37 Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 – Tuần 08 – Năm học: 2011-2012 – Hồ Thị Hòe mới nhất

TUẦN 8 : Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011

Tiết 22 + 23 : Môn: TẬP ĐỌC

 Bài: NGƯỜI MẸ HIỀN

I/ MỤC TIÊU:

– Biết ngắt nghỉ hơi đúng,böôùc ñaàu ñoïc lời các nhân vật

– Hiểu nghĩa các từ ngữ mới : gánh xiếc , tò mò , lách , lấm lem , thập thò

– Hiểu nội dung bài: Cô như ngöôøi mẹ hiền vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em hs nên người .

– Giáo dục học sinh yêu cô giáo

*KNS: -kiểm soạt cảm xúc -Thể hiện sự cảm thông

II/ CHUẨN BỊ

– GV : tranh , SGK , bảng phụ – HS : SGK

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc
39 trang
Người đăng
phuongtranhp
Ngày đăng
27/08/2021
Lượt xem
208Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 – Tuần 08 – Năm học: 2011-2012 – Hồ Thị Hòe”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 8 : Thöù hai ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2011
Tiết 22 + 23 : Moân: TAÄP ÑOÏC 
 Baøi: NGÖÔØI MEÏ HIEÀN 
I/ MỤC TIÊU: 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng,böôùc ñaàu ñoïc lời các nhân vật 
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới : gánh xiếc , tò mò , lách , lấm lem , thập thò 
- Hiểu nội dung bài: Cô như ngöôøi mẹ hiền vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em hs nên người . 
- Giáo dục học sinh yêu cô giáo 
*KNS: -kiểm soạt cảm xúc -Thể hiện sự cảm thông
II/ CHUẨN BỊ 
- GV : tranh , SGK , bảng phụ - HS : SGK 
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HĐGV
HĐHS
1/ Bài cũ : - Goïi 3 em đọc bài taäp ñoïc ‘ Thôøi khoaù bieåu” vaø traû lôøi caâu hoûi noäi dung baøi
 - Nhận xét :
2/ Bài mới : 
- Giới thiệu bài :Người mẹ hiền 
HĐ1: Luyện đọc câu
- Đọc mãu toàn bài 
- Cho học sinh đọc nối tiếp từng câu 
+ Theo doõi söõa loãõi sai cho hs
HD2 : Luyên đọc đoạn
- Cho 1 học sinh đọc cả bài và hỏi 
+ Bài này chia làm mấy đoạn 
+ Chốt lại làm 4 đoạn 
- Höôùng daãn caùch ngaét nghæ hôi
- Cho học sinh đọc từng đoạn trước lớp 
- Cho học sinh nêu từ khó phaàn chuù giaûi
- Cho học sinh đọc từng đoạn trong nhóm baøn
HD3: Thi đọc giữa các nhóm 
-Cho các nhóm thi đọc với nhau
 3.Củng cố:
+ Luyện đọc lại 
-Luyện đọc theo nhóm
-Gọi HS đọc lại cá nhân
+ Nhận xét tiết học
+Dặn dò: Nghỉ chuyển tiết
- Lắng nghe 
- HS đọc noái tieáp töøng caâu
- 1 học sinh đọc 
- HS traû lôøi
- HS gạch vào sách 
Đến lượt Nam cố lách qua / thì bác bảo vệ vừa tới / nắm chặt hai chân em // cậu vào đây? // . Trốn học hả ?”//
- Cô xoa đầu Nam / và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào // nghiêm giọng hỏi / “ từ nay em có trốn học đi chơi nữa không ?// 
- Nêu : nén nổi , cố lách , vùng vẫy , khóc toáng , lấm lem 
- HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn
- HS thöïc hieän
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm baøn
- Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm
- Lớp nhận xét 
-Đọc cá nhân
 TIEÁT 2
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Tìm hieåu bài 
- Cho học sinh đọc đoạn 1 và hỏi 
+ Giờ ra chơi , Minh rủ Nam đi đâu?
+ Cho 1 , 2 học sinh nhaéc lại lời thì thầm của Minh với Nam 
- Học sinh đọc đoạn 2 và hỏi 
+ Các bạn ra phố bằng cách nào ?
- Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại , cô giáo làm gì ?
- Việc làm của cô giáo thể hiện thái độ như thế nào?
- Cho học sinh đọc đoạn 3, 4 và hỏi 
+ Cô giáo làm gì khi Nam khóc?
•Người mẹ hiền trong bài là ai ?
HĐ2 :Luyện đọc lại 
- Cho các nhóm đọc theo phân vai 
- Các nhóm thi đọc với nhau 
- Nhaän xeùt tuyeân döông
3/ Củng cố :
* Vì sao cô giáo trong bài lại đựơc gọi là người mẹ hiền ?
- Cho cả lớp hát bài hát : Cô và mẹ .
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
4/Daën doø: -Veà chuaån bò baøi
- Đọc bài và trả lời câu hỏi 
- Trốn học ra phố xem xiếc 
- 1 , 2 học sinh nhaéc lại lời thì thầm của Minh với Nam
- Học sinh đọc đoạn 2
- Chui ra lỗ tường thủng
- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau . Cháu này là học sinh lớp tôi 
- Cô rất dịu dàng yêu thương học trò 
- học sinh đọc đoạn 3, 4
- Cô xoa đầu Nam an ủi 
- Là cô giáo
-Đọc theo nhóm phaân vai
- Thi đọc 
- Nhaän xeùt
*Cô giáao chăm sóc tận tuỵ ân cần dạy bảo . Cô giáo chính là người mẹ thứ hai 
 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
Tieát 8: Moân: KEÅ CHUYEÄN
 Baøi: NGÖÔØI MEÏ HIEÀN
I/ MUÏC TIEÂU: 
- Döïa vaøo tranh minh hoaï keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän Ngöôøi meï hieàn. 
- HS khaù, gioûi bieát phaân vai döïng laïi caâu chuyeän 
- Laéng nghe baïn keå chuyeän, bieát ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöïôc lôøi baïn
-Giaùo duïc HS kính yeâu meï cuûa mình.
II/ CHUAÅN BÒ: GV: tranh, baûng phuï HS: SGK
III/ HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HĐGV
HĐHS
1/Baøi cuõ: 
-Goïi 3 Hs noái tieáp nhau keå laïi hoaøn chænh caâu chuyeän “ Ngöôøi thaày cuõ” 
- Nhaän xeùt
2/Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: Ngöôøi meï hieàn .
Höôùng daãn hs keå truyeän.
HĐ1:Höôùng daãn keå töøng ñoaïn truyeän.
Böôùc 1: Keå trong nhoùm.
- GV yeâu caàu hs chia nhoùm,sau ñoù döïa vaøo tranh minh hoaï keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu truyeän.
-Goïi caùc nhoùm keå
- Theo doõi caùc nhoùm keå chuyeän.
-Böôùc 2: Keå tröôùc lôùp.
-GV treo tranh.
-Yeâu caàu caùc nhoùm cöûø ñaïi dieän laân keà laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi keå cuûa baïn.
HĐ2: Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän ( HS khaù, gioûi)
-Cho HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän theo vai.
-Keå chuyeän trong nhoùm.
- Caùc nhoùm thi döïng laïi caâu chuyeän tröôùc lôùp. 
 3/Cuûng coá:
° Goïi HS gioûi keå caû caâu chuyeän
 +Qua caâu chuyeän naøy con ruùt ra baøi hoïc gì?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
4/Daën doø:Veà chuaån bò baøi
-3 HSleân bảng kể 
-Nhận xét
- Nhoùm 2 keå cho nhau nghe ,sau ñoù döïa vaøo tranh minh hoaï keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän
- Caùc nhoùm cöûø ñaïi dieän leân keåà laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän
- Caû lôùp thöïc haønh. 
- Theo doõi, nhaän xeùt, goùp yù.
- Nhaän vai keå laïi caâu chuyeän. 
- Thöïc haønh keå trong nhoùm. 
- Hs thi keå chuyeän tröôùc lôùp.
° HS gioûi keå caø caâu chuyeän
+Coâ giaùo laø ngöôøi meï thö hai cuûa em . Em luoân ghi nhôù vaø laøm theo lôøi coâ daïy
.
 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
 Tiết 15: Moân: CHÍNH TAÛ ( Taäp cheùp)
 Baøi: NGƯỜI MẸ HIỀN
I/MỤC TIÊU:
+.Chép lại chính xác baøi chính taû, trình bày ñuùng lôøi noùi nhaân vaät trong baøi, viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
+.Laøm ñöôïc BT2, BT(3 a) 
+.Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ giữ vở
II/CHUẨN BỊ: GV: SGK, bảng phụ. HS : SGK, bảng con, vở chính tả.
III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ: -Cho 2 em viết bảng lớpviết: (lớp viết bảng con) 
 - Nhận xét.
2.Bài mới: -Giới thiệu bài.
HĐ1: Tập chép.
-Cho hai học sinh đọc đoạn chép trên bảng.
+Vì sao Nam khóc?
·+Cô giáo nghiêm dọng hỏi hai bạn thế nào?
-Cho học sinh nhận xét:
·+Trong bài chính tả có những dấu câu nào?
·+Câu nói của cô giáo có dấu gì ở đầu câu, dấu gì ở cuối câu?
-Cho học sinh viết từ khó:
- Goïi hs ñoïc laïi 
Hđ 2: Höôùng daãn HS viết bài vào vở
-Cho học sinh chép bài vào vở.
- Ñoïc cho hs soaùt loãi
-Chấm chữa bài.
HĐ3: Luyeän taäp
Bài 2:Cho học sinh đọc yêu cầu bài.
-Cho cả lớp làm bảng con
-Cho một em điền từ đúng vào bài.
-Cho một em đọc câu từ ngữ.
Bài 3a: Cho học sinh đọc yêu cầu của bài.
-Cho học sinh làm bài vào vở BT.
-Cho lớp nhận xét bài đúng.
 3/Cuûng coá: 
-Yeâu caàu hs tìm nhöõng tieáng coù vaàn ao/au, r/d/gi, uôn/uông.
-Nhận xét tiết học.
4/Daën doø: -Về chuaån bò baøi
-Hai HS lên bảng
nguy hiểm, ngắn ngủi, cúi đầu, qúy báu, lũy
- 2 em đọc, lớp đọc thầm.
- Vì đau và xấu hổ
- từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?
- HS trả lời: dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch đầu dòng, dấu chấm hỏi.
- Dấu gạch ngay ở đầu câu và dấu chấm hỏi ngay ở cuối câu.
- Viết bảng con
- HS thöïc hieän
- HS viết bài vào vở
- Học sinh đọc yêu cầu bài.
- Lớp làm bảng con
- Lắng nghe.
- HS đọc
- 1 HS laøm baûng lôùp - Lớp làm vở BT.
 Thöù tö ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2011
Tiết 24: Moân: TAÄP ÑOÏC
Baøi: BÀN TAY DỊU DÀNG
I/MỤC TIÊU:1. 
- Ngắt nghỉ hơi đúng choã, böôùc ñaàu bieát ñoïc lôøi nhaân vaät phuø hôïp vôùi noäi dung.
- Biết đọc bài với lời kể chậm, buồn, nhẹ nhàng.
- Nắm được nghĩa các từ khoù: âu yếm, thì thào, trìu mến.
- Hiểu noäi dung: Thái độ aân caàn của thầy giáo đã giuùp An vöôït qua noãi buồn bà vaø ñoäng vieân baïn hoïc taäp toát hôn, không phụ lòng tin yeâu của thầy.(traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK)
-Giáo dục học sinh yêu qúi thầy cô giáo.
II/CHUẨN BỊ:-GV: tranh minh họa, SGK, bảng phụ. - Học sinh: SGK, vở.
III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐGV
HĐHS
1/Bài cũ: -Cho hai học sinh tiếp nối đọc truyện người mẹ hiền và trả câu hỏi.(lắng nghe, đọc thầm)
- Nhaän xeùt.
2/Bài mới: -Giới thiệu bài: Bàn tay dịu dàng.
HĐ1: Luyện đọc.
- Gv đọc mẫu.
- Học sinh đọc tiếp nối từng câu.
·Cần chú ý các từ dễ phát âm sai: 
- Bài này chia làm ba đoạn (đoạn một: “từ đầu.vuốt ve”, đoạn hai: “nhớ bà.bài tập”, đoạn ba: “còn lại”
- Cho học sinh tiếp nối đọc từng đoạn trong bài.
- Chú ý hướng dẫn học sinh đọc một số câu: 
- Cho học sinh nêu các từ khó hiểu bằng trò chơi giúp bạn:
- Cho học sinh đọc từng đoạn trước lớp.
- Thi đọc giữa các nhóm
HĐ2: Tìm hiểu bài.
- Cho học sinh đọc từng đoạn và hỏi:
+Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà vừa mới mất?
+·Khi biết An chưa làm bài tập thái độ của thầy như thế nào?
+Vì sao thầy giáo không trách An khi biết em chưa làm bài tập?
+Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của thầy đối với An
HĐ3: Luyện đọc lại.
-Cho hai ba nhóm thi đọc lại truyện.
3.Củng cố: •Em nào đặt tên khác cho truyện? 
-Nhận xét tiết học.
4/Daën doø: -Veà chuaån bò baøi sau.
-Hai HS đọc và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
- Học sinh đọc tiếp nối từng câuôi2
- Gạch vào sách
Thế là / chẳng bao giờ An được nghe bà kể chuyện cổ tích / chẳng bao giờ An được bà âu yếm vuốt ve.
·Tốt lắm / thầy biết em nhất định sẽ làm! / thầy khẽ nói với An//.
- Nêu từ khó hiểu.
- HS ñọc bài
- HS ñoïc
+Lòng An nặng trĩu nỗi buồn.Nhớ bà lặng lẽ.
+ Thầy không trách chỉ nhẹ nhàng xoa đầu An bằng bàn tay dịu dàng đầy trìu mến thương yêu
+Vì thầy cảm thương nỗi buồn của An, với tấm lòng thương yêu bà của An.
+Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An.Bàn tay thầy dịu dàng đầy trìu mến thương yêu.
-Thi đọc giữa các nhóm
 Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011
Tiết 8: Moân: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
 Baøi: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG - TRẠNG THÁI, DẤU PHẨY
I/MỤC TIÊU:
1.Nhận biết vaø böôùc ñaàu bieát duøng moät từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong câu (BT1,BT2).
2.Biết ñaët dấu phẩy vaøo choã thích hôïp trong câu.
3.Giáo dục học sinh yêu Tiếng Việt.
II/CHUẨN BỊ:- GV: bảng phụ, phấn màu. - Học sinh: SGK, vở BT.
III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/.Bài cũ: -Cho hai học sinh lên bảng điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ trống.( lớp làm nháp)
·Thầy Tháimôn toán ·Tổ trực nhậtlớp ·Cô Hiềnbài rất hay. ·Bạn Hạnhtruyện.
2.Bài mới: -Giới thiệu bài.:Từ chỉ hoạt động, trạng thái, dấu phẩy.
HĐGV
HĐHS
Hướng dẫn làm bài tập.
HĐ1: tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái.
Bài1:-Đọc yêu cầu bài.
- Cho học sinh đọc các từ chỉ hoạt động của loài vật, trạng thái trong từng câu.
- Cho học sinh tìm đúng các từ chỉ hoat động của loài vật, trạng thái trong từng câu.
- Cho học sinh làm bảng con.
- Cho học sinh nêu đến sử ... u baèng soá bò tröø. Hoûi soá tröø baèng bao nhieâu?
.
	MOÂN: TOAÙN
	BAØI: KIEÅM TRA 1 TIEÁT (soá 2)
Ñieåm
Hoï vaø teân:
Lôùp: .
Ngaøy kieåm tra:.
I/ Phaàn traéc nghieäm: Khoanh vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
Baøi1:	Pheùp tính coù keát quaû ñuùng laø:
 a. 9+8 =18	b. 8+7-15	c. 48 + 18 = 66	d. 29 +4 = 43
Baøi 2:	Keát quaû cuûa pheùp tính : 47 + 27 =
 a.87	b. 97	c. 84	d. 74 
Baøi 3: Keát quaû cuûa pheùp tính : 27kg – 7kg + 15kg =
 a. 35kg	b. 35	c. 25kg	d. 25
Baøi 4: Ñieàn daáu vaøo pheùp tính ñuùng laø: 39+ 48 .. 87
 a. >	b. <	c. =
Baøi 5: Treân hình veõ coù maáy ñoaïn thaúng
 I I I I
 A M N B
a. 4 ñoaïn thaúng	b. 5 ñoaïn thaúng	c. 6 ñoaïn thaúng	d. 7 ñoaïn thaúng
II/ Phaàn töï luaän: 5 ñieåm
Baøi 1: Ñaët tính roài tính. 
 38 +36	 7+47	 85+5	 25+ 45
.	..		
..			..
..			..
Baøi 2: Ngoãng caân naëng 5kg. Gaø caân naëng keùm ngoãng 2kg. Hoûi gaø caân naëng maáy ki- loâ- gam ?
	Toùm taét	 	Baøi giaûi
Baøi 3: Trong moät pheùp tröø coù hieäu baèng soá bò tröø. Hoûi soá tröø baèng bao nhieâu?
.
: Ngaøy soaïn: Ngaøy 03 thaùng 10 naêm 2009
 Ngaøy daïy: Thöù hai, ngaøy 05 thaùng 10 naêm 2009
Tiết 8: Moân: Đạo đức
Baøi: Chăm làm việc nhà( tt)
I/ MỤC TIÊU :
1. Học sinh biết :- Trẻ em có bổn phận tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng 
- Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương yêu của các em đối với ông bà, cha mẹ 
2. Học sinh tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp vôùi khaû naêng. 
3, Học sinh có thái độ không đồng tình với hành vi chưa làm việc nhà 
II/ CHUẨN BỊ :- Gv: tranh , các tấm thẻ nhỏ - Hs :vở BT ñaïo ñöùc
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1/ Bài cũ : Goïi hs leân baûng traû lôøi caâu hoûi :
+ Bạn trong bài đã làm việc gì giúp mẹ ?( nhổ cỏ vườn , luộc khoai , nấu cơm , quét nhà) 
+ Bạn làm những việc đó đã thể hiện tình cảm gì với mẹ 	● Nhận xét :
2/ Bài mới : - Giới thiệu bài::Chăm làm việc nhà (tiết 2 )
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Tự liên hệ 
- Nêu câu hỏi 
+ Ở nhà em đã tham gia làm những gì ? kết quả của các công việc đó ?
+ Những công việc đó do bố mẹ phân công hay do em tự giác làm? 
+ Bố mẹ em tỏ thái độ như thế nào ?
- Cho 2 em trao đổi với nhau 
- Cho 1 số em trình bày 
HĐ2: Đóng vai
- Chia làm 2 nhóm , mỗi nhóm đóng vai 1 tình huống 
1. Hoà đang quét nhà , có bạn đến rủ đi chơi Hoà sẽ:..
2.Anh chị Hoà nhờ Hòa quét nước hoà sẽ 
-Cho các nhóm trình bày đóng vai 
-Cho học sinh thảo luận :
·Em có đồng tình cách ứng xử của bạn lên đóng vai không?
·Nếu ở tình huống đó em sẽ làm gì?
HĐ3: trò chơi “Nếu.Thì’
-Chia lớp thành hai nhóm chăm và ngoan
-Phát phiếu cho hai nhóm
-Khi nhóm “chăm” đọc tình huống thì nhóm “ngoan” phải trả lời tiếp nối bằng “thì” nhóm nào trả lời đúng, nhanh thì nhóm đó thắng.
●Đánh giá và kết luận:tham gia và luôn làm việc nhà phù hợp với khả năng là quỵền lợi và bổn phận của trẻ em.
3/ Củng cố : 
- Em ñaõ laøm nhöõng vieäc gì giuùp boá meï khi em ôû nhaø?-Nhaän xeùt tieát hoïc.
4/Daën doø: Veà nhaø thöïc hieän thöôøng xuyeân coâng vieäc nhaø ñeå giuùp ñôõ cho boá meï.
-Quét nhà, chơi với em, tự học bài, kết qủa tốt
-Em tự giác làm hay bố mẹ phân công cho em.
-Rất vui và khen ngợi em 
-Thảo luận đôi bạn.
-Mỗi nhóm lên trình bày
thảo luận nhóm
Thực hiện
Tieát 8:	Moân	:LUYEÄN TAÄP TOAÙN
	Baøi	:OÂN BAØI: BAÛNG COÄNG.
I/ MUÏC TIEÂU:
-Giuùp hs cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong phaïm vi 100.
- Giaùo duïc hs tính toaùn caån thaän.
II/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân:
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh
1/Baøi cuõ: Gioïi hs leân baûng ñoïc thuoäc baûng coäng.
-Nhaän xeùt.
2/ Baøi môùi: Giôùi thieäu, ghi ñeà.
Baøi 1:
 Goïi hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-Yeâu caàu hs noái tieáp nhau nhaåm baøi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 2: 
Goïi hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-Yeâu caàu hs leân baûng laøm baøi, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt, söûa sai.
Baøi 3:
- Goïi hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-Yeâu caàu hs giải toaùn vaøo vôû.
-Yeâu caàu hs neâu caùch giaûi toaùn.
-Nhaän xeùt, söûa sai
3/ Cuûng coá:
-Yeâu caàu hs ñọc thuoäc baûng coäng.
-Nhaän xeùt chung tieát hoïc.
4/ Daën doø: 
Veà nhaø oân laïi baøi.
- Hs leân baûng ñoïc thuoäc baûng coäng ñaõ hoïc
-Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Hs noái tieáp nhau nhaåm baøi.
- Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Hs leân baûng laøm baøi, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
 36	 45	 56
+ 15	+ 25	+ 16
 51	 70	 72
- Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Hs leân baûng laøm baøi, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
Giải:
Soá tuoåi cuûa em laø:
15 - 5 = 10 ( tuoåi)
Ñaùp soá: 10 tuoåi.
	Ngaøy soaïn: Ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2007
 Ngaøy daïy: Thöù naêm, ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2007
Tieát 8: 	Moân: Thuû coâng
Baøi : GAÁP THUYEÀN PHAÚNG ÑAÙY KHOÂNG MUI
I/ Muïc tieâu:-Hs bieát caùch gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui
-Gaáp ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui-Hs yeâu thích gaáp thuyeàn
II/ Chuaån bò:GV: maãu thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui baèng giaáy thuû coâng.Quy trình gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui.	Hs: giaáy nhaùp khoå A4
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1/KTBC:-Baøi gì? (gaáp maùy bay ñuoâi rôøi)-Nhaän xeùt baøi cuûa Hs 	-Nhaän xeùt
2/ Baøi môùi:Giôùi thieäu ghi ñeà.
HÑGV
HÑHS
1/ GV höôùng daãn Hs quan saùt vaø nhaän xeùt
-GV cho Hs quan saùt maãu gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui
-GV hoûi: Thuyeàn coù maøu gì?Thuyeàn coù hình gì?
-Thuyeàn coù nhöõng boä phaän naøo?
-GV gôïi yù ñeå Hs noùi veà taùc duïng cuûa thuyeàn, hình daùng, maøu saéc, vaät lieäu laøm thuyeàn trong thöïc teá 
GV yeâu caàu 1 Hs leân môû thuyeàn maãu vaø cho bieát thuyeàn ñöïôc gaáp töø tôø giaáy thuû coâng hình gì?
2/ GV höôùng daãn maãu:
Böùôc 1: gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu
ñaët ngang tôø giaáy thuû coâng HCN leân baøn, maët keû oâ ôû treân(H2) . Gaáp ñoâi tôø giaáy theo chieàu daøi ñöôïc hình 3, mieát theo ñöôøng gaáp môùi cho phaúng
-Gaáp ñoâi maët tröôùc theo ñöôøng daáu gaáp ôû hình 3 ñöôïc hình 4
-Laät hình 4 ra maët sau, gaáp ñoâi nhö maët tröùôc ñöôïc hình 5
Böôùc 2: gaáp taïo thaân vaø muõi thuyeàn
-Gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû hình 5 sao cho caïnh ngaén truøng vôùi caïnh daøi ñöôïc hình 6 . Töông töï gaáp theo ñöøông daáu gaáp hình 6 ñöïôc hình 7
-Laät hình 7 ra maët sau, gaáp 2 laàn gioáng nhö hình 5, hình 6 ñöôïc hình 8
-Gaáp theo ñöôøng daáu gaáp cuûa hình 8 ñöôïc hình 9. Laät maët sau hình 9, gaáp gioáng nhö maët tröùôc ñöïôc hình 10
Böùôc 3: taïo thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui
-Laùch 2 ngoùn tay caùi vaøo trong hai meùp giaáy, caùc ngoùn coøn laïi caàm ôû 2 beân phía ngoaøi, loän caùc neáp gaáp vaøo trong loøng thuyeàn (H11). Mieát doïc theo hai caïnh thuyeàn vaø loän cho phaúng seõ ñöïôc thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui (H12)
*Chuù yù: GV caàn höôùng daãn 2 laàn vì khoù gaáp . Laàn thöù1 thao taùc chaäm, laàn 2 nhanh hôn
-GV goïi 1Hs leân gaáp-caû lôùp nhaän xeùt thao taùc gaáp cuûa baïn
-Caû lôùp gaáp nhaùp ( tröùôc khi gaáp cho Hs thö giaõn)
Quan saùt maãu , gaáp vaø nhaän xeùt
Maøu tím,Hình nan
Maïn thuyeàn, ñaùy thuyeàn, muõi thuyeàn
Phöông tieän giao thoâng ñöôøng soâng
Maøu ñen 
Goã
HCN
Theo doõi GV gaáp maãu
Tiết .: Tập đọc
ĐỔI GIÀY
I/ MỤC TIÊU :
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :
- Đọc trơn toàn bài . Đọc đúng các từ : tập tĩnh , lẩm bẩm , khấp khểnh .Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ dài 
- biết đọc truyện với giọng vui , phân biẹt giọng người kể với giọng nhân vật 
2. Rén kĩ năng đọc hiểu :
- Hiểu nghĩa các từ mới : tập tễnh , lẩm bẩm , khấp khểnh 
- Hiểu nội dung khôi hài của truyện : cậu bé đic giày chiếc cao chiếc thấp đến khi đựơc nhắc về đôi giày vãn không biết đổi thế nào vì thấy 2 chiếc giày còn lại vẫn chiếc cao chiếc thấp 
3. Giáo dục học sinh tính cẩn thận 
II/ CHUẨN BỊ:
- Gv : sgk , tranh , bảng phụ - H : sgk , vở 
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
A/ Ổn định : cho hcọ sinh hát và múa bài “ cộc cách tùng cheng “ 
B/ Bài cũ : bàn tay dịu dàng 
- Cho 2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi (đọc bài , trả lời ) 
. Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mất ?( lòng An nặng trĩu nỗi buồn . Nhỡ bà An ngồi lặng lẽ ) 
. Khi thấy An chưa làm bài , thái độ của thầy như thế nào ?( thầy không trách , chỉ nhẹ nhàng xoa đầu An khuyên bảo ) 
٭ Nhận xét :
C/ Bài mới : đổi giày 
HĐGV
HĐHS
Phương pháp
- Giới thiệu bài :
HĐ1: luyện đọc 
MT: đọc đúng từ câu 
- Đọc mẫu toàn bài 
- Cho học sinh đọc tiếp nối tiếp tứng câu 
+ Chú ý từ khó phát âm : tập tễnh , quái lạ , khấp khểnh 
- Cho học sinh nêu tù khó hiểu 
- Cho 1 học sinh đọc cả bài và hỏi 
+ Bài này chia làm mấy đoạn ?
- Chốt lại 3 đoạn 
· Đoạn 1 : từ đầu . khấp khểnh 
· Đoạn 2 : vừa đến  dễ chịu 
· Đoạn 3 : còn lại 
+ Chú ý ngắt giọng 1 số câu 
· Quái lạ / sao hôm nay chân mình một bên dài / một bên ngắn ?// hay là con đường khấp khểnh ?’// 
· Đến nhà cậu lôi từ gầm giường hai chiếc giày /, ngắm đi ngắm lại / rồi lắc đầu nói / Đôi này vẫn chiếc thấp chiếc cao //
- Cho học sinh thi đọc tiếp sức từng đoạn 
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- Thi đọc giữa các nhóm 
HĐ2 tìm hiểu bài 
MT: nắm nội dung bài 
- Cho học sinh đọc từng đoạn và hỏi :
+ Vì xỏ nhầm giày , bước đi của cậu bé như thế nào ?
+ Khi thấy đi lại khó khăn cậu bế nghĩ gì ?
+ Cậu bé nghĩ như thế có đáng cười không ?
+ Cậu bé thấy 2 chiếc giày ở nhà như thế nào ?
+ Em sẽ nói như thế náo để giúp cậu bé chọn được 2 chiếc giày cùng đôi?
HĐ3 : luyện đọc lại 
MT: biết đọc theo phân vai 
- Cho 3 nhóm tự phân vai và thi với các nhóm 
D . Củng cố 
- Những chi tiết nào trong truyện làm cho em buồn cười ?
- Lắng nghe 
- Đọc 
- Nêu
- 3 đoạn , 2 đoạn , 4 đoạn 
- Gạch và sách 
- Đọc 
- Đọc và trả lời 
- . Bước đi của cậu bé tập tễnh , bước thấp bước cao 
-. Cậu bé thấy lạ vì sao chân mình hôm nay 1 bên dài 1 bên ngắn 
-  rất đáng cười vì cậu bé xỏ nhầm giày mà không biết
- Vẫn chiếc thấp chiếc cao 
- Bạn phải cởi 1 chiếc giày ở chân ra , lấy chiếc giày giống với chiếc đang đi cho cùng đôi 
- Đọc , lắng nghe , nhận xét 
- Cậu bé đi nhầm giày mà cứ đổ cho chân mình 1 bên dài 1 bên ngắn 
thực hành 
giảng giải 
thực hành 
luyện tập 
Luyện tập
vấn đáp 
giảng giải 
luyện tập 
vấn đáp 
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Tập kể lại chuyện 
- CB : Kiểm tra 
- Nhận xét tiết học 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_lop_2_tuan_08_nam_hoc_2011_2012_ho.doc