17 Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78 mới nhất

UNIT 7: THE MASS MEDIA

WRITING (VIẾT)

Viết về các thuận lợi và bất lợi.

Task 1: Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình.

Thuận lợi

Bất lợi

• Vô tuyến truyền hình giúp chúng ta biết nhiều hơn về thế giới, biết và thấy được nhiều điều mới mẻ.

• Vô tuyến truyền hình có thê làm cho mọi điều dễ nhớ vì nó giới thiệu thông tin một cách có hiệu quả.

• Nó làm cho chúng ta được giải trí. Xem TiVi là cách thư giàn thú vị.

• Nó quảng bá các môn thể thao và trò chơi.

• Nó giúp ta ý thức dược trách nhiệm của minh với thế giới.

• Vô tuyến truyền hình làm chúng ta thụ động. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nên bộ  não của chúng ta trở nên lười biếng.

• Nó khuyến khích chúng ta mua nhừng thứ mà chúng ta không cần.

• Nó chiếm hết thời gian của các hoạt động như đọc sách và trò chơi.

• Một sổ chương trình truyền hình có thể làm cho người ta trờ nên hung dữ.

• Vô tuyến truyền hình cản trở cuộc sống gia đình và giao tiếp.

Task 2: Theo cặp, em hây tháo luận về những thuận lợi và bất lợi của các phương tiện thông tin đại chúng và viết vào các cột dưới đây.

Advantages

Disadvantages

 Radio  It entertains people.

 It makes life enjoyable.

 It makes people lazy.
 Newspaper  It enlarges people’s knowledge and understanding.  It costs time and money.
 The Internet   It provides quick access to information and entertainment    It has great influence on the way people think 

 It makes people lazy and addicted to it.

Task 3: Em hãy viết một đoạn về những thuận lợi và bất lợi cùa một tronu các phương tiện thông tin dại chúng dã thảo luận ở bài tập 2.

Bài viết gợi ý

Nobody can deny the benefits of the Internet in our life today. However, the Internet has its own advantages and disadvantages.

The Internet makes life easier and more enjoyable. It provides quick access to information and entertainment. It broaden people’s knowledge and understanding. It helps people far away communicate with each other quickly and easily. Besides the advantages above, the Internet can have great influence on the way people think, can make US lazy and addicted to it. 

Advantages

Disadvantages

 Radio  It entertains people.

 It makes life enjoyable.

 It makes people lazy.
 Newspaper  It enlarges people’s knowledge and understanding.  It costs time and money.
 The Internet   It provides quick access to information and entertainment    It has great influence on the way people think 

 It makes people lazy and addicted to it.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 7 Lớp 10 Trang 74

 Speaking Unit 7 Lớp 10 Trang 76

 Listening Unit 7 Lớp 10 Trang 77

 Language Focus Unit 7 Lớp 10 Trang 79