesting.

Mệnh đề “which I borrowed from you” là mệnh đề quan hệ giới hạn, bổ nghĩa cho danh từ “the book”. Nó rất cần thiết trong câu vì nếu bỏ nó đi ta sẽ không biết quyến sách nào được nói tới.

Ex: The girl who came here yesterday is my cousin.

We will never forget the day when we first came to London.

This is the place where I was born.

2/ Non-defining relative clauses: mệnh đề quan hệ không hạn định còn gọi là mệnh để quan hệ giải thích, dùng đế bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là phần giải thích thêm. Neu bỏ nó đi, mệnh để chính vẫn có ý nghĩa rõ ràng. Danh từ đứng trước mệnh đề này thường đã được xác định rồi.

Ex: My father, who is fifty-five-years old, is an engineer.

Miss White, whom we studied English with, is a very nice teacher.

I want to help Peter, whose parents died in the accident.

He often comes to visit Nha Trang, where he grew up.

* Note: Một số điểm cần lưu ý khu dùng mệnh đề không hạn định.

1. Mệnh đề không hạn định thường được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang.

2. Đại từ quan hệ “That” không được dùng trong loại mệnh đề này.

3. Không lượt bỏ đại từ quan hệ (who/whom/which) trong mệnh đề này.