37 Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 25 đến 28 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

– Biết được 1 số loài cá nước mặn, nước ngọt (BT1); kể tên được 1 số con vật sống dưới nước (BT2)

– Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy (BT3)

1. 2. Kĩ năng

– Tìm được 1 số loài cá nước mặn, nước ngọt (BT1); kể đúng tên 1 số con vật sống dưới nước (BT2)

– Sử dụng đúng dấu phẩy trong trường hợp cụ thể

1. 3. Thái độ

– Yêu thích môn học, thích quan sát các con vật xung quanh.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1. Cá nhân

– Trả lời câu hỏi BT2

2.2. Nhóm học tập

-Nói 1 số loài cá nước mặn, nước ngọt

– Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống

 

docx
6 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
103Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 25 đến 28”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ VEÀ SOÂNG BIEÅN. ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI VÌ SAO ?
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng
1.1. Kiến thức: Môû roäng voán töø veà soâng bieån.
1.2. Kỹ năng: Böôùc ñaàu bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Vì sao ?.
1.3. Thái độ: Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Tìm được các từ về sông biển (BT1)
- Nhóm học tập: Thảo luận làm BT4
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø ngöõ veà soâng bieån. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Vì sao ?”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
14 ph
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát tìm töø coù tieáng bieån. Tìm töø hôïp nghóa.
Baøi taäp 1 : Tìm caùc töø ngöõ coù tieáng bieån :
-GV höôùng daãn maãu.
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 2 : Tìm töø trong ngoaëc ñôn hôïp vôùi moãi nghóa sau :
- Gv gôïi yù.
-Nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3,4.
Muïc tieâu : Hs bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Vì sao ?
Baøi taâïp 3 : Ñaët caâu hoûi cho phaàn in ñaäm sau :
-GV gôïi yù.
-Nhaän xeùt .
Baøi taâïp 4 : Döïa theo caùch giaûi thích trong truyeän Sôn Tinh, Thuyû Tinh traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
-Gôïi yù thaûo luaän.
-Gv nhaän xeùt ghi baûng.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Caùc nhoùm thi tìm.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi.
-Hs neâu mieäng laïi keát quaû.
-Hs ñoïc yeâu caàu. ñoïc 
-Hs neâu mieäng.
-Hs ñoïc yeâu caàu
-Thaûo luaän nhoùm.Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Nhaän xeùt nhoùm baïn
4. Kiểm tra, đánh giá
- Tìm được các từ về sông biển (BT1)
- Biết trả lời cho câu hỏi Vì sao? (BT4)
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt; nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Trả lời câu hỏi: Vì sao Sơn Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem tiết Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy (trang 73)
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ VEÀ SOÂNG BIEÅN. DAÁU PHAÅY
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết được 1 số loài cá nước mặn, nước ngọt (BT1); kể tên được 1 số con vật sống dưới nước (BT2)
- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy (BT3)
1. 2. Kĩ năng
- Tìm được 1 số loài cá nước mặn, nước ngọt (BT1); kể đúng tên 1 số con vật sống dưới nước (BT2)
- Sử dụng đúng dấu phẩy trong trường hợp cụ thể
1. 3. Thái độ
- Yêu thích môn học, thích quan sát các con vật xung quanh.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Trả lời câu hỏi BT2
2.2. Nhóm học tập
-Nói 1 số loài cá nước mặn, nước ngọt
- Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø ngöõ veà soâng bieån. Daáu phaåy”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
15 ph
14 ph
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát saép xeáp töø theo nhoùm, keå ñöôïc teân caùc con vaät soáng döôùi nöôùc.
Baøi taäp 1 : Haõy xeáp teân caùc loaøi caù veõ döôùi ñaây vaøo nhoùm thích hôïp :
-GV ñính tranh minh hoaï leân baûng.
-Nhaän xeùt keát luaän : Caù nöôùc maën : caù thu, caù chim,.. ; caù nöôùc ngoït : caù meø, caù cheùp
Baøi taâïp 2 : Keå teân caùc con vaät soáng ôû döôùi nöôùc :
- Gv cho hs quan saùt tranh SGK.
-Nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát ñaët daáu phaåy.
Baøi taâïp 3 : Nhöõng choã naøo trong caâu 1 vaø caâu 4 coøn thieáu daáu phaåy ?
-GV gôïi yù. Ñính cau vaên leân baûng
-Chaám chöõa baøi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Thaûo luaän nhoùm.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm .
-3 nhoùm leân baûng ghi laïi keát quaû.
-Hs ñoïc yeâu caàu
-Lôùp laøm vaøo VBT.
-2 hs leân baûng laøm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết được 1 số loài cá nước mặn, nước ngọt (BT1); kể tên được 1 số con vật sống dưới nước (BT2)
- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy (BT3)
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt; nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Trả lời câu hỏi: Kê tên một số loài cá và con vật sống dưới nước
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Chuẩn bị ôn tập giữa học kì II
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI. ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI ÑEÅ LAØM GÌ ? DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết một số từ ngữ về cây cối (BT1)
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì? (BT2)
- Biết đặt dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3)
1. 2. Kĩ năng
- Kể đúng một số từ ngữ về cây cối (BT1)
- Đặt và trả lời đúng câu hỏi có cụm từ để làm gì? (BT2)
- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong trường hợp cụ thể
1. 3. Thái độ
- Yêu thích môn học, thích quan sát các loài cây xung quanh.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Trả lời câu hỏi BT1
- Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống
2.2. Nhóm học tập
- Đặt và trả lời đúng câu hỏi có cụm từ để làm gì? (BT2)
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø ngöõ veàacay coái. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Ñeå laøm gì ?. Daáu chaám, daáu phaåy” 
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT 1,2
Muïc tieâu : Hs bieát keå teân caùc loaøi caây, bieát hoûi ñaùp traû lôøi ñeå laøm gì ?.
Baøi taäp 1 : Keå teân caùc loaøi caây maø em bieát theo nhoùm :
-GV höôùng daãn maãu.
-Nhaän xeùt keát luaän : Nhoùm caây löông thöïc, thöïc phaåm : , nhoùm caây aên quaû : ; nhoùm caây laáy goã :  ; nhoùm caây boùng maùt
Baøi taâïp 2 : Döuïa vaøo keát quaû ôû baøi taäp 1, hoûi – ñaùp theo maãu sau :
- Gv höôùng daãn maãu.
-Nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT 3.
Muïc tieâu : Hs bieát ñaët daáu phaåy, daáu chaám.
Baøi taâïp 3 : Ñieàn daáu chaùm hay daáu phaåy vaøo oâ troáng
-GV cho hs ñoïc ñoaïn vaên ôû baûng phuï.
-Chaám chöõa baøi
Baøi taâïp 4 : Döïa theo caùch giaûi thích trong truyeän Sôn Tinh, Thuyû Tinh traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
-Gôïi ñính 2 caâu vaûn leân baûng.
-Chöõa baøi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Thaûo luaän nhoùm.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy caùc loaïi caây theo töøng nhoùm.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm ñoâi.
-Hs neâu mieäng
-Hs ñoïc yeâu caàu. ñoïc 
-Hs laøm vaøo VBT.
-1 hs leân baûng ñieàn.
-Hs ñoïc yeâu caàu
-Lôùp laøm vaøo VBT.
-2 hs leân baûng laøm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết một số từ ngữ về cây cối 
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì? 
- Biết đặt dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt; nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì?
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì?

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_2_tuan_25_den_28.docx