17 Writing Unit 10 Lớp 10 Trang 109 mới nhất

UNIT 10: CONSERVATION

WRITING (VIẾT)

Task 1: Viết thành câu bằng cách kết hợp mồi nửa câu đầu ở cột A với nửa câu còn lại thích hợp nhất ở cột B.

1. c        3. a        5. h/f      7. e

2. f/h     4. g/h     6. d/g     8. b

Task 2: Điền vào chỗ trống trong những lá thư mời dưới đây bằng nhóm từ thích hợp ở Task 1.

1. Would you like / Are you free

2. Would you like / Are you free // How about

3. Can you / Why don’t you / Shall we.

Task 3: Nam muốn mời bạn Lâm đang sống ở thành phố khác thải qua ngày nghi cuối tuần với mình. Hãy giúp Nam viết một lá thư, sử dụng các từ gợi ý bên dưới.

Bài viết gợi ý:

    Dear Lam,

    We haven’t met since you moved. I miss you a lot. We are both having some days off between the two terms soon. If you haven’t made any other plans, why don’t we spend a weekend together?

Do you feel like visiting the forest near my grandparents’ home again? It looks quite different now because very many young trees have been planted at the Tree – Planting Festivals. 

Do come if you find it possible and I’ll make all the preparations then. Give my love to your parents.

Your friend,     

Nam.           

Tham khảo đáp án các phần sau tại đây:

 Reading Unit 10 Lớp 10 Trang 104

 Speaking Unit 10 Lớp 10 Trang 106

 Listening Unit 10 Lớp 10 Trang 107

 Language Focus Unit 10 Lớp 10 Trang 110