223 Bài giảng Toán Khối Lớp 2 – Bài: Bảng nhân 5 mới nhất

Bài 2: Mẹ đi làm 5 ngày một tuần. Hỏi

Bạn làm việc bao nhiêu ngày trong 4 tuần?

Bản tóm tắt

1 tuần: 5 ngày

4 tuần: ngày?

5 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 8 tháng 11 năm 2021 | lượt xem: 65 | Số lượt tải xuống: 0Tải xuống ▼

Bạn đang xem nội dung Bài giảng toán lớp 2 – bài: 5. Cấp số nhânclick nút DOWNLOAD để tải tài liệu về máy tính
5 ®­ưîc lÊy 1 lÇn, ta viết: 
 5 x 4 = 
 5 x 5 = 
 5 x 6 = 
 5 x 7 = 
 5 x 8 = 
 5 x 9 = 
 5 x 10 = 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
5 x 1 = 5 
5 x 2 = 10 
5 x 3 = 15 
5 ñöôïc laáy 2 laàn, ta coù : 
 5 x 2 = 
 5 ñöôïc laáy 3 laàn, ta coù : 
 5 x 3 = 
5 + 5 = 10 
5 + 5 + 5 = 
? 
5 x 1 = 5 
15 
 5 x 4 = 
 5 x 5 = 
 5 x 6 = 
 5 x 7 = 
 5 x 8 = 
 5 x 9 = 
 5 x 10 = 
5 x 1 = 5 
5 x 2 = 10 
5 x 3 = 15 
B¶ng 
nh©n 
5 
 20 
 25 
 30 
 35 
 40 
 45 
 50 
3 
TÝnh nhÈm: 
5 x 3 = 
5 x 5 = 
5 x 7 = 
5 x 2 = 
5 x 4= 
5 x 5 = 
5 x 10 = 
5 x 9 = 
5 x 8 = 
5 x 1= 
8 
16 
24 
10 
20 
25 
50 
45 
40 
5 
1 
Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 
4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày? 
Tóm tắt 
 1 tuần lễ : 5 ngày 
 4 tuần lễ :  ngày? 
5 
§Õm thªm 5 råi viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 
5 
3 
10 
15 
35 
50 
? 
? 
? 
? 
? 
20 
25 
30 
40 
45 

File đính kèm:

  • bai_giang_toan_khoi_lop_2_bai_bang_nhan_5.pptx