37 Giáo án Tập viết 2 – Tuần 5 đến 8 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 – Biết viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ.

 1.2. Kĩ năng:

 – Viết đúng câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.

 1.3. Thái độ:

 – Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 2.1. C nhn:

 – Biết viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa D”

 3.2. Các hoạt động dạy học:

 

docx
9 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
61Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập viết 2 – Tuần 5 đến 8”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP VIẾT
CHỮ HOA D
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ.
 1.2. Kĩ năng:
 - Viết đúng câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 1.3. Thái độ: 
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân:
 - Biết viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa D”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa D và chữ Dân.
*GV đính chữ mẫu hoa D.
-GV viết mẫu chữ D và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh.”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Dân và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa D và câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá. ( Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ D hoa.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài Chữ hoa Đ.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TẬP VIẾT
CHỮ HOA Đ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết viết chữ hoa Đ theo cỡ vừa và nhỏ.
 1.2. Kĩ năng:
 - Viết đúng câu ứng dụng “ Đẹp trường đẹp lớp” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 1.3. Thái độ: 
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân:
 - Biết viết chữ hoa Đ theo cỡ vừa và nhỏ.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa Đ”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Đ và chữ Đẹp.
*GV đính chữ mẫu hoa Đ.
-GV viết mẫu chữ Đ và nêu cách viết.
-Cho hs so sánh cách viễt chữ hoa Đ và chữ hoa D.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Đẹp trường đẹp lớp
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Đẹp và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Đ và câu ứng dụng “Đẹp trường đẹp lớp” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
* Nhận xét, chữa bài : 7-10 bài. 
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-Hs so sánh.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ Đ hoa.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài Chữ hoa E, Ê.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TẬP VIẾT
CHỮ HOA E, Ê
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết viết chữ hoa E, Ê theo cỡ vừa và nhỏ.
 1.2. Kĩ năng:
 - Viết đúng câu ứng dụng “Em yêu trường em” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 1.3. Thái độ: 
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân:
 Biết viết chữ hoa E, Ê theo cỡ vừa và nho.û
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa E, Ê”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa E, Ê và chữ Em..
*GV đính chữ mẫu hoa E, Ê.
-GV viết mẫu chữ E,Ê và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Em yêu trường em”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Em và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa E, Ê và câu ứng dụng “ Em yêu trường em” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chữa bài : 7-10 bài. 
 Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi. Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
- Hs nêu.
 - Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ E, Ê hoa.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài Chữ hoa G.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TẬP VIẾT
CHỮ HOA G
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết viết chữ hoa G theo cỡ vừa và nhỏ
 1.2. Kĩ năng:
 - Viết đúng câu ứng dụng “ Góp sức chung tay” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 1.3. Thái độ: 
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: Biết viết chữ hoa G theo cỡ vừa và nho.û
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Chữ hoa G”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa G và chữ Góp.
*GV đính chữ mẫu hoa G.
-GV viết mẫu chữ G và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Góp sức chung tay”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Góp và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa G và câu ứng dụng “Góp sức chung tay” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ G hoa.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài Ơn tập giữa học kì 1.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_viet_2_tuan_5_den_8.docx