207 Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất mới nhất

QUẢNG CÁO

Hợp đồng cầm cố đất đai, Hợp đồng cầm cố đất đai

bạn có thể quan tâm

  • Danh sách thành viên hợp danh
  • Bảng ngân sách chi tiêu
  • Thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Mẫu đơn đề nghị hưởng ưu đãi
  • Đơn đề nghị kiểm tra đánh giá

Mẫu số. 20/HĐTC

Bạn đang xem: Ký quỹ đối với bất động sản gắn liền với đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————————

HỢP ĐỒNG XÁC LẬP MẶT ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên có thế chấp (sau đây gọi là bên A)(Đầu tiên):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

thế chấp (sau đây gọi là bên B)(Đầu tiên):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Hai bên thỏa thuận thế chấp tài sản gắn liền với đất bằng các giao ước sau:

ĐIỀU 1

NGHĨA VỤ BẢO HÀNH

Hiển thị thêm : Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

1. Bên A đồng ý cầm cố tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.

2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (số 8): ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2

tài sản thế chấp

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo …………………………..

………………………………………………………………………………………………. (4), Như sau (3): …………………………..

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………. Trên đây là những tài sản gắn liền với mảnh đất này:

– Tên người sử dụng đất: ……………………………………………………..

– Thửa số: ………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số:……………………………………………………….

Xem thêm: Công văn 3978/TCT-KK

– Địa chỉ đất: ………………………………………………………………………………………………………….

– Kích cỡ: ……………………. tôi2 (chữ: ………………………………………….)

– Việc sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………………….. m2

+ Sử dụng chung:……………………m2

– Công dụng: …………………………………………

– Ngày hết hạn:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:……………………………………………………….

Hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: …………………………………………………….(2)

ĐIỀU 3

GIÁ TRỊ TÀI SẢN SỨC KHOẺ

Giá trị bất động sản thế chấp nêu tại Điều 2 của hợp đồng này là:…………………….đồng

(bằng chữ: ………….. đồng) theo văn bản xác định giá trị bất động sản thế chấp lập ngày …../……../……..

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÁC BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A:

– giao hồ sơ tài sản đảm bảo cho Bên B;

– không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, đầu tư vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B;

– Cứu hộ, bảo vệ tài sản cầm cố; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị của bất động sản thế chấp trong trường hợp bất động sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do sử dụng, sử dụng;

– Tạo điều kiện thuận lợi để Bên B kiểm soát tài sản thế chấp.

2. Quyền của bên A:

– Được sử dụng, sử dụng và hưởng thu nhập, lợi tức từ tài sản thế chấp;

– Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ, nhận lại giấy tờ về tài sản thế chấp.

– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng giấy tờ về bất động sản thế chấp.

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÁC BÊN

1. Nghĩa vụ của bên B:

– Lưu giữ các giấy tờ của tài sản thế chấp Trường hợp làm mất mát, hư hỏng bên A phải bồi thường thiệt hại;

– Hoàn trả hồ sơ tài sản đảm bảo cho Bên A khi Bên A hoàn thành nghĩa vụ của mình.

2. TRÁNH Quyền của Đảng

– kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về hiện trạng tài sản thế chấp;

yêu cầu Bên A thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do sử dụng, chiếm giữ;

– Yêu cầu xử lý bất động sản thế chấp theo phương thức đã thỏa thuận.

ĐIỀU 6

đăng ký thế chấp và nộp lệ phí

1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ………….

2. Lệ phí liên quan đến việc cầm giữ quyền sử dụng đất theo hợp đồng này do bên nhận khoán ………………………… chịu. chịu trách nhiệm thanh toán.

7. QUY TẮC

THIẾT BỊ của tài sản thế chấp

1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì Bên B có quyền yêu cầu xử lý bất động sản thế chấp theo hình thức xử lý. (9):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Việc xử lý bất động sản thế chấp được thực hiện để thanh toán các nghĩa vụ cho bên B sau khi trừ đi các chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc quản lý bất động sản thế chấp.

ĐIỀU 8

CÁC PHƯƠNG THỨC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng này, các bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích chung; trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật các nghĩa vụ sau:

1. Bên A cam kết:

1.1. Thông tin nhân thân, tài sản và tài sản cung cấp trong hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Bất động sản thuộc trường hợp cầm giữ đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm của hợp đồng này:

a) Bất động sản và đất có bất động sản không có tranh chấp;

b) Quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đối với bất động sản không phải thi hành án để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không gian dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã quy định trong hợp đồng này.

2. Bên B cam kết:

2.1. Dữ liệu cá nhân được cung cấp trong hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và biết rõ về bất động sản trên đất, mảnh đất có bất động sản ghi tại Điều 2 của hợp đồng này và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với bất động sản trên đất, người được hưởng quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không gian dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU ……. (mười)

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………… ……………………… ………………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …… … … ……………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …

ĐIỀU …….

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Trang

(Ký, ghi rõ họ tên)(11)

bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)(11)

Để xem thêm chi tiết, vui lòng tải file biểu mẫu

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu