17 Writing Unit 1 Lớp 12 Trang 17 mới nhất

UNIT 1: HOME LIFE

WRITING (VIẾT)

Task 1. Theo nhóm, cho biết các qui tắc trong gia đình em. Thảo luận các chủ đề sau và thêm vào các qui tắc khác. Hãy sử dụng các nhóm từ: let, allow, be allowed to, have to, permit…

• làm việc nhà                         • dùng xe gắn máy của gia đinh

• về nhà trề                             • đi chơi với bạn

• chuẩn bị bữa ăn                    •

• xem tivi                                 •  

• nói chuyện qua điện thoại

Example:

– During the school year, I’m not allowed to watch TV until I have finished my homework.

– In my family, everybody has to do their share of household chores.

Task 2. Dùng các ý em vừa thảo luận đế viết thư cho người bạn tâm thư về các qui tẳc trong gia đình em. Hãy bắt đầu như sau :

Every family has its own rules. Mine has a few. First, ….

writing20unit20120lop201220task202

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 1 Lớp 12 Trang 12

 Speaking Unit 1 Lớp 12 Trang 15

 Listening Unit 1 Lớp 12 Trang 16

 Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18