37 Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 2 – Tuần 9 – Năm học: 2010-2011 mới nhất

Học sinh

-8-10 HS lên bốc thămbài và đọc, trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

-Nhận xét.

-Làm việc theo cặp.

-Trò chơi tiếp sức:Lớp chia thành2 nhóm từng HS lên lần lượt ghi các chữ vào bảng chữ cái.

-4 HS đọc.

-Lớp đọc đồng thanh.

-2 HS đọc yêu cầu bài học.

-Từ chỉ sự vật.

-Làm bài vào vở bài tập.

-HS cùng GV chữa bài.

-Làm miệng theo nhóm sau đó lần lượt ghi các từ vào cột.

-Nhận xét bổ sung.

-Người đồ vật, loài vật, cây cối con vật

 

doc
32 trang
Người đăng
phuongtranhp
Ngày đăng
27/08/2021
Lượt xem
134Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Tổng hợp các môn học Lớp 2 – Tuần 9 – Năm học: 2010-2011”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ hai ngày 18 tháng10 năm 2010.
Buỉi s¸ng: Môn: TẬP ĐỌC. (2 tiết)
Bài:¤n tËp gi÷a häc kú 1
§äc thªm: Ngµy h«m qua ®©u råi. MÝt lµm th¬
I.Mục tiªu:
1.Kiểm tra lấy điểm đọc.
-Chủ yếu là kiểm tra đọc thành tiếng:HS đọc thông thậ c¸c bài tập đọc đã học trong 8 tuần, tèc ®é ®äc 35tiÕng / phĩt.
- HiĨu néi dung cđa c¶ bµi, tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái vỊ ND bµi tËp ®äc.
- §äc thªm 2 bµi “ Ngµy h«m qua ®©u råi” vµ “MÝt lµm th¬”.
2.Ôn bảng chữ cái.
3.Ôn các từ chỉ sự vật.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra đọc 
2. LuyƯn ®äc thªm
HĐ2:Ôn bảng chữ cái.
HĐ3:Ôn về từ chỉ sự vật.
-Củng cố, dặn dò 
-Đưa ra cá thăm ghi tên bài tập đọc.
-Đánh giá ghi điểm.
- Yªu cÇu c¸c em ®äc bµi ®äc thªm “ Ngµy h«m qua ®©u råi” vµ “ MÝt lµm th¬”
- Yªu cÇu c¸c em kh¸c nhËn xÐt b¹n ®äc
- Gi¸o viªn bỉ sung thªm.
-Nêu yêu cầu thảo luận.
- Tỉ chøc cho c¸c em ch¬i trß ch¬i tiÕp søc.
Bài 3.
-Các từ trong bài thuộc loại từ gì?
-Bài4.Nêu yêu cầu đề bài.
-Chia nhóm phát phiếu.
-Đánh giá chung.
-Từ chỉ sự vật là từ chỉ gì?
-Nhận xét giờ học.
-Dặn HS:
-8-10 HS lên bốc thămbài và đọc, trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
-Nhận xét.
- C¸c em ®äc nèi tiÕp theo d·y bµn.
- C¸c em nhËn xÐt tõng b¹n mét.
-Làm việc theo cặp.
-Trò chơi tiếp sức:Lớp chia thành2 nhóm từng HS lên lần lượt ghi các chữ vào bảng chữ cái.
-4 HS đọc.
-Lớp đọc đồng thanh.
-2 HS đọc yêu cầu bài học.
-Từ chỉ sự vật.
-Làm bài vào vở bài tập.
-HS cùng GV chữa bài.
-Làm miệng theo nhóm sau đó lần lượt ghi các từ vào cột.
-Nhận xét bổ sung.
-Người đồ vật, loài vật, cây cối con vật
****************************
Môn: TOÁN
Bài : lÝt
I.Mục tiêu:
- Giúp HS: Bước đầu làm quen với biểu tượng về dung tích (sức chứa).
- Biết ca một lít, chai một lít, biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc viết tên gọi, kí hiệu của lít (l).
Biết tính cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít.
Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.
II Đồ dùng.
- Ca, li, ca một lít, chai một lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít.
III:Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra bài cũ.
2.Bài mới.
HĐ 1 làm quen với biểu tượng dung tích sức chứa 
HĐ 2: Giới thiệu ca một lít, chai một lít, đơn vị lít.
HĐ 3:Thực hành 
Bài 2 Cộng trừ đơn vị đo lít.
Bài 3: 
Bài 4.
3.Củng cố – dặn dò: 
-Nhận xét – cho điểm
-Cho HS quan sát 1 ca nước và một li nước, nêu nhận xét về sức chứa của ca và li?
-Đưa chai dÇu một lít, chai n­íc nửa lít và cho HS nhận xét.
-Đây là ca một lít.
-Nếu đổ đầy lít thì được  lít?
-Lít được viết tắt là : l
-Đưa ra một số can.
Bài 1: Đưa can 3 lít, can 10 lít, can 2lít, can 5 lít
-Đọc là 3lít thì khi viết các em viết như thế nào?
-Đọc: 10 lít, 2lít, 5lít, 15 lít, 20 lít.
-HD mẫu: 9 l + 8 l = 17 l
KL: Khi cộng trừ số đo là lít cần ghi đủ tên số đo.
- Có 18 lít rót ra 5 lít vậy còn lại bao nhiêu?ta làm thế nào?
-Nêu ý b, c.
-Trong can có 15 lít, cô đổ thêm 2 lít vậy can có bao nhiêu lít?
-Bài toán cho biết gì? 
-Bài toán hỏi gì?
- Gi¸o viªn ch÷a bµi cho c¸c em.
-Nhận xét giờ học- dỈn dß
-Làm bảng con 43+ 57; 
 35 +65
-Ca đựng nhiềunước hơn li.
Li đựng ít nước hơn ca.
-Chai dầu đựng nhiều hơn chai n­íc.
-Quan sát nhận biết.
-1Lít nước.
Cách đọc: 3 lít, 5 lít.
-Nêu
-Viết bảng con.
3l
-Nghe và theo dõi.
15 l + 5 l = 20 l ; 2l + 2l + 6 l = 10 l ; 18 l – 5 l = 13 l 
-Còn lại 13 lít. Ta làm
18 l - 5 l = 13 l
-Làm bảng con.
10 l – 2 l = 8 l 
20 l – 10 l = 10 l
-Có 17 lít 
-2HS đọc đề bài.
- LÇn ®Çu cưa hµng b¸n 12lÝt n­íc m¾m, lÇn sau b¸n 15 lÝt n­íc m¾m.
- Hái c¶ 2 lÇn b¸n ®­ỵc mÊy lÝt?
-Giải vào vở.
Cả 2 lần cửa hàng bán được là: 12 + 15 = 27 (lít)
Đáp số: 27 lít.
-Về nhà làm lại bài tập.
***********************************
 Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài: Ch¨m chØ häc tËp (T1)
I.Mục tiêu:
-Hiểu:-Như thế nào là chăm chỉ học tập.Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì?
- Chăm chỉ học tập nhiƯm vơ cđa HS. Có thái độ tự giác trong học tập.
II.Tài liệu và phương tiện.
-Vở bài tập và phiếu bài tập.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
HĐ1: Xử lí tình huống.
HĐ2: Thảo luận nhóm 
HĐ3:Liên hệ thực tế.
3 Củng cố, dỈn dò. 
-Tranh vẽ gì?
-Nếu là em em sẽ làm gì?
-Nhận xét, đánh giá.
-KL:Đang học bài, làm bài cần làm xong mới đi chơi.
BaØi tập 2.
-Bài tập yêu cầu gì?
-Phát phiếu nêu yêu cầu thảo luận.
-Chăm chỉ học tập là làm gì?
Bài tập3.
-Chăm chỉ học tập mang lại lơi ích gì?
-Nhận xét, đánh giá.
-Yêu cầu tự liên hệ về bản thân.
-Em đã chăm chỉ học tập chưa?
Hãy kể các việc làm cụ thể.
-Nhận xét, đánh giá.
-Nhắc HS:
-Quan sát đặt tên cho 2 bạn.
-Vẽ 2 bạn – bạn Hà đang học bài, bạn Nam đến rủ đi chơi.
-Thảo luận cặp đôi.
-Tập đóng vai xử lí tình huống.
-3 cặp lên thể hiện.
-Nhận xét cách xử lí.
-2 HS đọc yêu cầu bài tập.
-Đánh dấu vào ô trống trước ý kiến đúng.
-Thảo luận nhóm.
-Báo cáo kết quả và giải thích.
-Nhận xét bổ sung.
+Tích cực tham gia.
+Tự giác học bài.
+Tự sửa chữa sai sót
-Vài HS cho ý kiến.
+Kết quả học tập tốt.
-Thầy cô, bạn bè quý mến.
-Bố mẹ hài lòng.
-Tự liên hệ.
-6-8 HS nêu.
-Nhận xét.
-3-4 HS đọc bài.
-Thực hiện theo bài học.
----------------------------------
Buỉi chiỊu 
 An toµn giao th«ng
Bµi 4: §I bé qua ®­êng an toµn
I.Mơc tiªu: 
- Giĩp c¸c em n¾m ®­ỵc ®i bé ®i trªn vØa hÌ hoỈc ®i s¸t mÐp ®­êng. Khi ®i qua ®­êng ph¶i theo ®Ìn tÝn hiƯu vµ ®i trªn v¹ch ®i bé qua ®­êng.
 II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
H§1: Th¶o luËn nhãm
H§2:§ai diƯn nhãm tr¶ lêi c©u hái trong SGK
Cđng cè –dỈn dß
- Yªu cÇu c¸c em quan s¸t tranh trong s¸ch gi¸o khoa 
- Bøc tranh 1 vÏ c¶nh g×? 
- §i bé nh­ thÕ nµo lµ an toµn?
- TrỴ con khi ®i bé ph¶i nh­ thÕ nµo?
- Tranh 2 vÏ g×?
- Khi ®i qua ®­êng ph¶i ®i ntn?
- N¬i kh«ng cã vØa hÌ hoỈc vØa hÌ cã nhiỊu vËt c¶n ng­êi ®i bé ph¶i ®i ntn? 
- §i bé nh­ thÕ nµo lµ kh«ng an toµn?
Bøc tranh 5 vÏ g×? 
§i nh­ thÕ cã an toµn kh«ng?
- §Ĩ ®i bé vµ qua ®­êng an toµn ta ph¶i ®i ntn?
- NhËn xÐt giê häc 
- C¸c em quan s¸t tranh
§i bé trªn ®­êng phè.
§i bé ph¶i®i trªn hÌ phè 
§i trªn vØa hÌ vµ ph¶i n¾m tay ng­êi lín.
VÏ c¶nh ng­êi ®i qua ®­êng
Ph¶i ®i theo tÝn hiƯu ®Ìn, ®i trªn v¹ch ng­êi ®i bé.
Ng­êi ®i bé ph¶i ®i s¸t mÐp ®­êng.
Qua ®­êng ë phÝa tr­íc hoỈc sau xe « t« ®ang ®ç lµ kh«ng an toµn.
Hai b¹n nhá ®ang trÌo qua gi¶I ph©n c¸ch ®Ĩ qua ®­êng 
Kh«ng an toµn.
HS nªu ghi nhí
*******************************
Thùc hµnh tiÕng viƯt 
	TiÕt 1
I.Mục tiêu. Giĩp h/s :
 ViÕt vµ kĨ tªn c¸c sù vËt nh­ (ng­êi , ®å vËt , con vËt , c©y , hoa qu¶ , ) d­íi c¸c tÊm ¶nh 
Rèn kĩ năng viÕt ®ĩng tªn c¸c sù vËt ®· lµm ë bµi tËp 1
II. Đồ dùng dạy – học.
Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
 Học sinh
 Bài 1.
Bài 2.
Bµi 3:
3.Củng cố – dặn dò. 
-kĨ tªn sù vËt (ng­êi , ®å vËt, con vËt , c©y , hoa , qu¶ , ) ?
-Ngoài những từ có trong bài em hãy kể những từ chỉ s­ vËt mà em biết?
- sau khi h/s kĨ xong gv cho h/s lµm vµo vë bµi tËp 
ViÕt l¹i kÕt qu¶ ë bµi tËp 1 vµo b¶ng 
- ChØ ng­êi ?
- ChØ ®å vËt ? 
- ChØ con vËt ?
- ChØ hoa , qu¶ ?
-Chia thành 4 nhóm.
- G/v cïng c¶ líp nhËn xÐt 
- H/s lµm vµo vë bµi tËp 
Nèi ®ĩng tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng cđa mçi ng­êi mçi vËt 
- Yªu cÇu c¸c em lµm vµo vë bµi tËp
- Thu vë chÊm bµi, nhËn xÐt bµi cho c¸c em.
-Nhận xét tiết học -Dặn hs.
-Nối tiếp kể.
-2HS đọc yêu cầu bài tập.
-Nối tiếp nhau kể: Bµn , ghÕ , s¸ch , tr©u ,bß lỵn , gµ , .
- H/s lµm bµi 
- Ch÷a bµi nhËn xÐt 
-2HS đọc yêu cầu bài tập.
-Các nhóm thi đua. Mỗi hs chỉ được lên viết một từ.
- §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy 
-Viết vào vở bài tập.
- 2HS đọc yêu cầu bài tập.
-Làm bài tập vào vở.
C¸c em tiÕp thu 
-Tìm thêm c¸c từ chỉ sù vËt 
 *****************************
 «n luyƯn chÝnh t¶ 
 Nghe viÕt :§«I b¹n
I.Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng viết chính tả.Chép lại chính xác bài: “§«i b¹n” (Tõ ®Çu ®Õn tỈng b¹n ®Êy) trình bày bài đúng quy định, viết hoa chữ đầu mỗi câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
II.Các hoạt động dạy – học.
ND - TL
Giáo viên
Học sinh
1. §äc bµi.
2. LuyƯn viÕt
3.Củng cố. 
-Đọc:
-Gọi HS đọc bài. 
- DÕ mÌn h¸t ®Ĩ lµm g×? 
-HD HS viết từ khó.
-Đọc một số từ: suèt ngµy, rưa b¸t, rÊt hay, vÊt v¶, tỈng b¹n.
-Nhận xét.
- §äc bµi c¸c em chÐp
-Theo dõi uốn nắn HS viết bài.
-Đọc lại bài.
-Chấm 8 – 10 bài và nhận xét.
Bài 2: Yêu cầu
-Nhận xét tiết học.
-Dặn h/s.
- C¸c em theo dâi vµo s¸ch gi¸o khoa.
- §Ĩ tỈng b¹n 
-Phân tích từ khó.
-Viết bảng con.
-C¶ líp chép bài vµo vë
-Đổi vở soát lỗi.
- C¸c em nép vë.
 *****************************
 Thø ba ngµy19th¸ng10 n¨m 2010
Buỉi s¸ng Môn: thĨ dơc
Bài:«n bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung
§iĨm sè 1-2, 1-2 theo ®éi h×nh hµng däc
I.Mục tiêu.
Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung yêu cầu bước đầu hoàn thành bài tập, động tác tươngđối chính xác đẹp.
II.Chuẩn bị
Địa điểm: sân trường
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu
Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
Đứng vỗ tay hát.
-Giậm chân tại chỗ.
-Đi đều theo hàng dọc 
B.Phần cơ bản.
-¤n bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung
-Chia tổ cho HS ôn luyện.
+ Thi đua giữa các tổ với nhau.
-Nhận xét thi đua giữa các tổ.
- Yªu cÇu c¸c em ®iĨm sè1-2;1-2 theo ®éi h×nh vßng trßn. 
- Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em ... hưa biết. 
-Về làm bài tập.
--------------------------------
 Môn : ChÝnh t¶
Bài: «n tËp tiÕt 9
I. Mục tiêu: 
Tiếp tục kiểm tra lấy điểm: LuyƯn tõ vµ c©u
RÌn kü n¨ng luyƯn tõ vµ c©u cho c¸c em.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
HĐ 1: Lµm bµi kiĨm tra.
HĐ 2: Củng cố dặn dò:
- Yªu cÇu c¸c em ®äc thÇm mÉu chuyƯn: §«i b¹n. Chän ý ®ĩng cho c©u tr¶ lêi
- Gi¸o viªn quan s¸t, theo dâi
- Gi¸o viªn chÊm ®iĨm ch÷a bµi cho c¸c em
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
-Thực hiện theo yêu cầu.
C¸c em nép bµi
-Về nhà tự làm bài tập 
---------------------------------------------------
Môn : TËp lµm v¨n
Bài: «n tËp tiÕt 10 
I. Mục tiêu: 
RÌn c¸c em kü n¨ng viÕt chÝnh t¶.
ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3-5 c©u nãi vỊ tr­êng em.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
HĐ 1: ViÕt chÝnh t¶
HĐ 2: ViÕt tËp lµm v¨n
Củng cố dặn dò:
- §äc bµi chÝnh t¶ cÇn viÕt.
- Yªu cÇu viÕt tõ khã vµo b¶ng con
- Gi¸o viªn quan s¸t, theo dâi, ch÷a lçi cho c¸c em.
-§äc bµi c¸c em viÕt.
- Gi¸o viªn thu vë chÊm ®iĨm cho c¸c em
- Yªu cÇu c¸c em tù viÕt bµi vµo vë.
- Gi¸o viªn theo dâi 
- Thu vë chÊm bµi cho c¸c em.
-Nhận xét tiết học-Dặn HS.
- HS theo dâi
- c¶ líp viÕt tõ khã vµo b¶ng con.
-Thực hiện theo yêu cầu.
- C¶ líp viÕt
C¸c em nép vë.
- C¶ líp viÕt vµo vë
-Về nhà tự làm bài tập 
----------------------------------------------
Buỉi chiỊu THùC HµNH TO¸N 
	TIÕT 2
I.Mơc tiªu: Cđng cè cho h/ c¸ch t×m c¸c sè h¹ng trong mét tỉng 
RÌn kÜ n¨ng t×m thµnh phÇn ch­¬ biÕt trong phÐp céng 
Cđng cè d¹ng to¸n gi¶i cã m«t lêi v¨n
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
Ho¹t ®éng 1
H­íng dÉn h/s lµm bµi tËp 
Bµi1 :
Bµi 2 :
Bµi 3 :
Bµi 4 : h/s ®äc bµi to¸n 
2. DỈn dß
G/v viÕt bµi 1 lªn b¶ng 
ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng 
? Muèn t×m sè h¹ng ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo ?
- NhËn xÐt – ch÷a bµi 
t­¬ng tù bµi 1 ,g/v cho c¶ líp lµm vµo vë 
NhËn xÐt – ch÷a bµi 
T×m x
G/v viÕt 3 phÐp tÝnh lªn b¶ng 
a)x + 4 =9 b )x + 12 = 35 
 c ) 5 + x = 15 
- Gi¸o viªn theo dâi bỉ sung 
thªm.
Bµi to¸n cho biÕt g× ? 
 Bµi to¸n hái g× ? 
- Tuyªn d­¬ng nh÷ng em lµm bµi tèt ®Ĩ khuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸c em.
- VỊ nhµ lµm l¹i nh÷ng bµi sai vµo vë 
- HS ®äc l¹i ®Ị bµi 
Gäi 4 h/s lªn b¶ng lµm 
- H/s tr¶ lêi 
- C¶ líp lµm vµo vë 
- 3 h/s lªn b¶ng lµm 
- C¶ líp lµm b¶ng con 
-----------------------------------
THùC HµNH TVIƯT 
TIÕT 3
I Mục tiêu: RÌn cho häc sinh cã thãi quen s¾p xÕp c¸c c©u cho phï hỵp dĨ t¹o thµnh c©u chuyƯn “ KiÕn vµ chim g¸y “ 
LuyƯn viết mét ®o¹n v¨n 4- 5 c©u nãi vỊ mét ng­êi b¹n mµ em thÝch 
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL 
Giáo viên
Học sinh
1.H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 
2.Củng cố dặn dò: 
-Yêu cầu HS ®äc bµi tËp 1 trong vë bµi tËp thùc hµnh 
-Yêu cầu HS ®äc c¸c c©u v¨n råi s¾p xÕp l¹i theo thø tù cho phï hỵp 
- Thø tù c¸c c©u : 1,2 ,4,6 ,3 ,5
- Gi¸o viªn theo dâi nhËn xÐt bỉ sung thªm cho c¸c em.
- Cho h/s ®äc l¹i ®o¹n v¨n sau khi ®· s¾p xÕp theo thø tù 
Bµi 2 :ViÕt mét ®o¹n v¨n 4- 5 c©u vỊ mét ng­êi b¹n mµ em thÝch 
G/v gỵi ý cho h/s c¸ch lµm bµi 
B¹n em tªn lµ g× ?ë nhµ hay häc cïng líp víi em 
T×nh c¶m cđa em ®èi víi b¹n ®ã nh­ thÕ nµo ?
Em thÝch ®iiªï g× ë b¹n ?
Yªu cÇu c¸c em tr¶ lêi miƯng theo gỵi ý 
- Yªu cÇu c¸c em viÕt vµo vë 
-Nhắc nhở HS cách viết
-Theo dõi uốn nắn nh÷ng em viÕt yÕu.
-Chấm và nhận xét.
-Dặn HS.
- HS ®äc ®Ị bµi 
-Viết bảng con.
- C¶ líp gi¬ b¶ng
- C¶ líp viÕt vµo vë
- h/s ®äc 
-Viết bài ở nhà
- h/s tr¶ lêi theo tõng c©u hái gỵi ý 
 --------------------------------------
Thùc hµnh tviƯt 
 LuyƯn kĨ chuyƯn ng­êi mĐ hiỊn
I.Mục tiêu:1. Rèn kĩ năng nói vµ kĨ l¹i ®­ỵc néi dung c©u chuyƯn 
Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và toànbộ nội dung câu chuyện bằng lời của mình.
Biết tham gia dựng lại câu chuyện theo vai người dẫn chuyện, Minh, Nam, Bác bảo vệ, cô giáo.
2. Rèn kĩ năng nghe:
Có khả năng theo dõi bạn kể.
Nhận xét – đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra 
HĐ 1:Dựa vào tranh vẽ kể lại từng đoạn 
HĐ 2: Dựng lại câu chuyện theo vai 
3.Củng cố – dặn dò: 
-Nhận xét – ghi điểm.
-HD kể chuyện.
-Yêu cầu
-HD kể tranh 1 bằng lời của mình.
-2 cậu trò chuyện những gì?
-Chia nhóm nêu yêu cầu.
-Trong chuyện có mấy nhân vật?
-Muốn kể theo vai cần có ai nữa?
-Chia lớp thành các nhóm 5 HS và tập kể.
-Gọi vài nhóm lên thể hiện.
-Qua câu chuyện nhắc nhở em điều gì?
-Nhận xét – tuyên dương.
-Dặn HS.
-3HS kể lại câu chuyện người thầy cũ.
-Nhận xét.
-Quan sát 4 tranh đọc lời nhân vật để nhớ lại nội dung
-Nhận ra Minh và Nam
+Minh mặc áo hoa. Nam mặc áo sẫm màu đội mũ.
+Minh bảo ngoài phố có gánh xiếc  và rủ Nam trốn.
-2 – 3 HS kể lại đoạn 1 theo lời của mình.
-Kể theo nhóm.-3- 4 HS kể trước lớp.-Nhận xét.
Minh, Nam, bác bảo vệ, cô giáo
-Người dẫn chuyện.
-Theo dõi.
-Hình thành nhóm.
-Kể theo nhóm.
-2 – 3 nhóm kể trước lớp.
-Bình chọn nhóm kể hay, cá nhân kể tốt.
-Không nên trốn học.
-Về nhà tập kể lại.
 ------------------------------------------------
 Sinh ho¹t tËp thĨ
NhËn xÐt cuèi tuÇn
I.Mơc tiªu: - Giĩp c¸c em nhËn biÕt ®­ỵc nh÷ng ­u ®iĨm vµ tån t¹i cđa m×nh ®Ĩ cã h­íng kh¾c phơc vµ s÷a ch÷a.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1. NhËn xÐt tuÇn häc võa qua 
2. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi
* ¦u ®iĨm:
TÊt c¶ c¸c em ®© ®i häc ®ĩng giê 
Häc tËp ch¨m chØ
Lµm ®Çy ®đ bµi tËp tr­íc khi ®Õn líp.
Ngåi häc ch¨m chØ, h¨ng say x©y dùng bµi.
- Tr­c nhËt s¹ch sÏ
* Tån t¹i: NhiỊu em ch÷ viÕt ch­a tiÕn bé
- VỊ nhµ ch­a lµm bµi tËp
 -§i häc ®ĩng giê
- Ch¨m t­íi hoa 
- Trùc nhËt s¹ch .
 NhËn xÐt giê häc.
-HS l¾ng nghe
13 em: ChiÕn , Kh¾c Trinh, H­¬ng, Chi,L­ỵng , Hång, Thanh Dịng
- Mai Vi, Kh¾c Trinh , Mai, Th¬m , Trang 
- T­¬ng, M¹nh, B¾c , Lan 
-HS tiÕp thu 
G§ TiÕng viƯt
LuyƯn ®äc : §«I b¹n
Mục tiêu:
Rèn kỹ năng đọc trơn toàn bài – đọc đúng bµi tËp ®äc: §«i b¹n
Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm, và giữa các cụm tư.ø 
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu
ND – TL
1.Bài mới
HĐ 1: Luyện đọc 
2.Củng cố – dặn dò
Gi¸o viªn
-Đọc mẫu:đọc diễn cảm
-HD đọc câu dài.
-Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc.
Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu luyện đọc theo vai.
-Nhận xét chung.
-Qua bài tËp ®äc này muốn nhắc nhở em điềugì?
-Nhắc HS .
Học sinh
-Nghe.
-Đọc cá nhân
-Nối tiếp nhau đọc từng khỉ th¬.
-RÌn ®äc cho h/s yÕu
-Đọc trong nhóm.
-Đọc đồng thanh từng đoạn,
-Cử các đại diện nối tiếp nhau đọc.
-Nhận xét nhóm, cá nhân đọc.
-Đọc trong nhóm.
-Vài nhóm lên thể hiện.
-Nhận xét đánh giá.
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------------
 G§ to¸n
 tHùc hµnh ®ong l­êng lÝt
I.Mục tiªu:
- RÌn kü n¨ng ®ong l­êng lÝt cho c¸c em ®Ĩ c¸c em vËn dơng vµo cuéc sèng.
- BiÕt sư dơng chai 1lÝt, hoỈc ca 1 lÝt ®Ĩ ®ong, ®o, n­íc, dÇu
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1. Bµi míi
 2.Nh¾c l¹i ca một lít, chai một lít, đơn vị lít.
 HĐ 3:Thực hành 
3.Củng cố – dặn dò: 
-Cho HS quan sát 1 ca nước và một li nước, nêu nhận xét về sức chứa của ca và li?
-Đưa chai dÇu một lít, chai n­íc nửa lít và cho HS nhận xét.
-Đây là ca một lít.
-Nếu đổ đầy lít thì được  lít?
-Lít được viết tắt là : l
-Đưa ra một số can.3lÝt, 5lÝt
- Yªu cÇu c¸c em ®ong l­êng lÝt.
- Gi¸o viªn theo dâi giĩp ®ì thªm nh÷ng em yÕu.
-Nhận xét giờ học- dỈn dß
-Ca đựng nhiềunước hơn li.
Li đựng ít nước hơn ca.
-Chai dầu đựng nhiều hơn chai n­íc.
-Quan sát nhận biết.
-1Lít nước.
Cách đọc: 3 lít, 5 lít.
- Cho c¸c em ®ong l­êng theo tõng d·y bµn
-Về nhà làm lại bài tập.
BD To¸n
Bài: LuyƯn lµm tÝnh céng
 I. Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố kü năng tính cộng (nhẩm, viết) kể cả cộng các số đo với đơn vị là kg và lít
Giải bài toán về tìm tổng của hai số.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1: Củng cố cách cộng.
2.Củng cố – dặn dò:
Bài 1: Chia lớp 2 dãy và yêu cầu thực hiện vào bảng con.
Bài 2: Yªu cÇu c¸c em ®Ỉt tÝnh céngc¸c phÐp tÝnh sau
92+8= ; 77 + 23= 
65+35= ; 39+61 =
- Ch÷a bµi cho c¸c em 
Bµi 3: Bao ng« c©n n¨ng 18kg, bao g¹o c©n nỈng h¬n bao ng« 8kg. Hái bao g¹o c©n nỈng bao nhiªu kg?
- Yªu cÇu c¸c em lµm vµo b¶ng con
-Nhận xét tiết học.
-DỈn dß
-Nhóm 1:Cột 1, 4.
-Nhóm 2: cột 2,3.
16+5 =21 4 + 16 = 20
27 + 8 = 35 3 + 47 = 50
44 + 9 = 53 5+ 35 = 40
-Làm bảng con.
- C¶ líp gi¬ b¶ng
Gi¶i
Bao g¹o c©n nỈng sè cs©n sè kg lµ:
+ 8 = 26(kg)
 §¸p sè: 26kg
-Làm lại các bài tập.
BD- G§ tiÕng viƯt
 «n tËp: «n viÕt ch÷ hoa §· HäC 
I Mục tiêu
LuyƯn viết c¸c chữ hoa ®· häc (theo cỡ chữ vừa và nhỏ).
Biết viết câu ứng dụng cđa c¸c ch÷ hoa theo cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu chữ, đều nét và nối đúng quy định.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL 
Giáo viên
Học sinh
1.LuyƯn viÕt
2.Củng cố dặn dò: 
-Yêu cầu HS viết c¸c ch÷ hoa ®· häc.
-Yêu cầu HS quan sát và nêu l¹i độ cao của các con chữ hoa mµ c¸c em ®· häc
- Yªu cÇu c¸c em vµo b¶ng con ®Ĩ luyƯn ch÷.
- Gi¸o viªn theo dâi nhËn xÐt bỉ sung thªm cho c¸c em.
- Yªu cÇu c¸c em viÕt vµo vë 
-Nhắc nhở HS cách viết
-Theo dõi uốn nắn nh÷ng em viÕt yÕu.
-Chấm và nhận xét.
-Dặn HS.
- NhiỊu HS nh¾c l¹i.
-Viết bảng con.
- C¶ líp gi¬ b¶ng
-Viết bảng con 2 – 3 lần.
- C¶ líp viÕt vµo vë
- C¶ líp nép vë.
-Viết bài ở nhà

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_hoc_lop_2_tuan_9_nam_hoc_2010_2011.doc