207 Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển mới nhất

Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển, Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện
 • Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức
 • Tờ khai thay đổi, bổ sung dữ liệu đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………….. Ngày tháng năm ……..
Một buổi hẹn hò

TUYÊN BỐ VỀ TUYÊN BỐ CHUNG XE
YÊU CẦU HỦY ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)

Bạn đang xem: Phụ lục IX: Tuyên bố hủy đăng ký tàu

Kính gửi: (tên cơ quan đăng ký tàu biển)

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số:…….ký ngày……tháng..năm……giữa…………., có văn bản yêu cầu Cục đăng ký phương tiện biển Việt Nam xóa đăng ký thế chấp tàu biển từ ……

Xem thêm: Tự kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trên cơ sở Hợp đồng thế chấp số……được ký giữa…. và…. ngày …………., đồng chí đề nghị xóa đăng ký thế chấp tàu biển sau đây trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày………………

Tên tàu (Name of the ship):……………………. Dấu hiệu cuộc gọi …………………….

Loại tàu (Type of ship): ……………………………………………………………..

Chủ tàu: ………………………………………………………….

Số báo danh:………………………. Ngày đăng ký (Ngày đăng ký)………….

Xem thêm: Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số. 03-TNDN

Thế chấp: ………………………………………………………………………………………………

Bên nhận thế chấp: ………………………………………………………….

Ngày rút thế chấp: …………………………………………………………………………………….

Ngày xóa thế chấp khỏi hồ sơ

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển, Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển

bạn có thể quan tâm

 • Sơ kết kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (2 mẫu)
 • Mẫu hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 • Mẫu đơn đăng ký xét tuyển viên chức mới nhất
 • Xác nhận trả lại thẻ BHYT
 • Hướng dẫn đăng ký và dữ liệu bắt buộc trên hóa đơn mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………….. Ngày tháng năm ……..
Một buổi hẹn hò

TUYÊN BỐ VỀ TUYÊN BỐ CHUNG XE
YÊU CẦU HỦY ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)

Bạn đang xem: Phụ lục IX: Tuyên bố hủy đăng ký tàu

Kính gửi: (tên cơ quan đăng ký tàu biển)

Căn cứ Hợp đồng thế chấp nhà đất số:…….ký ngày……tháng..năm……giữa………., đề nghị xóa đăng ký thế chấp tàu biển trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam ngày……

Xem thêm: Tự kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trên cơ sở Hợp đồng thế chấp số……được ký giữa…. và…. ngày …………., đồng chí đề nghị xóa đăng ký thế chấp tàu biển sau đây trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày………………

Tên tàu (Name of the ship):……………………. Dấu hiệu cuộc gọi …………………….

Loại tàu (Type of ship): ……………………………………………………………..

Chủ tàu: ………………………………………………………….

Số báo danh:………………………. Ngày đăng ký (Ngày đăng ký)………….

Xem thêm: Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số. 03-TNDN

Thế chấp: ………………………………………………………………………………………………

Bên nhận thế chấp: ………………………………………………………….

Ngày rút thế chấp: …………………………………………………………………………………….

Ngày xóa thế chấp khỏi hồ sơ

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

QUẢNG CÁO

Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển, Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển

bạn có thể quan tâm

 • Mẫu đơn đòi nợ thuê mới nhất
 • 60 câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi công chức thuế 2017
 • Phiếu đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa
 • Mẫu bảng theo dõi khấu trừ
 • Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………….. Ngày tháng năm ……..
Một buổi hẹn hò

TUYÊN BỐ VỀ TUYÊN BỐ CHUNG XE
YÊU CẦU HỦY ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)

Bạn đang xem: Phụ lục IX: Tuyên bố hủy đăng ký tàu

Kính gửi: (tên cơ quan đăng ký tàu biển)

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số:…….ký ngày……tháng..năm……giữa…………., có văn bản yêu cầu Cục đăng ký phương tiện biển Việt Nam xóa đăng ký thế chấp tàu biển từ ……

Xem thêm: Tự kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trên cơ sở Hợp đồng thế chấp số……được ký giữa…. và…. ngày …………., đồng chí đề nghị xóa đăng ký thế chấp tàu biển sau đây trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày………………

Tên tàu (Name of the ship):……………………. Dấu hiệu cuộc gọi …………………….

Loại tàu (Type of ship): ……………………………………………………………..

Chủ tàu: ………………………………………………………….

Số báo danh:………………………. Ngày đăng ký (Ngày đăng ký)………….

Xem thêm: Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số. 03-TNDN

Thế chấp: ………………………………………………………………………………………………

Bên nhận thế chấp: ………………………………………………………….

Ngày rút thế chấp: …………………………………………………………………………………….

Ngày xóa thế chấp

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển, Phụ lục IX: Tuyên bố hủy bỏ thế chấp tàu biển

bạn có thể quan tâm

 • Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
 • Mẫu danh sách mua sắm
 • Thời khóa biểu vào lớp 1 năm học 2020-2021
 • Biểu mẫu dữ liệu tiền lương
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………….. Ngày tháng năm ……..
Một buổi hẹn hò

TUYÊN BỐ VỀ TUYÊN BỐ CHUNG XE
YÊU CẦU HỦY ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)

Bạn đang xem: Phụ lục IX: Tuyên bố hủy đăng ký tàu

Kính gửi: (tên cơ quan đăng ký tàu biển)

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số:…….ký ngày……tháng..năm……giữa…………., có văn bản yêu cầu Cục đăng ký phương tiện biển Việt Nam xóa đăng ký thế chấp tàu biển từ ……

Xem thêm: Tự kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trên cơ sở Hợp đồng thế chấp số……được ký giữa…. và…. ngày …………., đồng chí đề nghị xóa đăng ký thế chấp tàu biển sau đây trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày………………

Tên tàu (Name of the ship):……………………. Dấu hiệu cuộc gọi …………………….

Loại tàu (Type of ship): ……………………………………………………………..

Chủ tàu: ………………………………………………………….

Số báo danh:………………………. Ngày đăng ký (Ngày đăng ký)………….

Xem thêm: Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số. 03-TNDN

Thế chấp: ………………………………………………………………………………………………

Bên nhận thế chấp: ………………………………………………………….

Ngày rút thế chấp: …………………………………………………………………………………….

Ngày xóa thế chấp khỏi hồ sơ

Tải mẫu đơn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu