17 Writing Unit 11 Lớp 10 Trang 117 mới nhất

UNIT 11: NATIONAL PARKS

WRITING (VIẾT)

Viết thư nhận lời hoặc từ chối.

Task 1: Dưới đây là một số cách nhận lời hay từ chối lời mời. Đọc và điền vào chỗ trống những đoạn viết dưới đây bằng cụm từ phù hợp.

1. I’d like you

2. I’m afraid I can’t come because

3. that’s a great idea.

Task 2: Sap xếp các câu sau để tạo thành một bức thư nhận lời mời của bạn về quê nghỉ cuối tuần.

1.d                2. e                3. c     

4. a               5. f                 6. b

Task 3: Một người bạn của em mời em đi dã ngoại ở vườn quốc gia Cúc Phương vào ngày nghỉ cuối tuần tới. Hãy viết thư nhận lời hay từ chối lời mời đó.

Bài viết gợi ý:

       Dear Tan,

      Thank you for your letter. It is lovely to hear that you are going to go for a picnic to Cue Phuong National Park next weekend. I would really like to come. I’m sure we will have a very good time together. Please phone me to let me know your arrangement for the trip.

Love,        

Nam.        

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 11 Lớp 10 Trang 112

 Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114

 Listening Unit 11 Lớp 10 Trang 115

 Language Focus Unit 11 Lớp 10 Trang 118