37 Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 21 đến 24 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

– Biết phân loại các loài chim theo nhóm thích hợp.

– Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu.

1. 2. Kĩ năng

– Xếp đúng tên các lài chim vào nhóm thích hợp.

– Trả lời đúng các câu hỏi có cụm từ ở đâu.

– Đặt được câu hỏi có cụm từ ở đâu.

1. 3. Thái độ

– Yêu thích môn học

– Thích tìm hiểu về các loài chim.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1. Cá nhân

– Trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu.

2.2. Nhóm học tập

– Xếp tên các loài chim vào nhóm phù hợp.

– Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu.

3. Tổ chức dạy học trên lớp:

3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Töø ngöõ chim choùc. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi ôû ñaâu

3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
78Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 21 đến 24”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ VEÀ CHIM CHOÙC. 
ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI ÔÛ ÑAÂU
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết phân loại các loài chim theo nhóm thích hợp.
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu.
1. 2. Kĩ năng
- Xếp đúng tên các lài chim vào nhóm thích hợp.
- Trả lời đúng các câu hỏi có cụm từ ở đâu.
- Đặt được câu hỏi có cụm từ ở đâu.
1. 3. Thái độ
- Yêu thích môn học
- Thích tìm hiểu về các loài chim.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu.
2.2. Nhóm học tập
- Xếp tên các loài chim vào nhóm phù hợp.
- Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Töø ngöõ chim choùc. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi ôû ñaâu
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát saép xeáp teân caùc loaøi chim theo thöù töï vaø traû lôøi caâu hoûi ôû ñaâu?
Baøi taäp 1 : Xeáp teân caùc loaøi chim cho trong ngoaëc ñôn vaøo nhoùm thích hôïp..
-GV ñính tranh 9 loaøi chim leân baûng. Y/C hs tìm töø chæ hình daùng, tieáng keâu,.. cuûa caùc loaøi chim. (daùn vaøo giaáy khoå to)
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Döïa vaøo nhöõng baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc, taû lôøi caùc caâu hoûi sau :
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt, ghi baûng 
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát caùch ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø ôû ñaâu.
Baøi taâïp 3 : Ñaët caâu hôûi coù cuïm töø ôû ñaâu cho moãi caâu sau :
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt .
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs quan saùt vaø daùn keát quaû vaøo giaáy khoå to ôû baûng.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi, roài vieát vaøo vôû nhaùp.
-Hs phaùt bieåu theo caëp
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs thöïc haønh theo caëp.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Sắp xếp được tên của các loài chim theo nhóm phù hợp.
- Biết trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu?
- Biết đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu?
- GV nhận xét, khen ngợi những HS có hiểu biết nhiều về các loài chim, đặt và trả lời câu hỏi tốt; nhắc nhở HS có hiểu biết hạn chế, cần tìm hiểu nhiều hơn về các loài chim, HS chưa biết đặt và trả lời câu hỏi cần cố gắng đặt và trả lời lại câu hỏi nhiêu lần.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Trả lời câu hỏi: Nhà em ở đâu?
- Đặt câu hỏi cho câu trả lời: Em ăn cơm trưa ở nhà.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Tìm hiểu về các loài chim.
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI CHIM. DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY
1. Muïc tieâu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kieán thöùc: -Môû roäng voán töø veà thôøi tieát chim choùc , bieát theâm teân moät soá loaøi chim, moät soá thaønh ngöõ veà loaøi chim.
1.2. Kó naêng: -Luyeän taäp söû duïng daáu chaám, daáu phaåy.
1.3. Thaùi ñoä: -Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: - Thay dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống cho thích hợp( BT3)
- Nhóm học tập: - Thảo luận nói tên các loài chim trong tranh ở (BT1), chọn tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống ở BT2.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø ngöõ veà loaøi chim . Daáu phaåy, daáu chaám”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát noùi teân moät soá loaøi chim, ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng.?
Baøi taäp 1 : Noùi teân caùc loaøi chim trong nhöõng tranh sau.
-GV ñính tranh 7loaøi chim leân baûng. Y/C hs noùi teân caùc loaøi chim.
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Haõy choïn teân caùc loaøi chim thích hôïp vôùi moãi choã troáng döôùi ñaây :
-GV giôùi thieäu tranh aûnh caùc loaøi chim trong ñeà baøi. Ñính baûng phuï ghi baøi taäp.
-Nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát vieát laïi ñoaïn vaên ñuùng chính taû.
Baøi taâïp 3 : Hs ñoïc ñeà baøi
-Cho hs xem baøi taäp ôû baûng phuï.
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt .
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs quan saùt vaø neâu keát quaû. 
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi, tìm ra ñaëc ñieåm caùc loaøi chim.
-Hs leân baûng ñieàn.
-Hs ñoïc laïi keát quaû
-Hs ñoïc yeâu caàu. ñoïc 
-Hs laøm vaøo VBT.
-Hs leân baûng thi laøm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Bieát theâm teân moät soá loaøi chim, moät soá thaønh ngöõ veà loaøi chim.
- Biết sử dụng dấu chấm và dấu phẩy trong trường hợp cụ thể.
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt, nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Kể tên một số loài chim ngoài bài.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem bài: Töø ngöõ muoân thuù. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi vôùi cuïm töø nhö theá naøo ?” trang 45.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO? (Trang 45)
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết phân nhóm các con vật theo đặc điểm chung.
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào?
1. 2. Kĩ năng
- Xếp được tên các con vật theo nhóm thích hợp.
- Đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào?
1. 3. Thái độ
- Yêu thích môn học, thích quan sát mọi vật xung quanh.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Trả lời câu hỏi BT2
2.2. Nhóm học tập
- Xếp tên các con vật vào nhóm thích hợp.
- Đặt câu hỏi BT3
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø ngöõ muoân thuù. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi vôùi cuïm töø nhö theá naøo ?”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
14 ph
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát saép xeáp teân caùc con vaät theo nhoùm thích hôïp, traû lôøi caâu hoûi vôùi cuïm töø nhö theá naøo ?
Baøi taäp 1 : Xeáp teân caùc con vaät sau ñaây vaøo nhoùm thích hôïp.
-GV ñính tranh 16 loaøi thuù leân baûng. 
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Döïa vaøo hieåu bieát cuûa em veà caùc con vaät, traû lôøi nhöõng caâu hoûi sau :
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát ñaët caâu hoûi theo töø ñaõ cho saün.
Baøi taâïp 3 : Ñaët caâu hoûi cho boä phaän caâu ñöôïc in ñaäm döôùi ñaây :
-GV gôïi yù.
-Chaám, nhaän xeùt .
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs quan saùt vaø laøm vaøo VBT.
-Hs leân baûng ñieàn vaøo maãu baøi taäp. 
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi, thöïc haønh hoûi ñaùp theo caëp
-Hs ñoïc yeâu caàu. ñoïc 
-Töøng caëp trao ñoåi, ñaët caâu hoûi cho boä phaän in ñaäm.
-Hs neâu noái tieâp.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết phân loại các con thú theo nhóm thích hợp.
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào?
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt; nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Trả lời câu hỏi: Rùa chạy như thế nào?
- Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân: Con hổ rất hung dữ.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem tiết từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy (trang 55)
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI THUÙ. DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng
1.1. Kiến thức: - Môû roäng voán töø veà loaøi thuù (teân, moät soá ñaëc ñieåm cuûa chuùng)
1.2. Kỹ năng: - Luyeän taäp veà daáu chaám, daáu phaåy. 
1.3. Thái độ: - Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Bieát ñaëc ñieåm cuûa loaøi thuù, ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Töø ngöõ veà loaøi thuù . Daáu phaåy, daáu chaám”
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát ñaëc ñieåm cuûa loaøi thuù, ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng.
Baøi taäp 1 : Choïn cho moãi coïn vaät trong tranh veõ beân moät töø chæ ñuùng ñaëc ñieåm cuûa noù.
-GV toå chöùc troø chôi theo nhoùm.
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Haõy choïn teân caùc con vaät thích hôïp vôùi moãi choã troáng döôùi ñaây :
- Ñính baûng phuï ghi baøi taäp.
-Nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát daáu chaám hay daáu phaåy vaøo oâ troáng.
Baøi taâïp 3 : Ñieàn daáu chaám hay daáu phaåy vaøo oâ troáng :
-Cho hs xem baøi taäp ôû baûng phuï.
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt .
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Caùc nhoùm hoûi ñaùp theo teân töøng con vaät.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi
-Hs leân baûng ñieàn.
-Hs ñoïc laïi keát quaû
-Hs ñoïc yeâu caàu. ñoïc 
-Hs laøm vaøo VBT.
-Hs leân baûng thi laøm.
 4. Kiểm tra, đánh giá
- Chỉ đúng đặc điểm mỗi con vật.
- Đặt dấu chấm, dấu phẩy đúng ô trống
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt; nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây.
 Dữ như.. khỏe như
(Hổ (cọp), sóc, voi)
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem tiết MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (trang 55)

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_2_tuan_21_den_24.docx