21 Soạn bài luyện tập viết biên bản mới nhất

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN

A. YÊU CẦU

– Ôn lại đặc điểm biên bản và cách viết biên bản.

– Luyện viết hai loại biên bản: hội nghị và sự vụ.

B. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

I – Phần hài học

ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Câu hỏi 1. Biên bản nhằm mục đích gl?

Gợi ý

Biên bản chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng cho các các sự kiện thực tế làm cơ sở cho các nhận định, kết luận và các quyết định xử lí nào đó.

Câu hỏi 2. Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào?

Gợi ý

Người ghi biên bản cần trung thực, khách quan, chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

Câu hỏi 3. Nêu bố cục phổ biến của biên bản.

Gợi ý

– Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

– Phần nội dung: Diễn biến và kết quả sự việc.

– Phần kết: Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận.

II – Phần luyện tập

Bài tập 1. (SGK tập 2, tr. 134, 135)

Gợi ý

Căn cứ vào các tình tiết đà cho và bố cục của một biên bản hội nghị để ghi lại.