37 Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 25 đến 28 mới nhất

Tổ chức ôn tập theo hình thức hái hoa dân chủ

-HS nhận xét

 Gv Theo dõi, hướng dẫn bổ sung

+Em sẽ nói, làm gì trong trường hợp sau:

a. Trong giờ ra chơi em nhặt được chiếc vòng rất đẹp của ai đó đánh rơi.

b. Em biết Hoa nhặt được thộp bút màu ở sân trường mà không trả lại.

c. Em muốn bạn cho đi chung áo mưa

d. Em quên bút ở nhà và muốn mượn bút của lan.

e. Có người gọi điện đến nhà muốn gặp bố nhưng bố em lại không có nhà.

f. Em định gọi cho Mai nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác.

+ Trả lời:

a. Khi nhặt được của rơi em sẽ làm gì?

b. Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là thể hiện điều gì?

c. Tìm những câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự lịch sự khi nói chuyện với mọi người xung quanh

d. Em nói lời xin lỗi khi bấm nhầm số máy của nhà người lạ thể hiện điều gì?

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
84Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 25 đến 28”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 25
ÑAÏO ÑÖÙC
THÖÏC HAØNH KYÕ NAÊNG GIÖÕA KYØ II
@&
ĐẠO ĐỨC
TIẾT 25: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
 1. Mục tiêu dạy học.
Sau tiết học, học sinh có khả năng 
1.1. Kiến thức 
Củng cố lại những kiến thức, hành vi đã học ở học kì II
 1.2. Kĩ năng:
 Có thái độ đúng mực với các hành vi đã được học.
1.3. Thái độ
- Đồng tình, noi gương đối với những hành vi, việc làm đúng. Phản đối, phê bình đối với những hành vi, việc làm sai
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện các mục tiêu:
2.1: Cá nhân:
 -Xem lại các bài đã học( từ bài 8 đến bài 11).
3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
-Tổ chức ôn tập theo hình thức hái hoa dân chủ
-HS nhận xét
 Gv Theo dõi, hướng dẫn bổ sung
+Em sẽ nói, làm gì trong trường hợp sau:
Trong giờ ra chơi em nhặt được chiếc vòng rất đẹp của ai đó đánh rơi.
Em biết Hoa nhặt được thộp bút màu ở sân trường mà không trả lại.
Em muốn bạn cho đi chung áo mưa
Em quên bút ở nhà và muốn mượn bút của lan.
Có người gọi điện đến nhà muốn gặp bố nhưng bố em lại không có nhà.
Em định gọi cho Mai nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác.
+ Trả lời: 
Khi nhặt được của rơi em sẽ làm gì?
Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là thể hiện điều gì?
Tìm những câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự lịch sự khi nói chuyện với mọi người xung quanh
Em nói lời xin lỗi khi bấm nhầm số máy của nhà người lạ thể hiện điều gì?
4.Kiểm tra, đánh giá:
 -GV nhận xét, tuyên dương những HS đã có câu trả lời, việc làm đúng .
5.Định hướng học tập tiếp theo:
5.1: Củng cố:
Nhắc lại các bài học đã học ở giữa học kì II
5.2: Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
 Chuẩn bị bài: Lịch sự khi đến nhà người khác
ÑAÏO ÑÖÙC
BAØI 12 : LÒCH SÖÏ KHI ÑEÁN NHAØ NGÖÔØI KHAÙC (Tieát 1)
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng
1.1. Kiến thức: Bieát ñöôïc moät soá quy taéc öùng söû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc vaø yù nghóa cuûa caùc quy taéc ñoù
1.2. Kỹ năng: Ñoàng tình uûng hoä vôùi nhöõng ai lòch söï khi ñeán nhaø ngöøôi khaùc .Khoâng ñoàng tình, pheâ bình, nhaéc nhôû ai khoâng bieât cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc
 1.3. Thái độ: Giaùo duïc : HS bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nha øbaïn beø hoaëc ngöôøi quen.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: 
- Nhóm học tập.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
tg
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän, phaân tích
Muïc Tieâu : HS bieát ñöôïc theá naøo laø lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc..
-GV keå chuyeän keùt hôïp tranh minh hoaï.
-Gv neâu caâu hoûi theo noäi dung cuûa caâu chuyeän.
-Keát luaän : Caàn phaûi cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc,
*Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc theo nhoùm.
 Muïc tieâu : Hs bieát ñöôïc moät soá caùch cö xöû khi ñeán chôi nhaø ngöôøi khaùc.
-GV chia nhoùm thaûo luaän theo noâi dung ghi ôû phieáu baøi taäp.
-Gv keát luaän veà caùch cö xöû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc.
*Hoaït ñoäng 3 : Baøy toû thaùi ñoä
 Muïc tieâu : Hs bieát baøy toû thaùi ñoä cuûa mình veà caùc yù kieán coù lieân quan ñeán caùch cö xöû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc.
-GV neâu laàn löôït caùc yù kieán.
Keát luaän : yù kieán a, d laø ñuùng; YÙ kieán b,c laø sai vì ñeán nhaø ai cuõng caàn phaûi cö xöû lòch söï..
-Hs theo doõi.
-Hs phaùt bieåu caù nhaân. 
-Caùc nhoùm thaûo luaän.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Hs töï lieân heä.
-Hs baøy toû thaùi ñoä baèng nhieàu caùch. Neâu lyù do veà caùch ñaùnh giaù cuûa mình.
4.Kiểm tra, đánh giá
- Biết được một số yêu cầu tối thiểu lịch sự khi đến nhà người khác
- Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi đến nhà người khác.
+ GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhóm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhóm khác
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
Vì sao caàn phaûi lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc ? 
5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài : Lịch sự khi đến nhà người khác (tiết 2)
ÑAÏO ÑÖÙC
BAØI 12 : LÒCH SÖÏ KHI ÑEÁN NHAØ NGÖÔØI KHAÙC (Tieát 2)
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng
1.1. Kiến thức: Bieát ñöôïc moät soá quy taéc öùng söû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc vaø yù nghóa cuûa caùc quy taéc ñoù
1.2. Kỹ năng: Ñoàng tình uûng hoä vôùi nhöõng ai lòch söï khi ñeán nhaø ngöøôi khaùc .Khoâng ñoàng tình, pheâ bình, nhaéc nhôû ai khoâng bieât cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc
 1.3. Thái độ: Giaùo duïc : HS bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nha øbaïn beø hoaëc ngöôøi quen.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: 
- Nhóm học tập.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
tg
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
10 ph
* Hoaït ñoäng 1: Ñoùng vai
Muïc Tieâu : Hs bieát caùch cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc.
-GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï theo töøng tình huoáng.
-GV keát luaän veà caùch cö xöû caàn thieát trong moãi tình huoáng : 
*Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi “Ñoá vui”.
 Muïc tieâu : Giuùp hs cuûng coá laïi caùch cö xöû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc
-Gv phoå bieãn luaät chôi vaø chia nhoùm thöïc haønh chôi.
-Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù
-Keát luaän chung : Cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc laø theå hieän neáp soáng,
-Hs thöïc haønh ñoùng vai theo nhoùm.
-Caùc nhoùm leân ñoùng vai.
-Hs tieán haønh chôi.
 4.Kiểm tra, đánh giá
- Biết được một số yêu cầu tối thiểu lịch sự khi đến nhà người khác
- Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi đến nhà người khác.
+ GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhóm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhóm khác
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
Vì sao caàn phaûi lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc ? 
5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài : Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1)
ÑAÏO ÑÖÙC
BAØI 13 : GIUÙP ÑÔÕ NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄT (Tieát 1)
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng
1.1. Kiến thức: Vì sao caàn giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät. Caàn laøm gì ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät.
1.2. Kỹ năng: Bieát laøm nhöõng vieäc caàn thieát ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät tuyø theo söùc cuûa mình
1.3. Thái độ: Giaùo duïc : HS khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi khuyeát taät.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
Nhóm học tập: Thảo luân nhóm đôi trả lời câu hỏi BT 2.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
tg
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoaït ñoäng 1: Phaân tích tranh
Muïc Tieâu : Giuùp hs nhaän bieát ñöôïc moät haønh vi cuï theå veà giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät.
-GV cho caû lôùp quan saùt tranh vaø thaûo luaän vieäc laøm cuûa baïn nhoû.
-Keát luaän : Chuùng ta caàn phaûi giuùp ñôõ caùc baïn khuyeát taät,
*Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.
 Muïc tieâu : Giuùp hs hieåu ñöôïc söï caàn thieát vaø moät soá vieäc coù theå laøm ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät.
-GV neâu yeâu caàu veà caùc vieäc coù theå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät
-Gv keát luaän : Tuyø theo khaû naêng, ñieàu kieän thöïc teá,
*Hoaït ñoäng 3 : Baøy toû yù kieán
 Muïc tieâu : Giuùp hs coù thaùi ñoä ñuùng ñoái vôùi vieäc giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät..
-GV neâu laàn löôït caùc yù kieán. Yeâu caàu hs baøy toû thaùi ñoä ñoàng tình hoaëc khoâng ñoàng tình
Keát luaän : yù kieán a,c, d laø ñuùng; YÙ kieán b laø chöa hoaøn toaøn ñuùng vì moïi ngöôøi khuyeát taät ñeàu caàn ñöôïc giuùp ñôõ.
-Hs theo doõi, thaûo luaän theo caëp.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. 
-Caùc nhoùm nhaän xeùt boå sung.
-Caùc nhoùm thaûo luaän.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Hs thaûo luaän, baøy toû yù kieán
4.Kiểm tra, đánh giá
- Bieát ñöôïc moät haønh vi cuï theå veà giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät.
- HS hieåu ñöôïc söï caàn thieát vaø moät soá vieäc coù theå laøm ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät.
- Coù thaùi ñoä ñuùng ñoái vôùi vieäc giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät..
- GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhóm học tốt. Động viên, khích lệ các cá nhân, nhóm khác
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
5.2 .Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài : Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 2)

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_2_tuan_25_den_28.docx