37 Giáo án Tập đọc 2 – Tuần 9 đến 12 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức: – Chủ yếu kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc ở tuần .

 1.2. Kĩ năng: – Trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dang bài đọc.

 1.3. Thái độ: – Ôn lại bảng chữ cái. Ôn các từ chỉ sự vật.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 2.1. C nhn.

 Chủ yếu kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc ở tuần .

 2.2. Nhĩm học tập.

 Trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dang bài đọc.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 1”.

 3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx
34 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
70Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Tập đọc 2 – Tuần 9 đến 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕng viƯt
«n tËp gi÷a häc kú i tiÕt 1
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: - Chủ yếu kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc ở tuần .
 1.2. Kĩ năng: - Trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dang bài đọc.
 1.3. Thái độ: - Ôn lại bảng chữ cái. Ôân các từ chỉ sự vật.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 Chủ yếu kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc ở tuần .
 2.2. Nhĩm học tập.
 Trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dang bài đọc.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 1”. 
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc, HTL ở tuần 8, đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
-GV viết bảng chữ cái lên bảng.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 3.
Mục tiêu : Sắp xếp các từ chỉ sự vật vào bảng.
-Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét.
Bài tập 4 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Chữa bài.
-Y/C hs đọc lại các từ chỉ sự vật vừa tìm.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Đọc thuộc lòng cá nhân+đồng thanh.
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Cá nhân lên bảng điền từ.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tiếp sức điền từ vào bảng ở bài tập 3.
-Lớp làm vào VBT
-Đọc cá nhân+đồng thanh.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 -Cho hs nêu lại một số từ chỉ sự vật.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 2 và trả lời các câu hỏi.
TiÕng viƯt
 «n tËp gi÷a häc kú i tiÕt 2
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 -Tiếp tục kiểm tra tập đọc.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Ôn cách đặt câu theo mẫu : Ai là gì ?.
 - Ôn cách xếp tên riêng của người theo thứ tự bảng chữ cái..
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục hs tính chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 - Ôn cách đặt câu theo mẫu : Ai là gì ?.
 2.2. Nhĩm học tập.
 - Ôn cách xếp tên riêng của người theo thứ tự bảng chữ cái..
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 2”.
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2, 3.
Mục tiêu : Đặt câu theo mẫu Ai là gì ?Xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.
Bài tập 2 : Đặt câu theo mẫu Ai là gì ?
-Chấm chữa bài.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý, hướng dẫn.
-Y/C hs đọc lại tên riêng vừa tìm ở các bài tập đọc theo thứ tự bảng chữ cái.
-Chấm chữa bài.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Đọc yêu cầu bài tập.
-1 hs lên bảng làm vào phiếu.
-Cả lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Cả lớp làm vào vở.
-Hs đọc.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 - Cho hs hỏi đáp nhau theo mẫu ai là gì ?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 3”.và trả lời các câu hỏi.
TiÕng viƯt
 «n tËp gi÷a häc kú i tiÕt 3
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 -Tiếp tục kiểm tra tập đọc.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Ôn tập các từ chỉ hoạt động.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục hs tính chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Ôn tập các từ chỉ hoạt động.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 3”.
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc đã học.
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
-Nhận xét ghi điểm.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2,3.
Mục tiêu : Tìm từ chỉ hoạt động, đặt câu theo yêu cầu đề bài.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Y/C hs đọc thầm bài “Làm việc thật là vui”.
-Nhận xét.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-Y/C hs đọc lại các câu vừa đặt.
-Chấm chữa bài.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện nhóm lên bảng ghi các từ chỉ hoạt động vừa tìm được.
-Đọc yêu cầu.
-Cả lớp làm vào VBT.
-Hs đọc.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập) 
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 - Cho hs nêu lại một số từ chỉ hoạt động vừa tìm ở bài tập 2.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 4 và trả lời các câu hỏi.
TiÕng viƯt
 «n tËp gi÷a häc kú i tiÕt 4
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 -Tiếp tục kiểm tra tập đọc 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Luyện chính tả.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục hs tính cẩn thận chính xác.
 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Luyện chính tả.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 4”.
 3.2. Các hoạt động dạy học
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc, 
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
-Nhận xét 
*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chính tả.
Mục tiêu : Hs nghe viết được bài “Cân voi”
-Gv đọc bài. 
-Hướng dẫn hs hiểu nội dung câu chuyện. (Ca ngợi chí thông minh của Lương Thế Vinh)
-Y/C hs giải nghĩa các từ : sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh.
-Y/C hs viết từ khó : sứ thần, Trung Hoa,
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Chấm chữa bài.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Hs theo dõi.
-Hs đọc lại.
-Hs nêu..
-Viết bảng con
- Cả lớp viết bài.
-Tự soát lỗi.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 -Y/C hs viết lại các từ ngữ mà các em đã vietá 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 5 và trả lời các câu hỏi.
TiÕng viƯt
 «n tËp gi÷a häc kú i tiÕt 5
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 1.2. Kĩ năng: 
1.3. Thái độ:
 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập.
 Thi đọc đoạn trong nhĩm
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: Chiếc bút mực (Dùng tranh giới thiệu bài)
 3.2. Các hoạt động dạy học :
 -Tiếp tục kiểm tra tập đọc.
 -On luyện trả lời câu hỏi theo tranh và tổ chức câu thành bài.
 -Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, tranh minh hoạ SGK.
 HS: Vở bài tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con các từ ngữ đã viết sai ở bài chính tả “Cân voi”.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 5”.
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc đã học.
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
-Nhận xét 
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2.
Mục tiêu : HS quan sát tranh trả lời câu hỏi
-Đính tranh lên bảng.
-Nêu câu hỏi về nội dung của từng tranh.
-Nhận xét chốt ý: Hằng ngày mẹ đưa Tuấn đi học, hôm nay mẹ bị ốm Tuấn chăm sóc mẹ và tự đi bộ đến trường.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Quan sát tranh đọc yêu cầu bài tập.
-Trả lời câu hỏi.
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Cho hs nêu lại nội dung của từng tranh
 - Nhận xét tiết học 
 – Xem lại bài
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Nội dung bài bài nói gì ? (Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biếp giúp bạn.)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 Qua câu chuyện này em học được điều gì từ Mai?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Mục lục sách và trả lời các câu hỏi.
TiÕng viƯt
Luyện tập: «n tËp gi÷a häc kú i tiÕt 6
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 1.2. Kĩ năng: 
1.3. Thái độ:
 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập.
 Thi đọc đoạn trong nhĩm
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: Chiếc bút mực (Dùng tranh giới thiệu bài)
 3.2. Các hoạt động dạy học :
: 
 -Tiếp tục kiểm tra HTL.
 -Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, xin lỗi.
 -Oân luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Phiếu ghi tên các bài HTL đã học, bảng phụ chép BT3.
 HS: Vở bài tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại nội dung các bức tranh bài tập 2, tiết 5.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 6”.
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài HTL
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
-Nhận xét.
*Hoạt động  ... ïc hs biết thương yêu, kính trọng ông bà.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai.
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (Ca ngợi tình cảm của bà cháu quý hơn vàng, bạc, châu báu.)
 - Nhận xét tiết học 
 - Chép bài, học bài.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Nội dung bài bài nói gì ? (Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biếp giúp bạn.)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 Qua câu chuyện này em học được điều gì từ Mai?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Mục lục sách và trả lời các câu hỏi.
TẬP ĐỌC
Luyện đọc: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 1.2. Kĩ năng: 
1.3. Thái độ:
 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập.
 Thi đọc đoạn trong nhĩm
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: Chiếc bút mực (Dùng tranh giới thiệu bài)
 3.2. Các hoạt động dạy học :
 -Nắm được nghĩa các từ mới: lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà,Hiểu nội dung bài : Miêu tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ, biết ơn của hai mẹ con bạn nhỏ đối với người ông đã mất.
 -Đọc trơn toàn bài, nghỉ hơi đúng các dấu câu, giữa các cụm từ dài.
 - Giáo dục hs biết kính yêu ông bà.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Bà cháu” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Cây xoài của ông em”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : xoài, lẫm chẫm, chín vàng,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy,
-Hướng dẫn cách ngắt nhịp một số câu khó. 
-Đọc đoạn trong nhóm.
-Thi đọc giữa các nhóm.
-Cả lớp đồng thanh đoạn 1
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs thấy được tình cảm của hai mẹ con đối với người ông đã mất
-GV đính tranh.
-Y/C hs đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi 1 SGK.
-Y/C hs đọc thành tiếng đoạn 2, trả lời câu hỏi 2 SGK.
-Y/C hs đọc thành tiếng đoạn 2, trả lời câu hỏi 3,4 SGK.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs kính yêu ông bà.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs thi đọc đoạn giữa các nhóm.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi.
-Hs trả lời.
-4 nhóm thi đọc.
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (tình cảm thương nhớ của hai mẹ con đối với người ông đã mất,)
 - Nhận xét tiết học.
 - Dặn dò :Chép bài, học bài. Xem trước bài sự tích cây vú sữa.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Nội dung bài bài nói gì ? (Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biếp giúp bạn.)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 Qua câu chuyện này em học được điều gì từ Mai?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Mục lục sách và trả lời các câu hỏi.
TẬP ĐỌC
Luyện đọc: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA 
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 1.2. Kĩ năng: 
1.3. Thái độ:
 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập.
 Thi đọc đoạn trong nhĩm
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: Chiếc bút mực (Dùng tranh giới thiệu bài)
 3.2. Các hoạt động dạy học :
 1-Hiểu được nghĩa các từ mới :vùng vằng, la cà, mỏi măt chờ mong,Hiểu nội dung bài : Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ với con
 -Đọc trơn toàn bài, nghỉ hơi ở các câu có nhiều dấu phẩy.
 - Giáo dục hs biết kính yêu cha mẹ.
2. Kỹ năng sống
-Xác định giá trị 
-Thể hiện sự cảm thơng (hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của người khác).
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Cây xoài của ông em” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Sự tích cây vú sữa”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : căng mịn, xoà, gieo trồng,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : vùng vằng, la cà, mỏi măt chờ mong,
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
 TIẾT 2 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được tình cảm sâu nặng của mẹ với con.
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs biết yêu thương cha mẹ.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ với con.)
 - Nhận xét tiết học 
 - Chép bài, học bài.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Nội dung bài bài nói gì ? (Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biếp giúp bạn.)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 Qua câu chuyện này em học được điều gì từ Mai?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Mục lục sách và trả lời các câu hỏi.
TẬP ĐỌC
Luyện đọc: MẸ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 1.2. Kĩ năng: 
1.3. Thái độ:
 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập.
 Thi đọc đoạn trong nhĩm
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: Chiếc bút mực (Dùng tranh giới thiệu bài)
 3.2. Các hoạt động dạy học :
 -Nắm được nghĩa các từ được chú giải. Hiểu nội dung bài :cảm nhận được nỗi vát vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con.
 -Đọc trơn toàn bài, ngăt nhịp đúng câu thơ lục bát, Thuộc lòng cả bài thơ.
 - Giáo dục hs biết kính yêu cha mẹ.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Sự tích cây vú sữa” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Mẹ”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nắng oi, quạt, ngọn gió,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : nắng oi, giấc tròn,
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương của mẹ dành cho hai con.
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs kính yêu cha mẹ.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (tình thương bao la của mẹ dành cho hai con.)
 - Nhận xét tiết học 
 - Chép bài, học thuộc lòng bài thơ.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Nội dung bài bài nói gì ? (Khen ngợi Mai là cô bé ngoan, biếp giúp bạn.)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 Qua câu chuyện này em học được điều gì từ Mai?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Mục lục sách và trả lời các câu hỏi.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_2_tuan_9_den_12.docx