207 Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Dịch vụ cúng dường trọn gói

banner do cung2

phu luc ke toan

Giấy ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân, Giấy ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

bạn có thể quan tâm

  • Thủ tục cấp giấy chứng tử
  • Thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san
  • Mẫu bảng lương
  • Giấy chứng nhận đăng ký công ty tư nhân
  • Đề nghị khởi kiện hành chính

Mẫu số: 04 – 2/TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

THẨM QUYỀN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Bạn đang xem: Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: Hợp đồng mua bán nông sản, hàng hóa

Tôi tên là: ………………….. Quốc tịch:………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Xem thêm: Phụ lục Thông tư 111/2021/TT-BTC

Năm ………….Tôi có thu nhập chịu thuế tại một nơi duy nhất là Công ty/Đơn vị …………. Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế)…………………….. thay tôi hoàn thuế TNCN năm …………. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu