17 Writing Unit 9 Lớp 10 mới nhất

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

WRITING (VIẾT)

Task 1: Theo cặp, em hăy đọc phần miêu tả về cá nhà táng rồi hoàn thành bảng bên dưới.

Cá nhà táng là loại động vật lớn nhất trên trái đất có răng. Chúng là động vật ăn thịt. Mặc dù cá nhà táng sống ở khắp các đại dương nhưng chúng thích vùng nước có nhiều mực, thức ăn chính cùa chúng. Mỗi ngày một con cá nhà táng có thể ăn đến 1.500 kg thức ăn. Cá nhà táng là loài động vật khổng lồ. Một con cá đực có thể dài đến 18m. nặng tới 54.000kg trong khi con cái thì nhỏ hơn một chút với chiều dài 12m, nặng 17.000kg. Cứ năm đến bảv năm, cá nhà táng cái sinh con sau thời gian mang thai từ 14 đến 19 tháng. Tuổi thọ của cá nhà táng có thể đến 60 hay 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật có vú cỏ bộ não lớn nhất, số lượng cả nhà táng đang bị đe dọa do sự săn bắt của con người hay do chúng vô tình bị mẳc vào lưới cá.

Sperm Whale

 Range & habitat  All oceans

 Prefer waters with high squid populations

 Size  Male: 18m in length; 54.000kg in weight

 Female: 12m in length; 17.000kg in weight

 Feeding habits  Carnivores; eat mainly squid Eat up to 1.500kg of food daily
 Offspring  Give birth to one calf every 5-7 years Gestation period: 14-19 months
 Life span  Up to 60 – 70 years
 Special features  Biggest animals that have teeth on Earth Have the largest brain of all mammals 
 Conversation concerns   At risk due to hunting and accidental fishing net entrapment.

Task 2: Hãy đọc thông tin trong bảng ở trang kế tiếp về cá heo. Viết một đoạn mô tả về sự kiện và số liệu cho trong bảng.

Bài viết gợi ý.

Dolphins are mammals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans in the world, dolphins prefer coastal waters and bays. The size of dolphin greatly. The smallest dolphin is just about 50kg in weight and 1.2m in while the largest one can weigh up to 8.200kg and is 10m in length. Dc are carnivores and they eat mainly fish. A female dolphin gives birth calf every two years after a gestation period of eleven to twelve mor dolphin can live from twenty – five to sixty – five years and some spe dolphins can even live longer. Dolphin population are at risk due to pollution and accidental entrapment in fishing nets.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 9 Lớp 10 Trang 94

 Speaking Unit 9 Lớp 10 Trang 97

 Listening Unit 9 Lớp 10

 Language Focus Unit 9 Lớp 10