37 Giáo án Tổng hợp các môn học buổi chiều Lớp 2 – Tuần thứ 29 – Năm học 2011-2012 mới nhất

Tuần 29:

 Buổi chiều:

 Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2012.

Tiết 2: Toán:

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

I/ MỤC TIÊU

Giúp HS

* Biết đợc qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo hai cạnh của nó.

*Vận dụng qui tắc tính diện tích HCN để tính diện tích một số hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị đo diện tích xăng -ti -mét vuông.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC

*hình minh hoạ trong phần bài học SGK đủ cho mỗi HS.

*Phấn mầu

*bảng phụ viết sẵn nội dung bài tạp 1

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC CHỦ YẾU

1/ Kiểm tra bài cũ :

Mục tiêu ;Giúp HS củng cố và hệ thống lại kiến thức đã học về cm2

Kiểm tra bài 3,4

GV nhận xét và cho điểm

2 Dạy bài mới :

 

doc
10 trang
Người đăng
phuongtranhp
Ngày đăng
25/08/2021
Lượt xem
233Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tổng hợp các môn học buổi chiều Lớp 2 – Tuần thứ 29 – Năm học 2011-2012”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29:	
 Buổi chiều:
 Thø hai, ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2012.
TiÕt 2: To¸n:
diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt
i/ Môc tiªu 
Gióp HS 
* BiÕt ®îc qui t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt khi biÕt sè ®o hai c¹nh cña nã.
*VËn dông qui t¾c tÝnh diÖn tÝch HCN ®Ó tÝnh diÖn tÝch mét sè h×nh ch÷ nhËt ®¬n gi¶n theo ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch x¨ng -ti -mÐt vu«ng.
II/ §å dïng d¹y -häc
*h×nh minh ho¹ trong phÇn bµi häc SGK ®ñ cho mçi HS.
*PhÊn mÇu
*b¶ng phô viÕt s½n néi dung bµi t¹p 1
III/ c¸c ho¹t ®éng d¹y -häc chñ yÕu
1/ KiÓm tra bµi cò :
Môc tiªu ;Gióp HS cñng cè vµ hÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®· häc vÒ cm2
KiÓm tra bµi 3,4
GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm
2 D¹y bµi míi :
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Ho¹t ®éng 1.Giíi thiÖu bµi .
2/ Ho¹t ®éng 2 ¤n quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. 
VËy muèn tÝnh h×nh ch÷ nhËt ta lµm thÕ nµo?
Ho¹t ®éng 3 luyÖn tËp thùc hµnh
Bµi tËp 1
Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi
-Bµi tËp Y/C chóng ta lµm g× ? 
Y/C hs nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi HCN.
HS tù lµm bµi
GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS 
Bµi tËp 2
GV gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n 
GV Y/C HS tù lµm bµi
Bµi tËp 3 
GV Y/C HS ®äc ®Ò bµi .
GV hái : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè ®o cña chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt trong phÇn b
VËy muèn tÝnh ®îc diÖn tÝch cña HCN b, chóng ta ph¶i lµm g× tríc ?
Y/C HS tù lµm bµi
GV nhËn xet vµ cho ®iÓm HS
Ho¹t ®éng 4 Cñng cè dÆn dß
Y/C HS nªu l¹i qui t¾c tÝnh diÖn tÝch HCN.
GV tæng kÕt giê häc 
VÒ nhµ luyªn tËp bµi 2,3
HS theo dâi.
HS nªu qui t¾c.5-6 HS nh¾c l¹i.
1 HS ®äc ®Ò bµi
HS tr¶ lêi,
2-3 HS nh¾c l¹i
HS lµm bµi
3 HS lªn b¶ng lµm bµi mçi HS lµm 1 cét.
C¶ líp lµm vµo vë .
1 HS ®äc ®Ò bµi
HS lµm bµi
1 HS lªn b¶ng lµm bµi
Gi¶i
DiÖn tÝch cña miÕg b×a h×nh ch÷ nhËt lµ
14 5 = 70 ( cm2)
§¸p sè : 70 cm2
1HS ®äc ®Ò bµi
ChiÒu dµi vµ chiÒu réng kh«ng cïng ®¬n vÞ ®o.
-Ph¶i ®æi sè ®o chiÒu dµi chiÒu réng vÒ ®¬n vÞ cm
1 HS lªn b¶ng lµm .c¶ líp lµm vµo vë 
a/ §iÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ 
5 3 = 15 cm2
b/ §æi 2 dm = 20 cm
DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ
20 9 = 180 cm2 
2 HS nªu l¹i qui t¾c 
TiÕt 3:	Ôn to¸n:
 luyÖn tËp
i/ Môc tiªu :
RÌn kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch HCN cã kÝch th­íc cho tr­íc
II/§å dïng d¹y -häc: h×nh vÏ trong bµi tËp 2 
III/ c¸c ho¹t ®éng d¹y -häc :
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Ho¹t ®éng 2 H­íng dÉn HS luyÖn tËp 
Bµi tËp 1
GV gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n 
Bµi cho kÝch th­íc HCN nh thÕ nµo ?
Khi thùc hiÖn tÝnh chu vi HCN chóng ta ph¶i chó ý ®iÒu g× vÒ ®¬n vÞ sè ®o c¸c c¹nh ?
GV Y/C HS tù lµm bµi
GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS 
Bµi tËp 2
Y /C HS quan s¸t h×nh H
H×nh H gåm h×nh ch÷ nhËt nµo ghÐp víi nhau ?
-Bµi tËp Y/C chóng ta lµm g× ?
DiÖn tÝch h×nh H nh thÕ nµo so víi ®iÖn tÝch cña 2 h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ DMNP ?
GV Y/C HS lµm bµi .
GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS.
Bµi tËp 3
Gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n .
Bµi to¸n cho biÕt nh÷ng g× ?
Bµi to¸n Y/C chóng ta lµm g× ?
Muèn biÕt ®­îc diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt chóng ta ph¶i biÕt g× ?
ChiÒu h×nh ch÷ nhËt biÕt cha ?
Y /C HS lµm bµi 
GV nhËn xÐt cho ®iÓm .
Ho¹t ®éng 3 Cñng cè dÆn dß
Y/C HS nªu l¹i qui t¾c tÝnh diÖn tÝch HCN.
GV tæng kÕt giê häc 
1 HS ®äc ®Ò bµi
HS tr¶ lêi,
HS tr¶ lêi,
HS lµm bµi
1 HS lªn b¶ng lµm bµi mçi HS lµm 1 cét.
C¶ líp lµm vµo vë .
1 HS ®äc ®Ò bµi
HS tr¶ lêi,
HS tr¶ lêi,
HS tr¶ lêi,
HS lµm bµi
1 HS lªn b¶ng lµm bµi c¶ líp lµm vµo vë tËp
Gi¶i
DiÖn tÝch cña cña h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ
8 10= 80 ( cm2)
DiÖn tÝch cña cña h×nh ch÷ nhËt DMNP lµ
20 8 =160 ( cm2)
DiÖn tÝch cña cña h×nh Hlµ
80 +160 =240 ( cm2)
1HS ®äc ®Ò bµi
HS tr¶ lêi .
HS tr¶ lêi .
HS tr¶ lêi .
HS lµm bµi
1 HS lªn b¶ng lµm bµi c¶ líp lµm vµo vë 
tËp
Gi¶i 
ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt lµ
5 2 = 10 (cm )
DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ
10 5 = 50 ( cm2)
2-3 HS nh¾c l¹i
Thø ba, ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2012.
TiÕt 2:	RÌn Chính tả:
 BUỔI HỌC THỂ DỤC
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức: 
- Nghe và viết chính xác , trình bày đúng, đẹp một đoạn 4 trong bày: “ Buổi tập thể dục”.
- Biết viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn : s/x, in/inh.
Kỹ năng: Làm bài chính xác. Viết đúng các tên riêng nước ngoài: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li.
Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ .
II/ CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết BT2.	 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết.
Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.
- Gv đọc toàn bài viết chính tả.
 - Gv yêu cầu 1 –2 HS đọc lại bài viết .
- Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi:
 + Câu nói của thầy giáo đặt trong dấu gì?
+Những từ nào trong bài viết hoa ?
- Gv hướng dẫn Hs viết ra nháp những chữ dễ viết sai: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu tay, rạgn rỡ.
Gv đọc cho Hs viết bài vào vở.
- Gv đọc cho Hs viết bài.
- Gv đọc thong thả từng câu, cụm từ.
- Gv theo dõi, uốn nắn.
Gv chấm chữa bài.
- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.
- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).
- Gv nhận xét bài viết của Hs.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập.
+ Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài.
- Gv mời 1 bạn đọc cho 3 bạn lên bảng viết tên riêng các bạn Hs trong truyện.
- Gv nhận xét, chốt lại: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li.
+ Bài 3. - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs làm bài cá nhân.
- Gv mời 2 Hs lên bảng thi làm bài. Sau đó từng em đọc kết quả.
- Gv nhận xét, chốt lại:
Hs lắng nghe.
1 – 2 Hs đọc lại bài viết.
Đặt sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.
Các chữ cái đầu bài, đầu đoạn, văn, tên riêng của bài.
Hs viết ra nháp.
Học sinh nêu tư thế ngồi.
Học sinh viết vào vở.
Học sinh soát lại bài.
Hs tự chữ lỗi.
Một Hs đọc yêu cầu của đề bài.
3 Hs lên bảng viết tên riêng có trong truyện.
Hs đọc yêu cầu đề bài.s làm bài cá nhân.
2 Hs lên bảng thi làm bài
Hs nhận xét
Tiết 3:	Ôn luyện từ và câu :
MỞ RỘNG VỐN TỪ THỂ THAO, DẤU PHẨY
I/MỤC TIÊU :
1.Kiến thức : Giúp hs nhớ và nắm được nội dung đã học về : 
- Thể thao. Dấu phẩy
II.CHUẨN BỊ: 
Thầy : Báo , bảng phụ , phấn màu  
Trò : Ôn lại kiến thức đã học , vở .
III/CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
HĐ1: Ôn lại kiến thức đã học
MT : Giúp hs nắm vững kiến thức về : 
Thể thao
-Dấu phẩy
Câu 1: Hãy kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau:
Bóng:
Chạy:
Đua:
Nhảy :
Câu 2 : Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp
-Luyện tập thể dục bồi bổ sức khoe ûlà bổn phận của mỗi một người yêu nước.
-Ở Việt Nam các loài động vật quý có nguy cơ bị tuyệt chủng.
-Để bào vệ các loài vật quý hiếm chúng ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng.
Gv nhận xét , bổ sung , giúp đỡ .
Hoạt động 2: chấm bài
GV thu vở chấm bài
PP: Thi đua , hỏi đáp , giảng giải , thảo luận 
HT : Lớp , cá nhân 
Hs đọc yêu cầu của đề bài 
HS thảo luận nhóm đôi
Hs làm vào vở
a)Bóng:bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục,bóng bàn.
b)Chạy:chạy vượt rào, chạy ngắn, chạy Marathon
c)Đua:đua xe đạp, đua ngựa, đua thuyền,đua môtô
d)Nhảy :nhảy xa, nhảy cầu, nhảy cao,nhảy dù
HS nhận xét
-Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoe ûlà bổn phận của mỗi một người yêu nước.
-Ở Việt Nam , các loài động vật quý có nguy cơ bị tuyệt chủng.
-Để bảo vệ các loài vật quý hiếm, chúng ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng.
HS làm bài vào vở
HS nhận xét
 Hs thi đua nộp bài .
 TỔNG KẾT – DẶN DÒ 
Về làm lại các bài tập và ôn lại kiến thức dã học cho chắc chắn hơn .
Nhận xét tiết học .
Thø t­, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012.
TiÕt 1,2:	¤n to¸n:
 luyÖn tËp
i/ Môc tiªu : 
RÌn kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch HCN , h×nh vu«ng 
II/§å dïng d¹y -häc
*B¶ng phô 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc 
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Ho¹t ®éng : H­íng dÉn HS luyÖn tËp 
Bµi tËp 1
GV gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n 
GV Y/C HS tù lµm bµi
GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS 
Bµi tËp 2
Y /C HS ®äc ®Ò bµi 
GV Y/C HS lµm bµi .
GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS.
Bµi tËp 3
Gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n .
H×nh ch÷ nhËt cã kÝch th­íc nh thÕ nµo ?
H×nh vu«ng cã kÝch thíc nh thÕ nµo ?
Bµi to¸n Y/C chóng ta lµm g× ?
Y /C HS lµm bµi 
GV theo dâi HS lµm bµi
GV nhËn xÐt cho ®iÓm .
* Cñng cè dÆn dß
GV tæng kÕt giê häc 
VÒ nhµ l­yªn tËp bµi 
1 HS ®äc ®Ò bµi
HS tr¶ lêi,
2 HS lªn b¶ng lµm bµi
C¶ líp lµm vµo vë tËp.
a) DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ 
77 =49 (cm2)
b) DiÖn tÝch cña h×nh vu«ng lµ:
5 5 =25 (cm2)
1 HS ®äc ®Ò bµi
HS lµm bµi
1 HS lªn b¶ng lµm bµi c¶ líp lµm vµo
 vë tËp
Gi¶i
DiÖn tÝch viªn g¹ch men lµ 
10 10= 100( cm2)
DiÖn tÝch cña m¶ng têng lµ 
1009 =900 ( cm2)
§¸p sè: 900( cm2)
1HS ®äc ®Ò bµi
1 HS lªn b¶ng lµm bµi c¶ líp lµm vµo vë tËp
Gi¶i 
a) Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD 
(5+3) 2 = 16 (cm )
DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ
53=15 ( cm2)
Chu vi cña h×nh vu«ng EGHI lµ
44=16 (cm)
DiÖn tÝch cña h×nh vu«ng EGHI lµ 
4 4 = 16 ( cm2)
b)Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng chu vi h×nh vu«ng EGHI
DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD bÐ h¬n ®iÖn tÝch h×nh vu«ng EGHI.
2-3 HS nh¾c l¹i
Thứ năm, ngày 29 tháng 3 năm 2012.
Ôn tập viết:
CHỮ HOA:T
I. MỤC TIÊU
 - Kiến thức: ôn lại quy trình viết chữ hoa: T
 - Kĩ năng :biết viết chữ T ( hoa ) theo cỡ nhỏ . Biết viết cụm từ theo cỡ nhỏ đều nét , đúng mẫu ,nối nét đúng quy định
 -Thái độ : giáo dục HS tính cẩn thận , thẩm mỹ. 
II. CHUẨN BỊ : 
 -GV : Mẫu chữ
 -HS: vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 
 HĐ1 : Nhắc lại quy trình viết chữ hoa T
 . Cấu tạo , chiều cao , cách viết .
 HĐ2 : Yêu cầu HS viết vào vở 
 . HS nhắc lại cách quy trình , tư thế ngồi. 
 . GV viết chữ mẫu từng dòng – HS viết vở 
GV: theo dõi , uốn nắn. 
GV :thu chấm nhận xét.
Tiết 2:	Ôn Tập làm văn:
VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO. 
I/ MỤC TIÊU:
Kiến thức: Giúp Hs
- Dựa vào bài viết miệng tuần trước, Hs viết đựơc một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.
 Kỹ năng: - Bài viết đấy đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp người nghe hình dung đựơc trận đấu.
 Thái độ: - Giáo dục Hs biết rèn chữ, giữ vở.
II/ CHUẨN BỊ:	 Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý. Tranh ảnh minh họa.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs làm bài.
. Bài 1.
- Gv mời Hs đọc yêu cầu của bài.
- Gv nhắc nhở Hs:
+ Trước khi viết, cần xem lại những câu hỏi gợi ý ở BT1 (tiết trước) đó là những nội dung cơ bản cần kể tuy người viết vẫn có thể linh hoạt, không phụ thuộc vào các gợi ý.
+ Viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp người nghe hình dung đựơc trận đấu.
+ Nên viết vào giấy nháp những ý chính trước khi viết bài vào vở (để có thói quen cân nhắc, thận trọng khi nói, viết).
- Gv mời vài Hs đứng lên kể theo 6 gợi ý.
- Gv yêu cầu vài Hs đứng lên tiếp nối nhau thi kể.
-Gv nhận xét, bình chọn bạn nào kể tốt nhất.
* Hoạt động 2: Hs thực hành .
- Gv mời vài Hs đứng đọc bài viết của mình.
- Gv nhận xét, tuyên dương các bạn viết tốt. 
Nhận xét tiết học.
Hs đọc yêu cầu của bài .
Hs trả lời.
Hs quan sát kĩ để trả lời câu hỏi.
Hs đứng viết bài.
Hs đọc bài viết của mình.
Hs cả lớp nhận xét.
Tiết 3: Ôn toán:
LUYỆN TẬP
I/MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức : Giúp Hs nhớ và nắm được nội dung đã học về : 
- Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
-Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
II/CHUẨN BỊ : 
1.Thầy : bảng phụ .
2.Trò : ôn lại kiến thức đã học , vở , bảng con .
III/CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
HĐ1:Ôn kiến thức đã học 
 Bài 1 Đặt tính rồi tính
52 379 + 38421
46215 + 4072
23154 + 31028
2475 + 6820 
 64827 + 21957
Bài2 : Tính diện tích hình chữ nhật, biết:
a) chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm
b) chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm
Bài 3:Tính diện tích hình vuông biết:
cạnh là 7 cm
cạnh là 5 cm
 Hoạt động 2: chấm bài
GV thu vở chấm bài 
Hs đọc yêu cầu của bài .
HS làm bài vào vở
 52379 46215 23154 2475 64827
 38421 4072 31028 6820 21957
 90800 50287 54182 9295 86784
HS lên bảng sửa bài
-HS nhận xét
HS đọc đề bài
a) Diện tích hình chữ nhật là:
 5 3 = 15( cm² )
 Đáp số: 15 cm²
b) Diện tích hình chữ nhật là:
 10 5 = 50( cm² )
 Đáp số: 50 cm²
a) Diện tích hình vuông là:
 7 7 = 49( cm² )
 Đáp số: 49 cm²
b) Diện tích hình vuông là:
 5 5 = 25( cm² )
 Đáp số: 25 cm²
HS làm bài vào vở. 2 HS làm bảng lớp
HS nhận xét 
Hs thi đua nộp bài .
 Tổng kết – dặn dò : 
 Nhận xét tiết học
Về ôn lại kiến thức đã học cho chắc và kỹ hơn .
 Thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2012.
Tiết 4: Sinh hoạt lớp tuần 29:
1. H¹nh kiÓm:
 - Nh×n chung c¸c em ®Òu ngoan ngo·n, lÔ phÐp. 
 - Trong líp ®oµn kÕt, biÕt gióp ®ì lÉn nhau.
 - Trong tuÇn kh«ng cã hiÖn t­¬ng vi ph¹m ®¹o ®øc.
2. Häc tËp:
 - HÇu hÕt c¸c em ®Òu cã ý thøc chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp.
 - NhiÒu em cã ý thøc tù gi¸c cao trong häc tËp, lµm vµ chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp.
3. ThÓ dôc - vÖ sinh:
 - ThÓ dôc t­¬ng ®èi ®Òu, cã ®ñ hoa móa.
 - VÖ sinh chung, vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ, gän gµng. 
4. Ho¹t ®éng kh¸c:
 - TiÕp tôc tham gia c¸c phong trµo do nhµ tr­êng ph¸t ®éng.
 - Ch¨m sãc bån hoa líp.
*************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_hoc_buoi_chieu_lop_2_tuan_thu_29_na.doc