225 Giáo án hoá 10 Bài 6 Xu hướng biến đổi tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm mới nhất

– Nhận xét và giải thích chiều hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại – phi kim của nguyên tử các nguyên tố trong chu kỳ và trong nhóm.