21 Soạn bài nghĩa của từ mới nhất

NGHĨA CỦA TỪ

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN

– Nghĩa của từ là gì?

Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ,…) mà từ biểu thị.

– Cách giải thích nghĩa cua từ.

Có thế giải thích nghĩa từ băng hai cách chính như sau:

– Trình bày khái niệm mà từ biểu thị;

– Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích,

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. (Câu này các em tự làm)

2. Hãy điền các từ: học tập, học lỏm, học hỏi, học hành vào chỗ trống trong những câu dưới đây sao cho phù hợp:

– … : học và luyện tập đế có hiểu biết, kĩ năng.

– … : nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo.

– … : tìm tòi, hỏi han để học tập.

– … : học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát).

Gơi ý:

Các em lần lượt điền: học tập, học lỏm, học hỏi, học hành.

3. Điền các từ trung gian, trung niên, trung bình vào chỗ trống cho phù hợp:

– : ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.

– … : ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật,…

– … : đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

Gơi ý:

Các em điền theo thứ tự sau: trung bình, trung gian, trung niên.

4. Giải thích các từ sau theo những cách đã biết:

– Giếng,

– Rung rinh,

– Hèn nhát.

Gơi ý:

– Giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, để lấy nước.

– Rung rinh: chuyến động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp.

– Hèn nhát: thiếu can đảm (đến mức đáng khinh bỉ).

Câu 5. Giải thích ý nghĩa của từ mất.

– mất hiểu theo ý của nhân vật Nụ là: không biết ở đâu (vì không mất tức là “biết nó ở đâu rồi”).

– mất: không còn được sở hữu, không có, không thuộc về mình nữa.