207 Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuế mới nhất

QUẢNG CÁO

Mẫu số. 03/MGTH: Quyết định miễn (giảm thuế) Mẫu số. 03/MGTH: Quyết định miễn (giảm) thuế ban hành kèm theo thông tư số. 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

bạn có thể quan tâm

  • Mẫu đơn xin nghỉ thai sản
  • Mẫu số. 03-BH: Mẫu danh sách mua lại cổ phần
  • Biên bản kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện PCCC
  • Biên bản vi phạm xây dựng
  • Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu số: 03/MGTH Quyết định miễn (giảm thuế) ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BTC của Bộ Tài chính. 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011.

Số hiệu: 03/MGTHE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP CAO
TÊN CƠ QUAN THUẾ QUYẾT ĐỊNH

————

Con số: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Bạn đang xem: Mẫu số. 03/MGTH: Quyết định miễn (giảm) thuế.

…………, ngày …………. Có thể …..

PHÁN QUYẾT
Về việc miễn (giảm) thuế đối với ………….

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ QUYẾT ĐỊNH

– theo Đạo luật quản lý thuế và phí và các văn bản kèm theo;

– phù hợp với luật thuế, quy định về thuế, nghị định về phí và lệ phí và các tài liệu kèm theo;

– Căn cứ Quyết định số ….. ngày ….. tháng ….. năm …. ngày ………………………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ cấu tổng cục thuế/cục thuế/chi cục thuế;

– Căn cứ công văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế số. …… ngày … tháng … … kèm theo hồ sơ của ….. (tên người nộp thuế, mã số thuế)….;

– Theo đề nghị……;

PHÁN QUYẾT:

Điều 1: Miễn (giảm) thuế cho …..(tên người nộp thuế, mã số thuế)……, đồng thời tổng số tiền được miễn (giảm) thuế là:

…………………..đồng (bằng chữ: ……………………………………………………), trong đó:

Thuế TNDN: ……………….. đồng, kỳ tính thuế ………….

Thuế TTĐB:……………………. đồng, kỳ tính thuế: …………..

Thuế tài nguyên: ………… đồng, kỳ tính thuế: ………….
……..

Xem thêm: Báo cáo Sơ kết Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

…(tên người nộp thuế)…, …(thủ trưởng các bộ phận có liên quan của cơ quan thuế)…chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người thụ hưởng:
– như trong Điều 2;
– Lưu VT;….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu