37 Giáo án Thủ công 2 – Tuần 33 đến 35 mới nhất

Hoạt động 1 : HS trưng bày sản phẩm

+MT : Giúp H S biết cách trưng bày sản phẩm và vui thích trước sản phẩm khéo tay của mình

+Cách tiến hành: .

HS làm xong chọn những sản phẩm để trưng bày theo nhóm. GV có thể giúp các nhóm trưng bày

Hoạt động 2 : Đánh giá, nhận xét

+MT : Giúp HS biết đánh gía sản phẩm của mình và các bạn làm ra.

+Cách tiến hành: .

GV tổ chức cho HS đánh giá bằng cách lập ra một ban giám khảo. Có thể chọn HS từ các nhóm.

– Nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm.

– GV cùng BGK chấm sản phẩm các nhóm.

– Nhận xét và công bố kết quả các nhóm

docx
7 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
97Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Thủ công 2 – Tuần 33 đến 35”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thđ c«ng
¤n tËp, thùc hµnh thi khÐo tay 
lµm ®å ch¬i theo ý thÝch
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - ¤n tËp kiÕn thøc kÜ n¨ng lµm c¸c ®å ch¬i ®· häc
1.2. Kỹ năng: - HS n¾m vøng quy tr×nh lµm tõng ®å ch¬i 
1.3. Thái độ: - RÌn luyƯn ®«i tay khÐo lÐo
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
GV : MÉu vµ quy tr×nh lµm ®å ch¬i : d©y xĩc xÝch trang trÝ, ®ång hå ®eo tay, vßng ®eo tay, con b­ím
HS : GiÊy thđ c«ng, kÐo, hå d¸n.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: Ơn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ choi theo ý thích.
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
a. H§1 : ¤n tËp
GV lÇn l­ỵt ®­a ra quy tr×nh vµ h×nh vÏ minh ho¹ cho tõng b­íc lµm ®å ch¬i
- Lµm d©y xĩc xÝch
- Lµm ®ång hå ®eo tay
- Lµm vßng ®eo tay
- Lµm con b­ím
b. H§2 : HS thùc hµnh
- GV cho HS thùc hµnh lµm 1 ®å ch¬i mµ em thÝch
- GV theo dâi giĩp ®ì HS cßn lĩng tĩng
- GiÊy thđ c«ng, kÐo, hå d¸n.
+ HS nh¾c l¹i quy tr×nh cđa tõng bµi
+ HS thùc hµnh
4. Kiểm tra, đánh giá
- HS nhắc lại được các quy trình của từng bài.
- GV thu sản phẩm nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh cịn lung túng cố gắng ở những giờ học sau.
5. Định hướng học tập tiếp theo
Giáo viên nhận xét tiết học.
Ơn tập tiếp các quy trình từng bước làm đồ chơi và thực hành vào làm đồ chơi.
Thđ c«ng
«n tËp thùc hµnh thi khÐo tay lµm ®å ch¬I
theo ý thÝch
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: ¤n tËp thùc hµnh thi khÐo tay lµm ®å ch¬i theo ý thÝch.
1.2. Kỹ năng: : Lµm ®ược s¶n phÈm thđ c«ng ®ĩng quy tr×nh kü thuËt.
1.3. Thái độ: GD HS cã tÝnh kiªn ch×, khÐo lÐo, yªu quÝ s¶n phÈm m×nh lµm ra.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: GiÊy, kÐo, hå d¸n, bĩt mµu
- Nhĩm học tập:
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới : ¤n tËp thùc hµnh thi khÐo tay lµm ®å ch¬i theo ý thÝch.
3.2. Các hoạt động day học :
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
a. Thùc hµnh: 
- YC h/s thùc hµnh thi khÐo tay lµm ®å ch¬i theo ý thÝch.
- YC thi lµm theo tỉ.
- YC c¸c tỉ lµm ®đ c¸c lo¹i ®å ch¬i ®· ®ược häc.
b. §¸nh gi¸ s¶n phÈm:
- Thu s¶n phÈm.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm.
- Tuyªn dương nh÷ng tỉ cã nhiỊu s¶n phÈm ®Đp
- C¸c thµnh viªn trong tỉ lµm ®å ch¬i theo ý thÝch cđa m×nh. Tỉ nµo lµm ®ỵc nhiỊu ®å ch¬i ®Đp tỉ ®ã th¾ng cuéc.
- C¸c tỉ trưng bµy s¶n phÈm. 
- NhËn xÐt b×nh chän.
4. Kiểm tra, đánh giá
- GV thu sản phẩm nhận xét. Khen học sinh làm tốt, nhắc nhở học sinh chưa tốt cố gắng hồn thành sản phẩm của mình.
5. Định hướng học tập tiếp theo
Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
VỊ nhµ lµm l¹i c¸c ®å ch¬i ®· ®ược häc
THỦ CÔNG
TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - Đánh giá kiến thức kĩ năng của HS qua sản phẩm là một trong những sản phẩm gấp, cắt, dán đã học.
1.2. Kỹ năng: HS Lµm ®ược s¶n phÈm thđ c«ng ®ĩng quy tr×nh kü thuËt.
1.3. Thái độ: GD HS cã tÝnh kiªn ch×, khÐo lÐo, yªu quÝ s¶n phÈm m×nh lµm ra.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
Các dây thép căng ngang lớp để treo sản phẩm hoặc có thể sắp xếp lại bàn ghế cho HS trưng bày theo nhóm
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới : Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh
3.2. Các hoạt động day học :
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : HS trưng bày sản phẩm
+MT : Giúp H S biết cách trưng bày sản phẩm và vui thích trước sản phẩm khéo tay của mình
+Cách tiến hành: .
HS làm xong chọn những sản phẩm để trưng bày theo nhóm. GV có thể giúp các nhóm trưng bày
Hoạt động 2 : Đánh giá, nhận xét
+MT : Giúp HS biết đánh gía sản phẩm của mình và các bạn làm ra.
+Cách tiến hành: .
GV tổ chức cho HS đánh giá bằng cách lập ra một ban giám khảo. Có thể chọn HS từ các nhóm. 
- Nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm.
- GV cùng BGK chấm sản phẩm các nhóm. 
- Nhận xét và công bố kết quả các nhóm
Hoạt động lớp, cá nhân.
- HS trưng bày sản phẩm
Hoạt động cá nhân , nhóm.
- Hs cả lớp cùng theo dõi, tham gia
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết cách trưng bày sản phẩm và vui thích trước sản phẩm khéo tay của mình.
- Biết đánh gía sản phẩm của mình và các bạn làm ra.
- GV nhận xét. Khen học sinh làm tốt, nhắc nhở học sinh làm chưa tốt sản phẩm của mình.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_thu_cong_2_tuan_33_den_35.docx