37 Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 17 đến 20 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 – HS biết vì sao cần giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.

 – Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

 1.2. Kĩ năng:

 – Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

 1.3. Thái độ:

 – Có thái độ tôn trọng những quy định về trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

– C nhn: Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: “Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.”

 3.2. Các hoạt động dạy học :

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
77Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 17 đến 20”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC
BÀI 8 : GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 2)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: 
 - HS biết vì sao cần giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.
 - Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
 1.3. Thái độ:
 - Có thái độ tôn trọng những quy định về trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Giữ trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng.”
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Hoạt động 1: Đóng vai, xử lý tình huống.
Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong các tình huống cụ thể.
-GV nêu tình huống.
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 2 : Thực hành.
 Mục tiêu : Hs biết một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-Y/C hs quan sát lớp học có sạch chưa.
-Nhận xét kết luận : Mỗi hs cần tham gia làm việc,
*Hoạt động 3 : Trò chơi “ Tìm đôi”.
 Mục tiêu : Hs phải biết làm gì trong các tình huống cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp.
-GV phổ biến cách chơi.
-Nhận xét đánh giá. 
Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của mỗi học sinh,
-Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình huống.
-Đại diện nhóm trình bày. 
-Hs quan sát nếu lớp chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp. 
-Cả lớp cùng chơi.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - HS nêu được cần phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp và kể được nhũng việc làm cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
 - GV tuyên dương nhũng HS đã biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
- Cá nhân: HS xem trước bài Thực hành kỹ năng sống cuối kì I.
- Nhận xét giờ học.
ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. KiÕn thøc: Giĩp häc sinh cđng cè hƯ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m.
 1.2. Kü n¨ng: Cã kü n¨ng häc tËp, sinh ho¹t ®ĩng giê. BiÕt nhËn vµ sưa lçi khi m¾c lçi. BiÕt sèng gän gµng ng¨n n¾p. Cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp. BiÕt quan t©m giĩp ®ì b¹n. BiÕt gi÷ g×n tr­êng líp. Cã ý thøc gi÷ vƯ sinh n¬i c«ng céng.
 1.3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é, ý thøc tù gi¸c häc tËp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Hệ thống hĩa những kiến thức đã học từ đầu năm.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Thực hành kỹ năng cuối học kỳ I
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
- YC häc sinh lªn bèc th¨m c©u hái.
- YC tr¶ lêi c©u hái m×nh bèc ®­ỵc.
? Nªu Ých lỵi cđa viƯc ch¨m chØ häc tËp, sinh ho¹t ®ĩng giê.
? Sèng gän gµng ng¨n n¾p cã t¸c lỵi g×.
? T¹i sao chĩng ta l¹i ph¶i ch¨m lµm viƯc nhµ.
? H·y nªu nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ gi÷ trËt tù vƯ sinh n¬i c«ng céng.
GV nhận xét, tuyên dương.
- HS thực hiện yêu cầu
- Tõng häc sinh lªn bèc th¨m.
- Suy nghÜ tr¶ lêi.
- Häc tËp sinh ho¹t ®ĩng giê ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n ®­ỵc thÇy yªu b¹n mÕn vµ ®¶m b¶o søc khoỴ cho b¶n th©n.
- Gän gµng ng¨n n¾p lµm cho nhµ cưa thªm s¹ch, ®Đp khi cÇn sư dơng kh«ng mÊt c«ng t×m kiÕm l©u.
- Ch¨m lµm viƯc nhµ ®Ĩ giĩp «ng bµ, cha mĐ lµ thĨ hiƯn t×nh c¶m yªu th­¬ng, quan t©m ®èi víi «ng bµ, cha mĐ.
- Kh«ng vøt r¸c , kh«ng b«i bÈn, vÏ bËy lªn t­êng, ®i vƯ sinh ®ĩng n¬i quy ®Þnh..
4. Kiểm tra đánh giá 
 Cã kü n¨ng häc tËp, sinh ho¹t ®ĩng giê. BiÕt nhËn vµ sưa lçi khi m¾c lçi. BiÕt sèng gän gµng ng¨n n¾p. Cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp. BiÕt quan t©m giĩp ®ì b¹n. BiÕt gi÷ g×n tr­êng líp. Cã ý thøc gi÷ vƯ sinh n¬i c«ng céng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1.Bài tập củng cố : Nhắc lại nội dung bài học
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 Xem lại các bài đã học chuẩn bị bài sau ơn tập.
TUẦN 19
ĐẠO ĐỨC
BÀI 9 : TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
1-Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất.
 -Hs biết trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.
 -Hs trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.
2. Kỹ năng sống
-Kĩ năng xác định giá trị bản thân (giá trị của sự thật thà)
-Kĩ năng giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Phiếu học tập. Tranh, Đồ dùng thực hiện trò chơi sắm vai
 HS : Xem bài trước
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Tại sao cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ?
 - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Trả lại của rơi”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Phân tích tình huống
Mục Tiêu : HS biết ra quyết định đúng khi nhặt được của rơi.
-GV cho hs quan sát tranh.
-GV nêu tình huống.
-Gv nêu câu hỏi về cách chọn giải pháp
 -Kết luận : Khi nhặt được của rơi, cần tìm cách trả lại,..
*Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ.
 Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ của mình trước những ý kiến có liên quan đến việc nhặt được của rơi..
-GV phiếu học tập.
-Gv nêu lần lượt các ý kiến.
-Nhận xét kết luận : Các ý đúng : a,c
*Hoạt động 3 : Củng cố.
 Mục tiêu : Củng cố lại nội dung bài học cho hs..
-GV cho hs nghe bài hát “Bà còng”.
-Gv nêu câu hỏi theo nội dung bài hát.
-Nhận xét khen ngợi hs .
Kết luận chung : Bạn Tôm, bạn Tép nhặt được của rơi,
-Hs quan sát và nêu nội dung tranh.
-Thảo luận nhóm và đưa ra giải pháp cho tình huống. 
-Thảo luận nhóm. Đaịj diện trình bày.
-Hs làm vào phiếu.
-Trao đổi kết quả bạn cùng bàn.
-Hs bày tỏ thái độ bằng cách giơ bìa màu.
-Hs lắng nghe. 
-Hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp.
4.Củng cố : (4 phút)
 - Vì sao cần phải trả lại của rơi ? 
 -GV nhận xét.
 -Nhận xét - Xem lại bài.
TUẦN 20
ĐẠO ĐỨC
BÀI 9 : TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
1-Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất.
 -Hs biết trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.
 -Hs trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.
2. Kỹ năng sống
-Kĩ năng xác định giá trị bản thân (giá trị của sự thật thà)
-Kĩ năng giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ sắm vai.
 HS : VBT
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Vì sao cần trả lại của rơi ?
 - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “ Trả lại của rơi”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
* Hoạt động 1: Đóng vai.
Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong tình huống nhặt được của rơi.
-GV nêu tình huống.
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 2 : Trình bày tư liệu.
 Mục tiêu : Giúp hs củng cố lại nội dung baì đọc.
-Gv Y/C hs trình bày, các tư liệu sưu tầm được.
-GV cho hs thảo luận về nội dung các tư liệu
-Nhận xét kết luận : Cần trả lại của rơi khi nhặt được và nhắc nhở bạn bè, anh chị cùng thực hiện.
-Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình huống.
-Đại diện nhóm trình bày. 
-Hs trình bày. 
-Hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp.
-Hs nhắc lại.
 4.Củng cố : (4 phút)
 - Vì sao ta cần trả lại của roi cho người bị mất ? 
 -GV nhận xét.
 -Nhận xét - Xem lại bài – Hs biết trả lại của rơi.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_2_tuan_17_den_20.docx