205 Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số khác nhau mà lớn hơn 2007 mới nhất

Một bài kiểm tra để đếm số lượng khả năng liên quan đến số tự nhiên

Trang trước

bạn có thể quan tâm

  • Bảng tin, tiếng anh là gì?
  • Bài 22 trang 68 sách bài tập toán 8 tập 1
  • Miễn dịch là gì?
  • Cách chơi mario
  • Viết chủ đề sức khỏe

Mặt khác

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có bốn chữ số khác nhau lớn hơn 2007

Bài 1: Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

Quảng cáo

Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

MỘT. 25 b. mười C. 9 Đ. 20

Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

Gọi tập E = {0,1,2,3,4,5}

Số tự nhiên có hai chữ số có dạng:

chuyên đề toán lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án (a 0;a,b E;ab)

Đến

chuyên đề toán lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án 5, vậy b = 0 hoặc b = 5

Với b = 0 thì có 5 cách chọn a (vì a 0)

Với b = 5 có 4 cách chọn a (vì ab aa 0)

Theo quy tắc cộng cần tìm có tất cả 5 + 4 = 9 số tự nhiên. Chọn đáp án là C.

Bài 2: Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

MỘT. 36 b. 42 C. 82944 Đ. Một kết quả khác

Hiển thị câu trả lời

câu trả lời: Một

Gọi tập E = {0,1,2,3,4,5}

Số tự nhiên có ba chữ số dạng

chuyên đề toán lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án (a 0,a,b,c E,ab,bc,ca)

Chúng ta có

chuyên đề toán lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án3 (a+b+c)3

VE là bộ chữ số phù hợp

là: (0,1,2);(0,1,5);(0,2,4);(1,2,3);(1,3,5);(2,3,4); (3,4,5)

Mỗi bộ ba chữ số khác nhau và khác 0 ta viết được 3.2.1 = 6 số có ba chữ số chia hết cho ba

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2.2.1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho ba. Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6.4 +4.3 =36 số có 3 chữ số chia hết cho 3. Chọn đáp án A

Bài 3:

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được: Có bao nhiêu số có ba chữ số (không nhất thiết khác nhau) là số chẵn? MỘT. 60 b. 90 C. 450

Đ.

100

Quảng cáo Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

GỠ BỎ

Gọi tập E = {0,1,2,3,4,5} số tự nhiên có 3 chữ số

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

(a 0,a,b,c E) Tại vì

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

là số chẵn nên c{0,2,4}, từ đó ta có ba cách chọn chữ số c (vì c{0,2,4}).

Với mỗi cách chọn c ta có 6 cách chọn chữ số b (vì b E)

Với mỗi cách chọn ta có 5 cách chọn chữ số a (vì a E aa 0) Áp dụng quy tắc nhân ta có 3.6.5 = 90 số có 3 chữ số. Vậy đáp án là B.

Bài 4: Cho các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau: MỘT. thứ mười hai. b. 24. C. 64.

Đ.

256. Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

GỠ BỎ Gọi số tự nhiên có 4 chữ số mà bạn tìm được như sau:

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

(a 0,a,b,c,d {1,5,6,7}), thì:

và có 4 cách để chọn

b có 3 cách chọn

c có 2 cách chọn

d có 1 cách chọn

Vậy có: 4.3.2.1 = 24 số Bạn phải chọn B.

Bài 5:

Từ các chữ số 2,3,5,4 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số: Xem thêm: Thời gian họp là gì? MỘT. 256. b. 120. C. 24.

Đ.

16. Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

Một Gọi số tự nhiên có 4 chữ số mà bạn tìm được như sau:

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

(và 0,a,b,c,d {2,3,5,4} thì:

và có 4 cách để chọn

b có 4 cách chọn

c có 4 cách chọn

d có 4 cách chọn

Vậy có: 4.4.4.4 = 256 số A phải được chọn.

Bài 6: Có bao nhiêu chữ số chẵn có bốn chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0,1,2,4,5,6,8. MỘT. 252 b. 520 C. 480

Đ.

368 Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

GỠ BỎ

Chọn XÓAGọi x =

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

;a,b,c,d {0,1,2,4,5,6,8} và 0. Vì x chẵn nên d{0,2,4,6,8}.

TH1:

d = 0 có 1 cách chọn d.

Vì a bằng 0 nên ta có 6 cách chọn {1,2,4,5,6,8}.

Với mỗi cách chọn a, d ta có 5 cách chọn b {1,2,4,5,6,8}{a}.

Với mỗi cách chọn a, b, d ta có 4 cách chọn c {1,2,4,5,6,8}{a,b}. Vậy trong trường hợp này 1.6.5.4 = 120 số.

TH2:

d 0, d chẵn là d{2,4,6,8}. Vậy có 4 cách chọn d

Với mỗi cách chọn d, vì a bằng 0 nên ta có 5 cách chọn {1,2,4,5,6,8}{d}

.

Với mỗi cách chọn a,d ta có 5 cách chọn b {0,1,2,4,5,6,8}{a,d}.

Với mỗi cách chọn a, b, d ta có 4 cách chọn c {0,1,2,4,5,6,8}{a,d,b}.

Vì vậy, trong trường hợp này 4.5.5.4= 400 số.

Vậy cần lập tất cả 120 + 400 = 520 số. Quảng cáo

Bài 7: Từ các số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số chẵn MỘT. 360 b. 343 C. 523

Đ.

347 Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

Một Gọi số mong muốn:

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

(a 0,a,b,c,d {1,2,3,5,4,6,7}) aa,b,c,d khác nhau.

Công việc ta phải làm là lập số x sao cho x chẵn nên d phải chẵn. Để đạt được điều này, chúng ta sẽ trải qua các bước sau

Bước 1: Chọn d: Vì d là số chẵn nên d chỉ có thể là các số 2, 4, 6 nên d có 3 khả năng xảy ra.

Bước 2: Chọn a: Vì ta chọn d nên a chỉ chọn được một trong các số của tập {1,2,3,5,4,6,7}{d} nên có 6 cách chọn a

Bước 3: Chọn b: Tương tự ta có 5 cách chọn b

Bước 4: Chọn câu c: Có 4 cách chọn. Vậy theo quy tắc nhân ta có: 3.6.5.4 = 360 số thỏa yêu cầu bài toán. Lựa chọn.

Bài 8: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và đều lẻ? MỘT. 360 b. 343 C. 480

Đ.

347 Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

CŨ Gọi số mong muốn:

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

(a 0,a,b,c,d {1,2,3,5,4,6,7}) aa,b,c,d khác nhau.

Vì số x được tạo là số lẻ nên d phải là số lẻ. Sử dụng các bước sau, chúng tôi tạo x.

Bước 1: Có 4 cách chọn d

Bước 2: Có 6 cách chọn một

Bước 3: Có 5 cách chọn b

Xem thêm: airdrop mới: otakucoin Phần thưởng: 1 nft Ngày phân phối: Không chắc chắn

Bước 4: Có 4 cách chọn Vậy có 480 số thỏa mãn bài toán. Chọn C.

Bài 9: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mười lớn hơn một? MỘT.40. b. 45. C. 50.

Đ.

55. Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

GỠ BỎ Nếu chữ số thập phân là n thì số hàng đơn vị phải nhỏ hơn hoặc bằng n 1. Vậy chọn cách n 1. Vì chữ số thập phân bằng 1 nên ta có số các số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số thập phân lớn hơn hàng đơn vị là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7 +8+9 = 45 nên chọn B.

Bài 10: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số? MỘT. 900. b. 901. C. 899.

Đ.

999. Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

Một Gọi số tự nhiên có 3 chữ số tìm được là:

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

(và 0) thì:

và có 9 cách chọn

b có 10 cách chọn

c có 10 cách chọn

Vậy có: 9.10.10 = 900 số A phải được chọn.

Bài 11: Cho các chữ số 1, 2, 3, ., 9. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011 số. MỘT. 168 b. 170 C. 164

Đ.

172 Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

Một Gọi số mong muốn

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

(a 0,a,b,c,d {1,2,3,5,4,6,7,8,9})

Vì x chẵn nên d{2,4,6,8}. Đồng thời x 2011 a = 1

a = 1 nên a có 1 cách chọn thì d có 4 cách chọn.

Chọn b có 7 cách chọn c có 6 cách. Vậy có: 1.4.6.7 = 168 số. Lựa chọn.

Bài 12: Có bao nhiêu số có 2 chữ số đều lẻ: MỘT. 25. b. 20. C.30.

Đ.

mười. Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

MộtGọi số tự nhiên cần tìm ở mẫu

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

.

Khi đó: a có 5 khả năng, b có 5 khả năng (vì a, b là các số lẻ). Nên có tổng cộng 5,5 = 25 số. Lựa chọn.

Bài 13: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau: MỘT.240. b.120. C.360.

Đ.

24. Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

GỠ BỎGọi số tự nhiên cần tìm ở mẫu

chuyên đề toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán 11 có đáp án

.

Khi đó: a có 5 phương án, b có 4 phương án, c có 3 phương án, d có 2 phương án và a có 1 phương án. Tổng cộng phải có 5.4.3.2.1 = 120 số. Chọn XÓA

Bài 14:Từ các chữ số 1,2,3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau mà mỗi số có các chữ số khác nhau: MỘT.15. b.20. C.72.

Đ.

36 Hiển thị câu trả lời

câu trả lời: Một

TH1: Có 3 cách cho số có một chữ số.

TH2: Nếu một số có 2 chữ số và mỗi số có các chữ số khác nhau thì 3,2 = 6 số.

TH3:

số có 3 chữ số mà mỗi số có một chữ số khác nhau thì 3.2.1 = 6 số Vậy có 3 + 6 + 6 = 15 số. Lựa chọn.

Bài 15: Cho A = {0,1,2,3,4,5,6}. Từ tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 5. MỘT. 660 b. 432 C. 679

Đ.

523 Hiển thị câu trả lời

câu trả lời:

Một

Tương tự như luận 2. Chọn.

Xem thêm các dạng bài tập toán lớp 11 trong kì thi THPT quốc gia khác:
Giới thiệu kênh YouTube của tôi

Trang trước

Mặt khác

video tương tự
QUẢNG CÁO

Câu Lập luận Học biển bao la, sách vở chỉ là biển xa bờ (dàn ý + 4 bài văn mẫu) Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về gian lận thi cử