37 Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 2 – Tuần 25 – Năm học 2010-2011 – Trường tiểu học A Thị trấn Xuân Trường mới nhất

TAÄP ẹOẽC

sơn tinh, thuỷ tinh(tiết 1)

I/ mục tiêu

– Biết ngắt nghỉ hơi đúng,đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.

– Hiểu ND: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở n­ớc ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt.(trả lời đ­ợc CH 1,2,4)

II/ Đồ dùng

– Tranh minh hoaï trong SGK .

– Bảng phụ viết câu hỏi nhỏ (chia câu hỏi 3 ) .

III/ Các hoạt động dạy – học

 1/Kiểm tra bài cũ :

-2 học sinh đọc bài : “Voi nhà “ .

CH : Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng ?

CH : Con Voi đã giúp họ như thế nào ?

-GV nhận xét .

 2/Dạy bài mới

doc
22 trang
Người đăng
phuongtranhp
Ngày đăng
27/08/2021
Lượt xem
282Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 2 – Tuần 25 – Năm học 2010-2011 – Trường tiểu học A Thị trấn Xuân Trường”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 25	 	 Thø hai ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2011
Chµo cê
____________________________________________
TẬP ĐỌC
s¬n tinh, thủ tinh(tiÕt 1)
I/ mơc tiªu
BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®ĩng,®äc râ lêi nh©n vËt trong c©u chuyƯn.
HiĨu ND: TruyƯn gi¶i thÝch n¹n lị lơt ë n­íc ta lµ do Thủ Tinh ghen tøc S¬n Tinh g©y ra, ®ång thêi ph¶n ¸nh viƯc nh©n d©n ®¾p ®ª chèng lơt.(tr¶ lêi ®­ỵc CH 1,2,4)
II/ §å dïng 
Tranh minh hoạ trong SGK .
Bảng phụ viết câu hỏi nhỏ (chia câu hỏi 3 ) .
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : 
-2 học sinh đọc bài : “Voi nhà “ .
CH : Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng ?
CH : Con Voi đã giúp họ như thế nào ?
-GV nhận xét . 
	2/Dạy bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1/Giới thiệu bài :
2)Luyện đọc :
-GV đọc mẫu bài 1 lần .
-GV hướng dẫn HS phát âm một số từ khó .
a)Đọc câu : GV theo dõi HS đọc câu và sửa phát âm .
b)Đọc đoạn : GV hướng dẫn HS đọc nối đoạn đến hết bài . 
c)Đọc từng đoạn trong nhóm .
d)Thi đọc giữa các nhóm (1,2đoạn ) 
-GV nhận xét tiết 1 . 
-Lớp đọc thầm bằng mắt .
-Các từ khó : Hùng Vương , Mị nương , Thuỷ tinh , lũ lụt 
-Lớp đọc nối câu đến hết bài .
-HS đọc nối đoạn đến hết bài .Sau đó HS đọc từng đoạn rút ra 1 số từ ngữ :Cầu hôn , lễ vật , ván , nệp 
-Cả lớp đều đọc (nhóm ) đọc vừa đủ nghe .
-2 nhóm đọc : nhóm 1 đọc , nhóm 2 nhận xét nhóm bạn đọc .
-Lớp chơi giữa giờ . 
SƠN TINH – THỦY TINH (T2) 
3/Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
-GV đọc mẫu bài 1 lần .
CH : Những ai đến cầu hôn Mỵ nương ?
CH : Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào ?
CH phụ : Lễ vật gồm những gì ?
CH : Kể lại việc chiến đấu giữa hai vị thần ?
-GV treo bảng phụ đã viết sẵn câu hỏi nhỏ .
+Thuỷ tinh đánh Sơn tinh bằng cách gì ?
+Sơn tinh chống lại bằng cách nào ?
+Cuối cùng ai thắng ?
+Người thua làm gì ?
CH 4 : Câu chuyện nói lên điều gì có thật ?
a)Mỵ nương rất xinh đẹp .
b)Sơn tinh rất tài giỏi .
c)Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường .
-GV đọc mẫu lần 2.
4/Luyện đọc lại .
-GV hướng dẫn HS đọc lại .
-Những người Sơn tinh , chúa miền non cao và Thuỷ tinh –Vua Hùng nước Thẳm .
-Vua giao hẹn .Ai mang đủ lễ vật đến trước thì được lấy Mị nương .
-Một trăm ván cơn nếp , hai .. 
-Thần hô mưa , gọi gió , dâng nước lên cuồn cuộn , khiến cho nước ngập cả nhà cửa , ruộng đồng .
-Thần bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ , nâng đồi núi lên cao . 
-Sơn tinh thắng .
-Thuỷ tinh hằng năm dâng nước lên để đánh Sơn tinh , gây ra lũ lụt khắp nơi 
-Câu a ; câu b ; câu c .
GV : Nhưng chua chắc đã là những điều có thật mà do nhân dân ta tưởng tượng nên . 
-Lớp đọc cá nhân .
-3, 4 HS đọc lại truyện (theo gợi ý ở mục 2).
3/Củng cố –Dặn dò : 
	GV cho 2 HS đọc hay nhất đọc cho lớp nghe cả bài .
	-Nêu ý nghĩa của câu chuyện ? 
	GV nhận xét tiết học khen ngợi và động viên . 
 __________________________________________________________
Thø ba ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 2011
TOÁN
TiÕt 122:LUYỆN TẬP
I/ mơc tiªu
-Giúp học sinh : 
-Học thuộc bảng chia 5
- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp chia (trong b¶ng chia 5) 
II/ §å dïng 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : Một phần năm .
-Giáo viên cho 2 học sinh lên bảng làm bài : 
GV vẽ hình sẵn lên bảng .HS lên tô màu 
Hình (A ) Tô màu (HB)
-GV nhận xét ghi điểm . 
	2/Dạy bài mới :
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giới thiệu bài :
Bài 1 :
Bài 2 :
Bài 3 :
Hướng dẫn học sinh làm bài tập . 
1 HS đọc yêu cầu của bài .
-GV cho HS tính nhẩm ghi kết quả vào bảng con .
-Nhận xét 
Tính nhẩm .
-Cho HS làm bài kết hợp nhận xét sửa .
GV cho HS đọc yêu cầu của bài .Lớp lắng nghe và trả lời câu hỏi .
CH : Bài toán cho biết gì ?
CH : Bài toán hỏi gì ?
-Nhận xét ghi điểm 
học sinh đọc yêu cầu của bài 
Tính nhẩm .
10 : 2 = 5 ; 15 : 5 = 3 ; 
20 : 5 = 4 ; 25 : 5 = 5
30 : 5 = 6 ; 45 : 5 = 9 ; 
5 : 5 = 7 ; 50 : 5 = 10
 Tính nhẩm .
5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 
 5 x 4 = 20 5 x 1 = 5
10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 
 20 : 4 = 5 5 : 1 = 5
10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 
 20 : 5 = 4 5 : 5 = 1
-Bài toán cho biết có 35 quyển vở chia đều 5 bạn . 
-Mỗi bạn có bao nhiêu quyển .
 Bài giải : Mỗi bạn có số quyển vở là : 
 35 : 5 = 7 (quyển ) 
 Đ S : 7 quyển . 
3/Củng cố –Dặn dò : 
 3 học sinh đọc thuộc bảng chia 5 . 
-GV nhận xét tiết học khen ngợi 1 số em làm bài tốt , động viên những em có nhiều cố gắng .
 ___________________________________________________
§¹o ®øc
thùc hµnh gi÷a häc k× 2
I/ mơc tiªu
 *Củng cố cho học sinh một số kiến thức cơ bản đã học.
II/ §å dïng 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
A .Kiểm tra bài cũ:
Giáo viên nêu câu hỏi 
Giáo viên nhận xét, đánh giá
B. Dạy bài mới :
Hoạt động 1: Ôn tập.
* Mục tiêu: Học sinh ôn lại một số kiến thức đã học qua các bài : Biết nói lời yêu cầu đề nghị, Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.
Hướng dẫn học sinh thảo luận 
Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm
*Mục tiêu: Học sinh biết được nói lời yêu cầu đề nghị khi đến nhà người khác
Giáo viên chia nhóm 
Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Kết luận: Cần phải lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. Điều đó thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng người khác .
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
* Mục tiêu: Học sinh biết bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến có liên quan đến cách cư xử biết nói lời yêu cầu , đề nghị. Khi nhặt được của rơi cần trả lại người đánh mất. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.
Giáo viên lần lượt nêu từng ý kiến và yêu cầu học sinh bày tỏ thái độ bằng cách giơ phiếu 
Sau mỗi ý kiến giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lí do.
GV nhận xét chung.
Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò
 Nhắc HS cần ghi nhớ những điều đã học.
 Nhận xét tiết học: khen ngợi những học sinh học tập tốt và biết cư xử đúng mực đối với bạn bè và mọi người xung quanh.
Dặn dò: thực hiện tốt khi về nhà.
 _____________________________________________
 CHÍNH TẢ (Tập chép )
SƠN TINH THUỶ TINH
 I/ mơc tiªu
 Chép lại chính xác bqµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i.
Lµm ®­ỵc bµi tËp2 a/b, hoỈc BT 3 a/b, hoỈc BT chÝnh t¶ ph­¬ng ng÷ do GV so¹n.
II/ §å dïng 
Bảng phụ viết nội dung bài tập chép .
Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2a (hoặc 2b) .
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : 
-2 học sinh lên bảng viết , lớp viết bảng con :
sản xuất , chim sẻ , xẻ gỗ , sung sướng , xung phong , bút mực , gỗ mục , cá nục .
-GV nhận xét . 
	2/Dạy bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1/Giới thiệu bài :
2)Hướng dẫn tập chép .
-GV treo bảng phụ lên bảng .
-Gv đọc mẫu bài chép 1 lần .
-GV hướng dẫn HS viết bảng con các từ khó (các tên riêng có trong bài chính tả ) 
-GV theo dõi HS viết bài chú ý học sinh yếu , chậm .
-Chấm chữa bài : 
-GV thu một số vở chấm bài .Chọn vở viết đẹp sạch sẽ .
3/Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
Bài tập 2 : (lựa chọn ) 
-GV theo dõi học sinh làm , chú ý học sinh yếu , chậm .
Bài 3 : (lựa chọn ) .
-GV chia lớp thành 4 cột tương ứng 4 nhóm .HS từng nhóm tiếp sức nhau lên viết từ mình tìm được .
-2 học sinh nhìn bảng đọc bài chép .
-Học sinh viết bảng con : Hùng Vương , Mị Nương , tuyệt trần , kén , người chồng , giỏi 
-Học sinh chép bài vào vở .
Bài tập 2 : 1 học sinh đọc yêu cầu của bài .Cả lớp đọc thầm theo .
-2 học sinh lên bảng quay làm , lớp làm vào vở bài tập .
Lời giải : 
a)Trú mưa , chú ý b)chẳn ,lẻ 
 truyền tin , chuyền cành .chỉ .lẻo 
 chở hàng , trở về ..mõi , .bã 
Bài 3 : chõng tre , che chở , nước chè , chả nem , cháo lòng , chổi lúa , chào hỏi , chê bai , cha mẹ , cây tre , cá trê , nước trong 
3/Củng cố –Dặn dò : 
: Cho 2 học sinh đọc lại bài tập 4 cho lớp nghe . 
-GV nhận xét tiết học khen ngợi những học sinh học tốt , động viên những học sinh có nhiều cố gắng .
	_________________________________________	
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Mét sè loµi c©y sèng trªn c¹n
I/ mơc tiªu
Nªu ®­ỵc tªn, lỵi Ých cđa mét sè c©y sèng trªn c¹n.
Quan s¸t vµ chØ ra ®­ỵc mét sè c©y sèng trªn c¹n. . 
II/ §å dïng 
Hình vẽ trong SGK trang 52 , 53 .
Các cây ở sân trường , vườn trường . 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : 
-2 học sinh lên bảng trả lời câu hỏi :
CH : Cây có thể sống ở đâu ?
CH : Em hãy nêu 1 số cây sống ở dưới nước , 1 số cây sống trên cạn ?
-GV nhận xét .
	2/Dạy bài mới :
a/Giới thiệu bài :
*Hoạt động 1 : 
-Quan sát cây cối ở sân trường , vườn trường và xung quanh trường .
Bước 1 : Làm việc theo nhóm nhỏ ngoài hiện trường .
-GV phân công khu vực quan sát cho các nhóm tuỳ theo địa hình của từng trường (hoạt động nếu có điều kiện thì cho HS tiến hành ) 
Nhóm 1 : Quan sát cây cối ở sân trường .
Nhóm 2 : Quan sát cây cối ở vườn trường .
-HS tìm hiểu tên cây đặc điểm và ích lợi của cây được quan sát và nhóm trưởng ghi vào phiếu quan sát của nhóm mình .
Bước 2 : Làm việc cả lớp .
-Đại diện các nhóm nói tên , mô tả đặc điểm và nói ích lợi của các cây mọc ở khu vực nhóm được phân công và dán hình vẽ lên bảng .
-GV khen ngợi và nhận xét .
*Hoạt động 2 : Làm việc với SGK .
Bước 1 : làm việc theo cặp .
-GV cho lớp quan s ... h thực hành làm dây xúc xích bằng giấy thủ công .
-Giáo viên tổ chức cho các em chơi thực hành theo nhóm thi làm và dán vào một tờ giấy khổ to .
-Giáo viên theo dõi uốn nắn và nhắc nhở các em cắt những nan giấy thẳng theo đường kẻ và có độ
dài bằng nhau .
-Trong khi học sinh thực hành , giáo viên quan sát uốn nắn những em còn lúng túng .
-Động viên các em làm dây xúc xích dài với nhiều
vòng tròn và nhiều màu sắc khác nhau để có thể sử dụng trang trí góc học tập hoặc trang trí trong gia đình .
-Học sinh nêu các bước quy trình .
-Học sinh thực hành theo nhóm .
-Giáo viên theo dõi uốn nắn .
–Giáo viên tổ chức cho các em trưng bày sản phẩm theo nhóm . 
-Đánh giá xem nhóm nào làm đẹp , đúng kích thước .
3/Củng cố –Dặn dò : 
Nhắc nội dung bài học .GV nhận xét tiết học khen ngợi động viên .
Về làm thành sợi dây dài để trang trí góc học tập . Chuẩn bị làm đồng hồ đeo tay . 
___________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 25 th¸ng2 n¨m 2011
 CHÍNH TẢ (Nghe - viết )
BÉ NHÌN BIỂN
I/ mơc tiªu
Nghe- viÕt chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng 3 khỉ th¬ 5 ch÷.
Lµm ®­ỵc BT 2a/b, hoỈc BT 3 a/b, hoỈc BT ph­¬ng ng÷ do GV so¹n.
II/ §å dïng 
 Tranh , ảnh các loài cá , chim , chép , chày , chạch , chuồn , chuối , chọi , trê 
 Vở bài tập (nếu có ) 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : 
-2 HS lên bảng viết theo lời đọc của GV .Lớp viết vào bảng con .
Cọp chịu để bác nông dân trói vào gốc cây , rồi lấy rơm trùm trên mình nó .
Hoặc : Bé ngã , em đỡ bé dậy , dỗ bé nín khóc , rồi ru bé ngủ (MN) 
-GV nhận xét . 
	2/Dạy bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1/Giới thiệu bài :
2)Hướng dẫn nghe viết .
-GV đọc 3 khổ thơ đầu bài thơ Bé nhìn biển .
GV nêu câu hỏi : Bài chính tả cho em biết bạn nhỏ thấy biển như thế nào ?
CH : Mỗi dòng thơ có mấy tiếng ?
CH : Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ?
2.1GV đọc HS viết bài vào vở .
-GV theo dõi HS viết bài .
2.3-GV thu một số vở chấm bài chọn vở viết đúng đẹp , sạch sẽ . 
3/Hướng dẫn giải các bài tập .
3.1Bài tập 1 : 
-GV khai thác vốn sống của HS để làm bài tập này , lớp có thể sinh hoạt theo nhóm sau đó đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả của bài tập .
-3 học sinh đọc lại bài chính tả 
àBiển rất to lớn :có những hành động giống như con người 
àMỗi dòng thơ có 4 tiếng .
àNên bắt đầu viết từ ô thứ 3 hay thứ 4 tính từ lề vở . 
-Học sinh viết bài vào vở .
Bài 1 : 1 HS đọc yêu cầu của bài . Lớp làm vào vở .
Lời giải : Tên cá bắt đầu bằng chim , chép , chuối , chày , chạch , chuồn , chọi , chốt .tên cá bắt đầu bằng tr : trắm , trôi , trê , trích , tràu 
3.2Bài tập 2 : (lựa chọn ) .
-Lớp làm vào vở 2 em khá giỏi lên làm .
Bài tập 2 : Lời giải .
a)chú – trường – chân .
b)dễ – cổ – mũi .
3/Củng cố –Dặn dò : 
	2 học sinh đọc lại bài tập số 2 . 
	GV nhận xét tiết học khen ngợi động viên thi đua .
_________________________________________________
TẬP LÀM VĂN
®¸p lêi ®ång ý
Quan s¸t tranh Tr¶ lêi c©u hái
I/ mơc tiªu
Biết đáp lời đồng ý trong giao tiếp thông thường .(BT 1,BT2).
Quan sát tranh vỊ c¶nh biĨn, tr¶ lêi ®ĩng ®­ỵc c¸c c©u hái vỊ c¶nh trong tranh (BT3).
II/ §å dïng 
Tranh minh hoạ cảnh biển trong SGK (phóng to ) .
Bảng phụ viết 4 câu hỏi BT 3 .
Vở bài tập (nếu có ) . 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : 
	2/Dạy bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 1/Giới thiệu bài :
2)Hướng dẫn làm bài tập .
2.1Bài tập : ( miệng )
-Cho 1 HS đọc yêu cầu của bài .
-GV hỏi : Hà có thái độ thế nào ?
+Bố Dũng nói với thái độ thế nào 
-Gv cùng cả lớp bình chọn người kể chuyện hay nhất , cặp đối thoại hay nhất .
-2 , 3 học sinh nhắc lại .
Bài tập 2 : (miệng ) .
-GV khuyến khích HS đáp lời đồng ý theo nhiều cách khác nhau , đúng mức hợp với tình huống giao tiếp .
-GV cho 3 , 4 học sinh thực hành đóng vai .
-GV khen ngợi những HS đáp lời đồng ý , đúng nghi thức , thể hiện thái độ lịch sự .
Bài tập 3 (miệng ) .
-GV nhắc HS : Bài tập yêu cầu các em quan sát tranh trả lời câu hỏi .
-Giúp HS trả lời câu hỏi theo nhiều cách diễn đạt khác nhau .
CH : Tranh vẽ cảnh gì ?
CH : Sóng biển như thế nào ?
CH : Trên mặt biển có những gì ? 
CH : Trên bầu trời có những gì ? 
Bài tập 1 : Một HS đọc yêu cầu của bài .
Lớp đọc thầm theo .
-Lời Hà lễ phép .Lời bố dũng niềm nở 
-Từng HS đóng vai (bố Dũng , Hà ) thực hành đối đáp (không nói giống SGK ) .
-2 học sinh nhắc lại .Lớp nhận xét bình chọn cặp đối thoại hay nhất .
VD : Được bạn cho mượn cục tẩy mà biết ơn đến mức nói : Bạn tuyệt quá mình biết ơn bạn nhiều lắm (lời nói hỏi khách sáo ) .
*Với tình huống a : Cảm ơn bạn /cảm ơn bạn nhé .
*Với tình huống b: Em ngoan quá !
Bài 3 : 1 HS đọc yêu cầu của bài .
-Lớp quan sát kĩ bức tranh trả lời các câu hỏi (viết ra nháp ) .
-HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến .
-Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng /Tranh vẽ cảnh biển buổi sớm mai .Khi mặt trời mới lên .
-Sóng biển nhấp nhô /Sóng biển xanh như dềnh lên /Sóng biển nhấp nhô như mặt biển xanh .
-Những cánh buồm đang lướt sóng , những chú hải âu đang chao lượn 
-Mặt trời đang dâng lên , những đám mây màu tím nhạt đang bồng bềnh trôi , đàn hải âu đang bay về phía chân trời 
3/Củng cố –Dặn dò : 
	2 học sinh đọc lại bài văn của mình .
	-GV cho 2 HS nhìn tranh trả lời thành một đoạn văn ngắn .
	-GV nhận xét tiết học khen ngợi 1 số cá nhân và khen ngợi lớp 
	_________________________________________
TOÁN
TiÕt 125: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I/ mơc tiªu
-BiÕt xem ®ång hå khi kim phĩt chØ vµo sè3, sè 6.
-BiÕt ®¬n vÞ ®o thêi gian: giê phĩt.
NhËn biÕt c¸c kho¶ng thêi gian 15 phĩt; 30 phĩt.
II/ §å dïng 
Mô hình đồng hồ .
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : Giờ , phút .
-2 học sinh lên bảng đặt đồng hồ : 10 giờ 15 phút ; 10 giờ 30 phút ; 9 giờ 15 phút .
-Cả lớp lấy đồng hồ cùng làm . 
	2/Dạy bài mới :
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
a/Giới thiệu bài :
Bài 1
Bài 2 :
Bài 3 :
GV hướng dẫn HS cả lớp cùng có đồng hồ để thực hành .
-GV lần lượt cho lớp thực hành thứ tự các đồng hồ , từ đồng hồ A đến đồng hồ D .
-Sau đó lớp đọc số giờ chỉ đồng hồ 
Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào ?
-GV theo dõi HS làm .Sau đó 2 học sinh lên bảng làm , vừa đọc vừa chỉ đồng hồ .
-GV cùng cả lớp nhận xét bổ sung lần lượt từng đồng a àg .
Quay kim trên mặt đồng hồ , để đồng hồ chỉ số giờ .
-GV theo dõi nhận xét và bổ sung .
1 HS đọc yêu cầu của bài .
-Lớp thực hành .
-Đồng hồ a là 4 giờ 15 phút .
-Đồng hồ b là 1 giờ 30 phút .
-Đồng hồ c là 9 giờ 15 phút .
-Đồng hồ d là 8 giờ 30 phút .
1 HS đọc yêu cầu của bài . Sau đó HS lần lượt đọc và làm vào vở 
a)An vào học lúc 13 giờ 30 phút HA
b)An ra chơi lúc 15 giờ HD 
c)An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút HB .
d)An tan học lúc 16 giờ 30 phút HE .
e)An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều HC .
g)An ăn cơm lúc 7 giờ tối HG .
Quay kim trên mặt đồng hồ chỉ 2 giờ ; 1 giờ 30 phút ; 6 giờ 15 phút ; 5 giờ rưỡi .
-Lớp thực hành lấy đồng hồ làm tại lớp .
-Hai học sinh lên thực hành . 
3/Củng cố –Dặn dò : 
4 học sinh lên trước lớp thực hành xem đồng hồ .
-GV nhận xét tiết học khen ngợi và động viên .
__________________________________________________________ 
KỂ CHUYỆN
SƠN TINH THUỶ TINH
I/ mơc tiªu
XÕp ®ĩng thø tù c¸c tranh theo néi dung c©u chuyƯn (BT 1); dùa theo tranh, kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n c©u chuyƯn(BT2)
II/ §å dïng
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK .
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
	1/Kiểm tra bài cũ : 
-3 học sinh kể nối tiếp nhau , kể lại chuyện Quả tim khỉ .
-GV nhận xét . 
	2/Dạy bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1/Giới thiệu bài :
2)Hướng dẫn kể chuyện :
-Sắp xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện . 
-GV gắn bảng 3 tranh minh hoạ phóng to theo đúng trình tự 3 tranh trong SGK .
*Nội dung các tranh .
Tranh 1 : Cuộc chiến đấu giữa Sơn tinh và Thuỷ tinh .
Tranh 2 : Sơn tinh mang ngựa đến đón Mị Nương về núi .
Tranh 3 : Vua Hùng tiếp hai thần Sơn tinh và Thuỷ tinh .
(các tranh phải là 3-2-1) 
2.2Kể từng đoạn câu chuyện theo các tranh đã được sắp xếp .
2.3-Kể toàn bộ câu chuyện .
-Học sinh quan sát kỹ từng tranh .
-HS làm việc độc lập , quan sát 3 tranh nhớ nội dung truyện 3 tranh , sắp xếp lại thứ tự các tranh .
-Một học sinh nêu nội dung tranh 1 .Sau đó thứ tự đúng của 3 tranh , 1 học sinh lên bảng sắp xếp lại 3 tranh theo đúng thứ tự .
-Học sinh kể từng đoạn theo nhóm .
-Đại diện các nhóm thi kể từng đoạn câu chuyện (mỗi nhóm 3 học sinh tiếp nối nhau kể 3 đoạn ).
-3 học sinh đại diện cho 3 nhóm tiếp nối nhau thi kể 3 đoạn .
-Mỗi nhóm 1 đại diện thi kể chuyện . Cả lớp bình chọn cá nhân và nhóm kể chuyện hay nhất . 
3/Củng cố –Dặn dò : 
 GV đặt câu hỏi : Truyện Sơn tinh Thuỷ tinh nói lên điều gì có thật ? Nhân dân ta chiến đấu chống lũ lụt rất kiên cường từ nhiều năm nay . 
-GV nhận xét tiết học khen ngợi động viên .
___________________________________________________________________KÝ duyƯt cđa BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_hoc_lop_2_tuan_25_nam_hoc_2010_2011.doc