37 Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 17 đến 20 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

– Biết được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của con vật.

– Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh.

1. 2. Kĩ năng

– Chọn đúng từ cho mỗi con vật trong tranh.

– Thêm hình ảnh so sánh hợp lí vào sau từ cho trước.

– Có cách nói so sánh phù hợp.

– Rèn kỹ năng phân tích, khái quát hóa.

1. 3. Thái độ

– Yêu thích môn học, thích quan sát mọi vật xung quanh.

– Giáo dục HS yêu quý con vật nuôi trong nhà, thích quan sát các con vật nuôi.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1. Cá nhân

– Chọn từ cho mỗi con vật trong tranh cho phù hợp (BT1)

2.2. Nhóm học tập

– Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ cho trước (BT2)

– Dùng cách nói so sánh (BT3)

 

docx
9 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
124Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 17 đến 20”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ VEÀ VAÄT NUOÂI.CAÂU KIEÅU AI THEÁ NAØO ?
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của con vật.
- Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh.
1. 2. Kĩ năng
- Chọn đúng từ cho mỗi con vật trong tranh.
- Thêm hình ảnh so sánh hợp lí vào sau từ cho trước.
- Có cách nói so sánh phù hợp.
- Rèn kỹ năng phân tích, khái quát hóa.
1. 3. Thái độ
- Yêu thích môn học, thích quan sát mọi vật xung quanh.
- Giáo dục HS yêu quý con vật nuôi trong nhà, thích quan sát các con vật nuôi.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Chọn từ cho mỗi con vật trong tranh cho phù hợp (BT1)
2.2. Nhóm học tập
- Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ cho trước (BT2)
- Dùng cách nói so sánh (BT3)
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø ngöõ veà vaät nuoâi- Caâu kieåu Ai theá naøo”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát tìm töø veà vaât nuoâi, tìm töø so saùnh ñaëc ñieåm cuûa chuùng.
Baøi taäp 1 : Tìm töø chæ ñaëc ñieåm vaät nuoâi.
-GV ñính tranh, Y/c hs tìm caùc töø chæ ñaëc ñieåm con vaät phuø hôïp vôùi töøng tranh.
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Theâm hình aûnh so saùnh vaøo moãi töø döôùi ñaây.
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt, ghi baûng 
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát duøng töø vieát troøn caâu.
Baøi taâïp 3 : Ñính BT leân baûng.
-GV gôïi yù.
-Đánh giá , nhaän xeùt .
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi tìm töø chæ ñaëc ñieåm, phaùt bieåu caù nhaân.
-Hs ñoïc yeâu caàu. Ñoïc baøi maãu
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi, roài vieát vaøo vôû nhaùp.
-Hs phaùt bieåu noái tieáp
-Hs phaùt bieåu.
-Hs ñoïc yeâu caàu. ñoïc 
-Lôùp laøm vaøo VBT.
-Hs ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Chọn được từ chỉ đặc điểm phù hợp với con vật được vẽ trong tranh.
- Biết sử dụng hình ảnh so sánh cho phù hợp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt, nhắc nhở HS còn hạn chế về sử dụng hình ảnh so sánh cần chú ý quan sát mọi vật xung quanh, đối chiếu sự giống nhau.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Nói 1 câu có hình ảnh so sánh?	
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem tiết ôn tập (tiết 1, 2) trang 147
TUAÀN 18
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
OÂN TAÄP-KIEÅM TRA CUOÁI KYØ I
@&
TUAÀN 19
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
BAØI 19: TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÙC MUØA. ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI KHI NAØO ?
I. MUÏC TIEÂU :
-Bieát teân goïi caùc thaùng trong naêm vaø caùc thaùng baét ñaàu, keát thuùc cuûa töøng muøa.
-Saép xeáp ñöôïc caùc yù theo lôøi baø Ñaát trong Chuyeän boán muøa phuø hôïp vôùi töøng muøa trong naêm. Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø Khi naøo.
-Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC :
 GV : Buùt daï – giaáy khoå to vieát saün noäi dung BT2
 HS : Vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
 1. Khôûi ñoäng : (1 phuùt) Haùt
 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt)
 - Nhaän xeùt laïi baøi kieåm tra.
 3. Baøi môùi : 
 a)Giôùi thieäu baøi : “Töø ngöõ veà caùc muøa- Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi khi naøo ?”
 b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
14 ph
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát keå teân caùc thaùng trong naêm, saép xeáp caùc yù theo muøa.
Baøi taäp 1 : Em haõy keå caùc thaùng trong naêm. Cho bieát moãi muøa,.
-GV neâu caâu hoûi theo muøa.
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Saép xeáp caùc yù sau vaøo baûng cho ñuùng lôøi baø Ñaát trong baøi Chuyeän boán muøa.
-GV ñính maãu baøi taäp leân baûng. 
-Nhaän xeùt,
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát traû lôøi caâu hoûi khi naøo?
Baøi taâïp 3 : Traû lôøi caùc caâu hoûi sau :.
-GV neâu tình huoáng traû lôøi maãu.
-Y/C hs thöïc haønh hoûi ñaùp theo caëp.
-Nhaän xeùt .
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi , phaùt bieåu noái tieáp.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs quan saùt vaø laøm vaøo VBT
-Ñaò dieän hs leân baûng laøm vaøo giaáy khoå to.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs thöïc haønh nhoùm ñoâi.
4.Cuûng coá : ( 4 phuùt)
 - Cho hs thöïc haønh hoûi ñaùp, traû lôøi caâu hoûi Khi naøo ?
 - Nhaän xeùt – Xem laïi baøi.
TUAÀN 20
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
BAØI 20: TÖØ NGÖÕ VEÀ THÔØI TIEÁT.
ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI KHI NAØO?
DAÁU CHAÁM, DAÁU CHAÁM THAN.
I. MUÏC TIEÂU :
-Môû roäng voán töø veà thôøi tieát
-Bieát duøng caùc cuïm töø bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy, maáy giôø, thay cho cuïm töø khi naøo ñeå hoûi veà thôøi ñieåm. Ñieàn ñuùng caùc daáu chaám, daáu chaám than vaøo oâ troáng.
-Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC :
 GV : 6 baûng con ghi saün 6 töø ngöõ ôû BT1. Baûng phuï vieát noäi dung BT3.
 HS : Vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
 1. Khôûi ñoäng : (1 phuùt) Haùt
 2. Kieåm tra baøi cuõ : (4 phuùt)
 - Cho hs thöïc haønh hoûi ñaùp vaø traû lôøi cuïm töø khi naøo ?.
 - Nhaän xeùt.
 3. Baøi môùi : 
 a)Giôùi thieäu baøi : “Töø ngöõ veà thôøi tieát. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi khi naøo ? Daáu chaám, daáu chaám than”
 b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
14 ph
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát tìm töø noùi veà thôøi tieát, thay ñoåi cuïm töø ñeå traû lôøi cho cuïm töø khi naøo ?
Baøi taäp 1 : choïn töø ngöõ thích hôïp trong ngoaëc ñôn ñeå chæ thôøi tieát cuûa töøng muøa.
-GV giô baûng con caùc töø ngöõ caàn choïn.
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Haõy thay cuïm töø khi naøo trong caùc caâu hoûi döôùi ñaây baèng caùc cuïm töø khaùc (bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy,..)
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt, ghi baûng 
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát caùch ñaët daáu chaám vaø daáu chaám than..
Baøi taâïp 3 : Em haõy choïn daáu chaám hay daáu chaám than ñeå ñieàn vaøo oâ troáng..
-GV ñính baøi taäp leân baûng, gôïi yù
-Chaám, nhaän xeùt .
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs quan saùt vaø neâu töø ngöõ caàn choïn phuø hôïp vôùi töøng muøa.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi, roài vieát vaøo vôû nhaùp.
-Hs phaùt bieåu noái tieáp
-Hs phaùt bieåu.
-Hs ñoïc yeâu caàu. ñoïc 
-Lôùp laøm vaøo VBT.
-Hs leân baûng ñieàn vaøo ñoaïn vaên.
 4.Cuûng coá : ( 4 phuùt)
 - Cho hs thöïc haønh theo caëp laïi BT2.
 - Nhaän xeùt – Xem laïi baøi.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_2_tuan_17_den_20.docx