37 Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 5 đến 8 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 – Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp.

 1.2. Kĩ năng:

 – Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng.

 1.3. Thái độ:

 – Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 2.1. C nhn: – Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài: “Gọn gang, ngăn nắp”

 3.2. Các hoạt động dạy học

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
90Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 5 đến 8”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC
GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 
 1.2. Kĩ năng:
 - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng.
 1.3. Thái độ: 
 - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Gọn gang, ngăn nắp”
 3.2. Các hoạt động dạy học 
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
9 ph
8 ph
8 ph
* Hoạt động 1: Hoạt cảnh Đồ dùng để ở đâu ?
Mục Tiêu : Giúp hs biết được lợi ích của sống gọn gàng, ngăn nắp.
-GV nêu kịch bản.
-Nhận xét kết luận : Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn,
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội dung tranh. 
 Mục tiêu : Hs phân biệt gọn gàng hay chưa gọn gàng, ngăn nắp.
-Y/C hs quan sát tranh .
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ
-Nhận xét kết luận.
* Hoạt động 3 : Xử lí tình huống.
Mục tiêu : Biết đề nghị bày tỏ ý kiến của mình với người khác. 
-GV nêu tình huống Y/C hs bày tỏ ý kiến.
-Kết luận : Nga nên bày tỏ ý kiến của mình, yêu cầu mọi người,
-Các nhóm thảo luận, hoạt cảnh cho cả lớp cùng xem.
-Hs quan sát.
-Làm việc theo nhóm.
-Các nhóm trình bày.
-HS suy nghĩ, bày tỏ ý kiến cá nhân.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: -Vì sao cần phải sống ngăn nắp, gọn gàng ? 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	 - Cá nhân: HS xem trước bài “Gọn gàng, ngăn nắp” (tiếp theo)
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
ĐẠO ĐỨC
GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 
 1.2. Kĩ năng:
 - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng.
 1.3. Thái độ: 
 - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Gọn gang, ngăn nắp”
 3.2. Các hoạt động dạy học 
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
* Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống.
Mục Tiêu : Biết ứng xử phù hợp để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp..
-Y/C hs sắm vai theo tình huống.
-Nhận xét kết luận : Em nên cùng mọi người giứ gọn gàng ngăn nắp nơi ở,
*Hoạt động 2 : Tựu liên hệ
 Mục tiêu : Kiểm tra việc hs giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.
-GV nêu từng việc làm gọn gàng, ngăn nắp.
-GV nhận xét khen ngợi.
 -Kết luận chung : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà của sạch đẹp,
-Các nhóm thảo luận, sắm vai.
-Trình bày trước lớp.
-Hs nêu ý kiến bằng cách giơ tay.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: -Sống ngăn nắp, gọn gàng có lợi ích gì? 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	 - Cá nhân: HS xem trước bài “Chăm làm việc nhà”
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
ĐẠO ĐỨC
BÀI 4 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Trẻ em có bổn phận tham gia làm những công việc nhà phù hợp với khả năng.
 1.2. Kĩ năng:
 - Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương yêu của em đối với ông bà, cha mẹ.
 1.3. Thái độ: - HS có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Chăm làm việc nhà”
 3.2. Các hoạt động dạy học 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Hoạt động 1: Phân tích bài thơ “Khi mẹ vắng nhà”
Mục Tiêu : Hs biết một tấm gương chăm làm việc nhà.
-GV đọc bài thơ : Khi mẹ vắng nhà.
-GV nêu câu hỏi.
-Nhận xét kết luận : Bạn nhỏ làm việc nhà vì bạn thương mẹ,
*Hoạt động 2 : Bạn làm gì ?
 Mục tiêu : Biết làm một số việc nhà phù hợp với khả năng.
-GV phát tranh cho các nhóm. Y/C các nhóm nêu tên các việc làm trong tranh.
-Kết luận : Chúng ta nên làm những 
*Hoạt động 3 : Điều này đúng hay sai
 Mục tiêu : Hs có nhận thức thái độ đúng với công việc gia đình.
-GV nêu lần lượt từng ý kiến.
-Nhận xét kết luận.
Kết luận chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em.
-Hs đọc lại.
-Hs trả lời.
-Các nhóm thảo luận, trình bày trước lớp.
-Hs trình bày ý kiến bằng thẻ màu.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: - Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ? 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	 - Cá nhân: HS xem trước bài “Chăm làm việc nhà”
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
ĐẠO ĐỨC
BÀI 4 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Trẻ em có bổn phận tham gia làm những công việc nhà phù hợp với khả năng.
 1.2. Kĩ năng:
 - Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương yêu của em đối với ông bà, cha mẹ.
 1.3. Thái độ: 
 - HS có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: Trẻ em có bổn phận tham gia làm những công việc nhà phù hợp với khả năng.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Chăm làm việc nhà”
 3.2. Các hoạt động dạy học 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Hoạt động 1: Tự liên hệ
Mục Tiêu : Giúp hs nhìn nhận, đánh giá sự tham gia làm việc nhà của bản thân.
-GV nêu câu hỏi.
-GV nhận xét, khen ngợi.
*Hoạt động 2 : Đóng vai
 Mục tiêu : Hs biết ứng xử đúng trong các tình huống cụ thể.
-GV chia nhóm giao tình huống.
-Kết luận : Cần làm việc nhà xong, mới đi chơi,
*Hoạt động 3 : Trò chơi nếu thì.
 Mục tiêu : Hs thể hiện được trách nhiệm của mình với công việc gia đình.
-GV hướng dẫn cách chơi.
-Nhận xét, khen ngợi.
Kết luận chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em.
-Trao đổi bạn cùng bàn.
-Hs trả lời.
-Thảo luận đóng vai.
-Trình bày trước lớp.
-Các nhóm thảo luận, trình bày trước lớp.
-Hs chơi theo nhóm.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: - Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ? 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	 - Cá nhân: HS xem trước bài sau.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_2_tuan_5_den_8.docx