19 Độ tan của một chất trong nước mới nhất

BÀI 41: ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

Giải bài tập 1 trang 142 SGK hóa học 8: Hãy chọn câu trả lời nào là đúng nhất:

Độ tan của một chất có trong nước ở nhiệt độ xác định là:

A. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch.

B. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước.

C. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

E. Số gam chất đó có thể tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

Hướng dẫn giải

Câu trả lời đúng nhất: D.

Giải bài tập 2 trang 142 SGK hóa học 8: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. đều tăng;

B. đều giảm;

C. phần lớn là tăng;

D. phần lớn là giảm;

E. không tăng và cũng không giảm.

Hướng dẫn giải

C đúng.

Giải bài tập 3 trang 142 SGK hóa học 8: Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

A. đều tăng;

B* đều giảm;

C. có thể tăng và có thể giảm;

D. không tăng và cũng khống giảm.

Hướng dẫn giải

Câu trả lời đúng: A.

Giải bài tập 4 trang 142 SGK hóa học 8: Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (Hình 6.5 SGK Hoá 8 trang 145) hãy cho biết độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 10°C và 60°C.

Hướng dẫn giải

Kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng) giao điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị ta kẻ những đoạn thẳng song song với trục nhiệt độ (trục ngang) ta sẽ đọc được độ tan gần đúng của các chất:

Độ tan

NaN03

KBr

KNOs

NH4CI

NaCl

Na2S04

10°C

80g

60g

20g

30g

35g

60g

60°C

130g

95g

110g

70g

38g

45g

Giải bài tập 5 trang 142 SGK hóa học 8: Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 18°C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na2CO3 trong 250g nước thì được dung dịch bão hòa.

Hướng dẫn giải 

Ở nhiệt độ 18°C, 250g nước hòa tan 53g Na2CO3 để tạo dung dịch bão hòa. Vậy ở nhiệt độ 18°C, 100g nước hòa tan Sg Na2CO3 để tạo dung dịch bão hòa.

Theo định nghĩa về độ tan, ta có độ tan của Na2CO3 ở 18°C là 21,2g.