21 Soạn bài hợp đồng mới nhất

SOẠN BÀI HỢP ĐỒNG

A. YÊU CẦU

– Phân tích được đặc điểm, mục đích, tác dụng của hợp đồng.

– Viết được một hợp đồng đơn giản.

– Có ý thức cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng.

B. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

I – Phần hài học

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Câu hỏi 1 & 2. Đọc văn bản trong SGK tập 2, tr. 136 -138 trả lời câu hỏi

a) Tại sao cần phải có hợp đồng?

b) Hựp đồng ghi lại những nội dung gì?

c) HỢp đồng cần phải đạt những yều cầu nào?

d) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết.

Gợi ý

a) Hợp đồng nhằm bảo đảm thực hiện đúng các thoả thuận đã cam kết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi giữa các bên.

b) Hợp đồng ghi lại những điều khoản đã thông nhất giữa các bên liên quan.

c) Hợp đồng cần phải lưu lý đốn tính pháp lí, khả năng thực hiện, điều khoản, câu chữ phải rõ ràng, đơn nghĩa.

d) Có thể kể: Hợp đồng mua bán nhà đất, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán hàng,…

CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Đọc lại Hợp đồng mua bán sách giáo khoa ở mục I và trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1. Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tổng của hợp đồng được viết như thế nào?

Gợi ý

Phần mở đầu của hợp đồng: Quốc hiệu, tiêu ngừ, tên hợp đồng (viết vào giữa trang giây), thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

Câu hỏi 2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng.

Gợi ý

Ghi lại nhừng nội dung hợp đồng theo từng điều khoản dã dược thông nhất. Cách ghi phải rõ ràng, phải kem theo những quy dịnh về trách nhiệm mỗi bên.

Câu hỏi 3. Phần kết thúc hớp đồng có những mục nào?

Gợi ý

Phần kết thức hợp đồng gồm: Chức vụ, chữ kí, họ tên của dại diện các bên tham gia kí hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Câu hỏi 4. Lời văn của hợp đồng phải như thế nào?

Gợi ý

Lời văn trong hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

II – Phần luyện tập

Bài tập 1. (SGKtr. 139)

Gợi ý

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

– Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.

– Xã em và Công ty Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

– Hai bên thoả thuận với nhau về việc thuê nhà.