207 Hợp đồng mua bán hàng hóa trong đàm phán mới nhất

Dịch vụ cúng dường trọn gói

banner do cung2

mau 02 ck tncn 1

Xem thêm: Mẫu kế hoạch cá nhân của giám đốc trường mầm non (3 mẫu)

Hợp đồng mua bán hàng hóa đang đàm phán, Hợp đồng mua bán hàng hóa đang đàm phán

bạn có thể quan tâm

  • Biên bản bàn giao tài sản dài hạn
  • Mẫu thiệp cưới đẹp nhất 2020
  • Tuyên bố đăng ký bản quyền
  • Mẫu xác nhận lương
  • Mẫu giấy nghỉ phép tiếng Thái

DẠNG HÌNH TRÒN
TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ. 108/TT-PC NGÀY 19-5-1990 HƯỚNG DẪN VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ (theo Nghị định về Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 VÀ QUYẾT ĐỊNH 17-HĐBT ngày 19-19-1996 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CHI TIẾT THI HÀNH CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ)

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số Nghị định số 17-HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành nghị định về hoạt động kinh tế ngày 25/09/1989, Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành thông tư này và thực hiện các hợp đồng kinh tế theo quy định của các văn bản trên.

I. PHẠM VI CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán hàng hóa thương lượng

1/ Theo quy định tại Điều 1, 2, Điều 11 của Quy chế hợp đồng kinh tế, hợp đồng có đủ các điều kiện sau đây được gọi là hợp đồng kinh tế:

A) Hợp đồng có nội dung sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các hợp đồng khác nhằm mục đích kinh doanh, có quy định rõ ràng về quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc xây dựng và thực hiện phương án của mình.

B) Các bên ký kết là pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với thể nhân có đăng ký thương mại theo quy định pháp luật (Điều kiện công nhận là pháp nhân, thể nhân có đăng ký thương mại theo quy định của pháp luật). Quy định của pháp luật đã được quy định tại Điều 1 Nghị định 17-HĐBT ngày 16/01/1990).

C) Hợp đồng được ký kết bằng văn bản hoặc bằng chứng từ giao dịch. Hợp đồng được ký kết bằng văn bản là hai bên cùng ký hoặc một bên ký trước, bên kia ký sau nhưng hai bên cùng ký vào một văn bản. Hợp đồng được ký kết bằng văn bản giao dịch chỉ bao gồm các văn bản như công văn, điện tín, đơn báo giá, đơn đặt hàng. (Các hình thức giao dịch khác như thư từ, điện thoại, giấy giới thiệu, giấy xác nhận, giấy xác nhận, hoá đơn, vé tàu xe, sổ tiết kiệm… không được coi là chứng từ giao dịch để ký kết hợp đồng kinh tế, mà chỉ có ý nghĩa làm bằng chứng trong quan hệ hợp đồng kinh tế , được ký kết bằng văn bản hoặc bằng các văn bản giao dịch, công văn, điện tín, chào hàng, đơn đặt hàng).

Vì vậy, nếu thiếu một trong ba điều kiện nêu trên trong quan hệ hợp đồng thì quan hệ hợp đồng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của hợp đồng kinh tế.

2/ Theo quy định tại Mục 42 và 43 Nghị định HĐKT, các quy định của Nghị định HĐKT áp dụng đối với quan hệ hợp đồng giữa các bên sau:

a) giữa pháp nhân với người làm công tác khoa học kỹ thuật, thợ thủ công, hộ kinh tế, hộ nông dân, ngư dân, cá nhân;

b) Giữa pháp nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trong những trường hợp này, mặc dù một trong các bên tham gia hợp đồng không phải là thể nhân có nghề theo quy định của pháp luật nhưng do áp dụng các quy định của Quy chế hợp đồng kinh tế khi ký kết và thực hiện hợp đồng nên hợp đồng cũng được coi là như một hợp đồng kỹ thuật. Ví dụ, các hộ là thành viên HTX (sau khi đã ký hợp đồng với HTX) ký hợp đồng với các tổ chức dịch vụ (máy cày, thủy lợi, bảo vệ thực vật…),

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu