37 Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 9 đến 12 mới nhất

I. Mục tiêu :

 1 – Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì.

 – Rèn cho học sinh tính tự giác thực hiện giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, bảo đảm thời gian tự học ở trường, ở nhà.

 – Học sinh có thái độ tự giác học tập.

2. Kỹ năng sống

 -Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thn

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Phiếu BT. Dụng cụ sắm vai.

 HS : Xem bài trước.

III. Các họat động dạy- học :

 1. Ổn định : (1 phút ) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ?

 – Kiểm tra VBT – Nhận xét, đánh giá.

 3. Bài mới :

 a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập”

 b/ Các hoạt động dạy học :

 

docx
10 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
78Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 9 đến 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9
ĐẠO ĐỨC
BÀI 5 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
 1 - Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì.
 - Rèn cho học sinh tính tự giác thực hiện giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, bảo đảm thời gian tự học ở trường, ở nhà.
 - Học sinh có thái độ tự giác học tập.
2. Kỹ năng sống
 -Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Phiếu BT. Dụng cụ sắm vai.
 HS : Xem bài trước.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ?
 - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Xử lí tình huống
Mục Tiêu : Hs hiểu được biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập.
-Thảo luận theo nhóm.
-Kết luận : khi đang học, đang làm bài,..
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
 Mục tiêu : Hs biết một số biểu hiện và lợi ích của việc chăm chỉ học tập.
-GV phát phiếu bài tập.
-Nhận xét kết luận : ý A, B, D,Đ
*Hoạt động 3 : Liên hệ thực tế.
 Mục tiêu : Hs tự đánh giá bản thân về việc tự chăm chỉ học tập.
-GV yêu cầu hs tự liên hệ bản thân và kể từng việc cụ thể.
-Nhận xét, khen ngợi.
-Hs thảo luận nhóm. 
-Trình bày trước lớp.
-Hs làm cá nhân.
-Trình bày trước lớp.
-Hs kể cá nhân.
 4.Củng cố : (4 phút)
 - Vì sao cần chăm chỉ học tập ? 
 -GV nhận xét.
TUẦN 10
ĐẠO ĐỨC
BÀI 5 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
 1- Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì.
 - Rèn cho học sinh tính tự giác thực hiện giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, bảo đảm thời gian tự học ở trường, ở nhà.
 - Học sinh có thái độ tự giác học tập.
2. Kỹ năng sống
 -Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ sắm vai.
 HS : VBT.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ?
 - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Đóng vai
Mục Tiêu : Giúp hs có kỹ năng ứng xử các tình huống trong cuộc sống.
-GV nêu tình huống SGK.
-Kết luận : Hs cần phải đi học đều và đúng giờ.
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
 Mục tiêu : Hs bày tỏ thái độ, ý kiến liên quan đến chuẩn mực đạo đức..
-GV phát phiếu bài tập.
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 3 : Phân tich tiếu phẩm..
 Mục tiêu : Giúp hs đánh giá hành vi chăm chỉ học tập và giải thích.
-GV yêu cầu hs diễn tiểu phẩm do gv hướng dẫn.
-GV nêu câu hỏi gợi ý cho hs phân tích tiểu phẩm.
-Nhận xét kết luận : Giờ ra chơi, dành cho hs vui chơi bớt căng thẳng,
Kết luận chung : Chăm chỉ học tập là bổn phận của người học sinh,
-Hs thảo luận nhóm. 
-Các nhóm đóng vai.
-Nhóm thảo luận theo phiếu.
-Đại diện nhóm trình bày .
-Hs diễn.
 4.Củng cố : (4 phút)
 - Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì? 
 -GV nhận xét.
TUẦN 11 
ĐẠO ĐỨC
«n tËp thùc hµnh kü n¨ng gi÷a häc kú I
A/ Mơc tiªu: 
 1. KiÕn thøc: Giĩp häc sinh cđng cè kiÕn thøc vỊ 5 chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc tõ tuÇn 1.
 2. Kü n¨ng: Cã kü n¨ng häc tËp, sinh ho¹t ®ĩng giê. BiÕt nhËn vµ sưa lçi khi m¾c lçi. BiÕt sèng gän gµng ng¨n n¾p. Cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
 3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é, ý thøc tù gi¸c häc tËp.
B/ §å dïng d¹y häc: 
 - PhiÕu th¶o luËn, vë bµi tËp.
C/ Ph­¬ng ph¸p :
 - Quan s¸t, s¾m vai, th¶o luËn, hái ®¸p, thùc hµnh luyƯn tËp
D/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1’)
2. KiĨm tra bµi cị: (3-5’)
- ThÕ nµo lµ ch¨m chØ häc tËp?
- NhËn xÐt.
3. Bµi míi: (28’)
a. GT bµi:
- Ghi ®Çu bµi:
b. Néi dung: 
- YC häc sinh lªn bèc th¨m c©u hái.
- YC tr¶ lêi c©u hái m×nh bèc ®­ỵc.
? T¹i sao cÇn ph¶i häc tËp, sinh ho¹t ®ĩng giê.
? NhËn lçi vµ sưa lçi cã t¸c dơng g×.
? Gän gµng ng¨n n¾p cã t¸c dơng g×.
? T¹i sao chĩng ta l¹i ph¶i ch¨m lµm viƯc nhµ.
? Ch¨m chØ häc tËp cã lỵi g×.
4. Cđng cè – dỈn dß: (2’)
- §Ĩ thùc hiƯn tèt quyỊn vµ nghÜ vơ cđa ng­êi häc sinh. Ngay tõ khi cßn nhá c¸c con cÇn ph¶i rÌn luyƯn cho m×nh ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp. BiÕt nhËn lçi vµ sưa lçi. Cã ý thøc sèng gän gµng, ng¨n n¾p, thùc hiƯn mäi c«ng viƯc häc tËp, sinh ho¹t cho ®ĩng giê giÊc 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
H¸t
- Cè g¾ng hoµn thµnh c¸c bµi tËp ®­ỵc giao, kh«ng bá häc, trèn häc. CÇn h¨ng h¸i ph¸t biĨu ý kiÕn, chĩ ý nghe gi¶ng, thùc hiƯn giê nµo viƯc nÊy.
- Nh¾c l¹i.
- Tõng häc sinh lªn bèc th¨m.
- Suy nghÜ tr¶ lêi.
- Häc tËp sinh ho¹t ®ĩng giê ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n vµ ®¶m b¶o søc khoỴ cho b¶n th©n.
- NhËn lçi vµ sưa lçi giĩp ta mau tiÕn bé vµ ®­ỵc mäi ng­êi yªu quý. Cßn thĨ hiƯn m×nh ®· dịng c¶m.
- Gän gµng ng¨n n¾p lµm cho nhµ cưa thªm s¹ch, ®Đp khi cÇn sư dơng kh«ng mÊt c«ng t×m kiÕm l©u.
- Ch¨m lµm viƯc nhµ ®Ĩ giĩp «ng bµ, cha mĐ lµ thĨ hiƯn t×nh c¶m yªu th­¬ng, quan t©m ®èi víi «ng bµ, cha mĐ.
- Giĩp cho häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n, ®­ỵc thÇy c« b¹n bÌ yªu mÕn, bè mĐ vui lßng. Thùc hiƯn tèt quyỊn ®­ỵc häc tËp cđa trỴ em.
 TUẦN 12
ĐẠO ĐỨC
BÀI 6 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
 1 - HS biết : Quan tâm giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
 - Sự cần thiết của việc quan tâm giúp đỡ bạn. Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em.
2. Kỹ năng sống
 - Rèn cho học sinh có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.
 -Kĩ năng thể hiện sự cảm thơng với bạn bè
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Tranh, câu chuyện : Giờ ra chơi. Phiếu học tập.
 HS : Xem bài trước
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ?
 - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Quan tâm giúp đỡ bạn”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Kể chuyện trong giờ ra chơi.
Mục Tiêu : Giúp hs hiểu được việc quan tâm giúp đỡ bạn..
-GV kể chuyện.
-GV nêu câu hỏi, nội dung chuyện.
-Kết luận : Khi bạn ngã em cần hỏi thăm,
*Hoạt động 2 : Việc làm nào là đúng.
 Mục tiêu : Hs biết được một số việc quan tâm giúp đỡ bạn.
-GV đính tranh.
-Y/C hs chỉ được những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ bạn. Tại sao ?
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 3 : Vì sao cần quan tam giúp đỡ bạn.
 Mục tiêu : HS biết được lý do vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn..
-GV phát phiếu học tập.
-GV cho hs bày tỏ ý kiến.
-Nhận xét kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi hs,
-Hs theo dõi. 
-Hs trả lời.
-Hs quan sát.
-Thảo luận nhóm theo tranh .
-Các nhóm đính tranh trình bày.
-Hs đánh dấu vào trước những lý do quan tâm giúp đỡ bạn mà em tán thành.
 4.Củng cố : (4 phút)
 - Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ? 
 -GV nhận xét.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_2_tuan_9_den_12.docx