37 Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 33 đến 35 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

– Biết được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp.

– Nhận biết một số từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam.

1. 2. Kĩ năng

– Tìm đúng từ chỉ nghề nghiệp.

– Đặt câu đúng với từ tìm được.

1. 3. Thái độ

– GD HS chăm chỉ học tập để trở thành người công dân có ích.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1. Cá nhân

– Quan sát tranh, tìm từ chỉ nghề nghiệp.

2.2. Nhóm

– Nhận diện từ chỉ phẩm chất.

 

doc
7 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
116Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 33 đến 35”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ NGÖÕ CHÆ NGHEÀ NGHIEÄP
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp.
- Nhận biết một số từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam.
1. 2. Kĩ năng
- Tìm đúng từ chỉ nghề nghiệp.
- Đặt câu đúng với từ tìm được.
1. 3. Thái độ
- GD HS chăm chỉ học tập để trở thành người công dân có ích.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Quan sát tranh, tìm từ chỉ nghề nghiệp.
2.2. Nhóm
- Nhận diện từ chỉ phẩm chất.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø ngöõ chæ ngheà nghieäp”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT1 ,2
Muïc tieâu : Hs bieát tìm töø ngöõ chæ ngheà nghieäp theo tranh.
Baøi taäp 1 :Tìm töø ngöõ chæ ngheà nghieäp cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc veõ trong caùc tranh döôùi ñaây :
-GV ñính tranh.
-Gv nhaän xeùt choát laïi : coâng nhaân, coâng an, noâng daân, baùc só, laùi xe, ngöôøi baùn haøng.
Baøi taäp 2 : Tìm theâm nhöõng töø ngöõ chæ ngheà nghieäp khaùc maø em bieát :
-Gv nhaän xeùt
Keát luaän : Hs bieát tìm caùc töø ngöõ chæ ngheà nghieäp
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT3, 4
Muïc tieâu : Hs bieát tìm töø chæ phaåm chaát veø ngöôøi, Ñaët caâu :
Baøi taâïp 3 : Trong caùc töø ngöõ döôùi ñaây, nhöõng töø naøo noùi leân phaåm chaát cuûa nhaân daân Vieät Nam ta :
-GV phaùt giaáy khoå to cho caùc nhoùm.
-Gv nhaän xeùt :anh huøng, thoâng minh, gan daï, caàn cuø,
Baøi taäp 4 : Ñaët caâu vôùi moät töø tìm ñöôïc trong baøi taäp 3:
-Chaám chöõa baøi
Keát luaän : Hs ñaët caâu vôùi töø ngöõ chæ phaåm chaát cuûa con ngöôøi.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Trao ñoåi nhoùm ñoâi.
-ñaïi dieän traû lôøi.
-Nhaän xeùt boå sung
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs neâu mieâng caù nhaân
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs trao ñoåi nhoùm.
-Laøm vaøo giaáy khoå to.
-ñaïi dieän leân trình baøy.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-lôùp laøm vaøo VBT.
-3 hs leân baûng laøm
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết một số từ ngữ về nghề nghiệp
- Biết một số từ ngữ chỉ phẩm chất của con ngời Việt Nam.
- Đặt được câu với từ chỉ phẩm chất.
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt; nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm thêm từ ngữ chỉ nghề ngiệp và đặt câu với từ đó.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Chuẩn bị bài: Từ ngữ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp.
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TÖØ TRAÙI NGHÓA. TÖØ NGÖÕ CHÆ NGHEÀ NGHIEÄP
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS có khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết tìm từ trái nghĩa với từ cho sẵn
- Hiểu các công việc phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp trong BT2
1.2 Kĩ năng
- Dựa vào bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm được từ trái nghĩa điền chỗ trống trong bảng (BT1); nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2)
- Chọn đúng ý thích hợp về công việc (cột B) phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp (cột A) – BT3
1. 3. Thái độ
- GD HS yêu thích môn hoc
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Đọc bài Đàn bê của anh Hồ Giáo và trả lời BT1
2.2. Nhóm học tập
- Thảo luận làm BT 2,3
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: “Töø traùi nghóa. Töø ngöõ chæ ngheà nghieäp”
3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
* Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn laøm BT ,2
Muïc tieâu : Hs bieát tìm töø traùi nghóa
Baøi taäp 1: Döïa theo noäi dung baøi ñaøn beâ cuûa anh Hoà Giaùo, tìm nhöõng töø ngöõ traùi nghóa ñieàn vaøo choã troáng :
-GV giaûi thích.
-Gv nhaän xeùt .
Baøi taäp 2 :Haõy giaûi nghóa töøng töø döôùi ñaây baèng töø traùi nghóa vôùi noù :
-Gv gôïi yù
-Gv nhaän xeùt
Keát luaän : Hs bieát tìm caùc tö chæ ngheà nghieäp
* Hoaït ñoäng2: Höôùng daãn laøm BT3.
Muïc tieâu : Hs bieát tìm töø chæ ngheà nghieäp noái vôùi coâng vieäc thích hôïp
Baøi taâïp 3 : Choïn yù thích hôïp ôû coät B cho caùc töø ngöõ ôû coät A :
-GV cho hs ñoïc baøi taäp treân baûng.
-Chaám chöõa baøi
Keát luaän : Hs bieát tìm töø chæ ngheà nghieäp noái vôùi coâng vieäc thích hôïp.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Lôùp laøm vaøo VBT.
-2 hs leân baûng lôùp tìm.
-Hs ñoïc yeâu caàu.
-Hs neâu mieâng caù nhaân.
-Hs ñoïc yeâu caàu. 
-Hs laøm vaøo VBT.
-2 hs leân baûng laøm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết tìm từ trái nghĩa với từ cho sẵn
- Hiểu các công việc phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp trong BT2
- GV nhận xét, khen ngợi HS học tốt; nhắc nhở HS chưa chú ý trong giờ học.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm từ trái nghĩa với từ: trong, gầy, yên tĩnh
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
5.1 Cá nhân
 chọn các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay cụm từ khi nào ở Bài 2trang 141
5.2: Nhóm
thảo luận bài 3 
TUAÀN 35
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
OÂN TAÄP-KIEÅM TRA CUOÁI KYØ II
@&

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_luyen_tu_va_cau_2_tuan_33_den_35.doc