37 Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 – Tuần 16 – Năm học: 2011-2012 – Lưu Hồ Lâm Thao mới nhất

Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2011

Toán :

NGÀY GIỜ

A. Mục đích yêu cầu:

 -Nhận biết 1 ngày có 24 giơ,24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau ,

-Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày .

-Nhận biết đơn vị đo thời gian :ngày ,giờ ,

-Biết xem giờ đúng trên đồng hồ .

-Biết biết thời điểm ,khoảng thời gian ,các buổi sáng ,trưa chiều ,tối ,đêm .

B. Chuẩn bị : Mô hình đồng hồ có thể quay kim . 1 đồng hồ điện tử

 C –Các hoạt động dạy học :

 

doc
19 trang
Người đăng
phuongtranhp
Ngày đăng
25/08/2021
Lượt xem
138Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 – Tuần 16 – Năm học: 2011-2012 – Lưu Hồ Lâm Thao”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2011
Toaùn :
NGAØY GIÔØ
A. Muïc ñích yeâu caàu:
 -Nhaän bieát 1 ngaøy coù 24 giô,24 giôø trong moät ngaøy ñöôïc tính töø 12 giôø ñeâm hoâm tröôùc ñeán 12 giôø ñeâm hoâm sau ,
-Bieát caùc buoåi vaø teân goïi caùc giôø töông öùng trong moät ngaøy .
-Nhaän bieát ñôn vò ño thôøi gian :ngaøy ,giôø ,
-Bieát xem giôø ñuùng treân ñoàng hoà .
-Bieát bieát thôøi ñieåm ,khoaûng thôøi gian ,caùc buoåi saùng ,tröa chieàu ,toái ,ñeâm .
B. Chuaån bò : Moâ hình ñoàng hoà coù theå quay kim . 1 ñoàng hoà ñieän töû
 C –Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
	Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
 1.Baøi cuõ : 
-Goïi 2 em leân baûng –lôùp baûng con.
 x - 22 = 38 ; 52 - x = 17 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
 2.Baøi môùi: 
 a. Giôùi thieäu baøi: 
-Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu ñôn vò ño thôøi gian : Ngaøy - Giôø . 
b. Giôùi thieäu Ngaøy - Giôø 
 Böôùc 1 : Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi baây giôø laø ban ngaøy hay ban ñeâm .
- Moät ngaøy bao giôø cuõng coù ngaøy vaø ñeâm . Ban ngaøy laø luùc chuùng ta nhìn thaáy maët trôøi . Ban ñeâm khoâng nhìn thaáy maët trôøi .
- Ñöa ñoàng hoà quay kim ñeán 5 giôø vaø hoûi : 
- Luùc 5 giôø saùng em ñang laøm gì ?
- Quay kim ñoàng hoà ñeán 11 giôø vaø hoûi : 
-Luùc 11 giôø tröa em laøm gì ?
- Quay kim ñoàng hoà ñeán 2 giôø vaø hoûi : 
-Luùc 2 giôø chieàu em laøm gì ?
- Quay kim ñoàng hoà ñeán 8 giôø vaø hoûi : 
-Luùc 8 giôø toái em laøm gì ?
- Quay kim ñoàng hoà ñeán 12 giôø vaø hoûi : 
-Luùc 12 giôø ñeâm em laøm gì ?
* Moät ngaøy ñöôïc chia ra nhieàu buoåi khaùc nhau ñoù laø saùng , tröa , chieàu , toái .
 Böôùc 2 :Moät ngaøy ñöôïc tính töø 12 giôø ñeâm hoâm tröôùc cho ñeán 12 giôø ñeâm hoâm sau . Kim ñoàng hoà phaûi quay 2 voøng môùi heát ñöôïc moät ngaøy . 
-Moät ngaøy coù bao nhieâu giôø.
- Neâu:24 giôø trong ngaøy laïi ñöôïc chia caùc buoåi 
- Quay ñoàng hoà ñeå HS ñoïc giôø töøng buoåi 
-Vaäy buoåi saùng baét ñaàu töø maáy giôø vaø keát thuùc luùc maáy giôø ?
- Yeâu caàu H ñoïc baûng phaân chia thôøi gian SGK. 
- Moät giôø chieàu coøn goïi laø maáy giôø ? Taïi sao ?
c. Luyeän taäp 
Baøi 1: Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .
-Ñoàng hoà thöù nhaát chæ maáy giôø ?
- Em ñieàn soá maáy vaøo choã troáng ?
-Em taäp theå duïc luùc maáy giôø ?
-Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi.
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
Baøi 3 : Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi 
- Cho hoïc sinh quan saùt ñoàng hoà ñieän töû .
- Yeâu caàu lôùp ñoái chieáu ñeå laøm baøi vaøo vôû . 
- Nhaän xeùt baøi laøm hoïc sinh . 
3. Cuûng coá - Daën doø:	
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .
-Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .
-Hai em leân baûng –lôùp baûng con.
-Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .
 Lôùp theo doõi giôùi thieäu baøi
-Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi.
- Quan saùt vaø laéng nghe vaø traû lôøi .
- Ban ngaøy .
-HS laéng nghe.
- Em ñang nguû 
- Em aên côm cuøng gia ñình .
- Em ñang hoïc baøi cuøng caùc baïn .
- Em xem ti vi .
- Em ñang nguû .
- Nhieàu em nhaéc laïi .
- Ñeám treân maët ñoàng hoà 2 voøng quay cuûa kim ñoàng hoà vaø traû lôøi : 24 giôø .
- Ñeám theo : 1 giôø saùng , 2 giôø saùng 3 giôø ...10 giôø saùng 
- Töø 1 giôø ñeán 10 giôø saùng .
- 2 em ñoïc baøi hoïc .
- Coøn goïi laø 13 giôø . Vì 12 giôø tröa ñeán 1 giôø chieàu 12 coäng 1 baèng 13 neân 1giôø chính laø 13 giôø .
- Moät em ñoïc ñeà baøi .
- Chæ 6 giôø .
- Ñieàn 6 .
-Em taäp theå duïc luùc 6 giôø saùng .
- Töï ñieàn soá giôø vaøo vôû
- Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn 
- Ñoïc ñeà .
- Quan saùt ñoàng hoà ñieän töû .
- 20 giôø hay coøn goïi laø 8 giôø toái .
 - Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .
- Veà nhaø taäp xem ñoàng hoà .
- Hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi .
Taäp ñoïc
CON CHOÙ NHAØ HAØNG XOÙM.
I. Muïc ñích yeâu caàu :
 - Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng choã ;böôùc ñaàu bieát ñoïc roõ lôøi nhaân vaät trong baøi .
 -Hieåu ND :Söï gaàn guõi ,ñaùng yeâu cuûa con vaät nuoâi ñoái vôùi ñôøi soáng tình caûm cuûa baïn nhoû (laøm ñöôïc caùc BT trong SGK )
II . Chuaån bò 
- Tranh minh hoïa , baûng phuï vieát caùc caâu vaên caàn höôùng daãn luyeän ñoïc 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
 1. Kieåm tra baøi cuõ 
 - Kieåm tra 2 hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi trong baøi taäp ñoïc : “ Beù Hoa “ 
2.Baøi môùi GTB
 Tieát 1:
 A. Luyeän ñoïc 
 * GV ñoïc maãu dieãn caûm baøi vaên .
* HD luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi nghóa töø.
a. Ñoïc töøng caâu .
-Luyeän ñoïc: nhaûy nhoùt, thaân thieát, vaãy ñuoâi, roái rít, sung söông, ...
* Ñoïc töøng ñoaïn : 
-Yeâu caàu tieáp noái ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp .
+Ñoaïn 1: giaûng “tung taêng”
+Ñoaïn 2: giaûng “maét caù chaân, boù boät, baát ñoäng”
+Ñoaïn 3: luyeän ñoïc “ Thaáy vaäy....meï aï !”
+Ñoaïn 4: luyeän ñoïc “ nhìn beù vuoát ve....mau laønh.”
* Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm .
-Gv theo doõi, höôùng daãn.
* Thi ñoïc Môøi caùc nhoùm thi ñoïc .
-Yeâu caàu caùc nhoùm thi ñoïc caù nhaân 
-Laéng nghe nhaän xeùt 
* Ñoïc ñoàng thanh 
-Yeâu caàu ñoïc ñoàng thanh caû baøi 
B.Tìm hieåu noäi dung 	
 -Baïn cuûa beù ôû nhaø laø ai ?
- Chuyeän gì xaûy ra khi beù maõi chaïy theo cuùn ?
- Luùc ñoù Cuùn boâng ñaõ giuùp beù theá naøo ?
-Nhöõng ai ñeán thaêm beù ?
-Vì sao beù vaãn buoàn ?
- Cuùn ñaõ laøm cho beù vui nhö theá naøo ? 
- Baùc só nghó beù mau laønh laø nhôø ai ?
-Caâu chuyeän naøy cho em thaáy ñieàu gì ?
C.Luyeän ñoïc laïi truyeän: 
-Toå chöùc thi ñua ñoïc noái tieáp giöõa caùc nhoùm vaø caùc caù nhaân .
3.Cuûng coá daën doø : 
-Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta ñieàu gì ?
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
- Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .
- Hai em leân baûng ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân.
-Lôùp laéng nghe ñoïc maãu .
-HS noái tieáp töøng caâu laàn 1.
-Reøn ñoïc caùc töø theo yeâu caàu. 
-HS noái tieáp ñoïc töøng caâu laàn 2 cho heát baøi.
-Töøng em noái tieáp ñoïc ñoaïn tröôùc lôùp .
-HS laéng nghe.
-HS laéng nghe.
-Luyeän ñoïc: Thaáy vaäy...meï aï!
-Luyeän ñoïc: Nhìn beù vuoát ve...mau laønh.
-4 HS noái tieáp 4 ñoaïn laàn 2
-Nhoùm 4 luyeân ñoïc.
-HS khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt baïn ñoïc 
- Lôùp ñoïc ñoàng thanh caû baøi .
-Moät em ñoïc thaønh tieáng .Lôùp ñoïc thaàm 
-Laø Cuùn Boâng , con choù cuûa nhaø haøng xoùm .
- Beù vaáp phaûi moät khuùc goã , ngaõ ñau vaø khoâng ñöùng daäy ñöôïc . 
- Cuùn ñaõ chaïy ñi tìm ngöôøi giuùp beù - Baïn beø thay nhau ñeán thaêm beù nhöng beù vaãn buoàn 
-Vì beù nhôù Cuùn maø chöa ñöôïc gaëp Cuùn.
- Cuùn ñaõ mang ñeán cho beù khi thì tôø baùo , luùc thì caùi buùt chì , con buùp beâ , ...
- Laø nhôø luoân coù Cuùn Boâng ôû beân an uûi vaø chôi vôùi beù .
- Tình caûm gaén boù thaân thieát giöõa beù vaø Cuùn Boâng .
- Caùc nhoùm thi ñua ñoïc .
- Caùc caù nhaân laàn löôït thi ñoïc 
- Phaûi bieát yeâu thöông gaàn guõi vôùi caùc vaät nuoâi .
- Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .
Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011
Keå chuyeän: 
 Con choù nhaø haøng xoùm 
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
Döïa theo tranh ,keå laïi ñöôïc ñuû yù töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän 
II / Chuaån bò : Tranh aûnh minh hoïa. Baûng phuï vieát lôøi gôïi yù toùm taét caâu chuyeän .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
- 1/ Baøi cuõ : - Goïi 3 em leân baûng noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän : “Hai anh em “ .
- Goïi 3 em leân ñoùng vai keå laïi caâu chuyeän 
- Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .
 2.Baøi môùi 
 a) Phaàn giôùi thieäu :
 * Höôùng daãn keå töøng ñoaïn : 
* Böôùc 1 : Keå theo nhoùm .
- Chia lôùp thaønh 3 nhoùm 
- Yeâu caàu hoïc sinh keå trong töøng nhoùm .
* Böôùc 2 : Keå tröôùc lôùp . 
- Yeâu caàu hoïc sinh keå tröôùc lôùp .
- Yeâu caàu nhaän xeùt baïn sau moãi laàn keå .
- GV coù theå gôïi yù baèng caùc caâu hoûi .
* Tranh 1 : - Tranh veõ ai ?
- Cuùn Boâng vaø beù ñang laøm gì ?
* Tranh 2 : -Chuyeän gì xaûy ra khi beù vaø Cuùn Boâng ñang chôi ?
- Luùc ñaáy Cuùn Boâng laøm gì ?
* Tranh 3 : - Khi Beù oám ai ñeán thaêm beù ?
-Nhöng Beù vaãn mong muoán ñieàu gì ?
* Tranh 4 : Luùc Beù boù boät naèm baát ñoäng , Cuùn ñaõ giuùp Beù ñieàu gì ?
* Tranh 5 : Beù vaø Cuùn ñang laøm gì ?
- Luùc aáy baùc só nghó gì ?
*)Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän : 
- Yeâu caàu 5 em noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän .
- Môøi 1 em keå laïi toaøn boä caâu chuyeän .
- Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em .
e) Cuûng coá daën doø : (3’)
 -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
- Daën veà nhaø keå laïi cho nhieàu ngöôøi cuøng nghe .
- Ba em noái tieáp keå laïi caâu chuyeän moãi em moät ñoaïn .
- 3 em leân ñoùng vai keå laïi caâu chuyeän .
-Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi
- Chuyeän keå : “ Con choù nhaø haøng xoùm “ . 
- Quan saùt vaø laàn löôït keå laïi töøng phaàn cuûa caâu chuyeän .
-5 em laàn löôït keå moãi em 1 ñoaïn trong nhoùm .
 - Caùc baïn trong nhoùm theo doõi boå sung nhau .
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân keå chuyeän 
- Moãi em keå moät ñoaïn caâu chuyeän 
- Nhaän xeùt caùc baïn bình choïn baïn keå hay nhaát
- Veõ Cuùn Boâng vaø Beù .
- Cuùn Boâng vaø Beù cuøng nhau ñi chôi trong vöôøn 
- Beù bò vaáp vaøo moät khuùc caây vaø ngaõ raát ñau .
- Cuùn chaïy ñi tìm ngöôøi giuùp ñôõ .
- Caùc baïn ñeán thaêm beù raát ñoâng , vaø coøn cho beù nhieàu quaø.
- Beù mong muoán ñöôïc gaëp Cuùn Boâng vì Beù raát nhôù Cuùn .
- Mang cho Beù khi thì tôø baùo , luùc thì caùi buùt chì Cuùn cöù quanh quaån chôi vôùi Beù maø khoâng ñi ñaâu .
- Khi khoûi beänh Cuùn vaø Beù laïi chôi vôùi nhaâu raát thaân thieát .
- Baùc só hieåu raèng chính nhôø Cuùn mf Beù khoûi beänh .
- 5 em keå tieáp nhau ñeán heát caâu chuyeän .
- Nhaän xeùt theo yeâu caàu .
- 1 em keå laïi caâu chuyeän .
-Veà nhaø taäp keå laïi nhieàu laàn cho ngöôøi khaùc nghe .-Hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi môùi .
	Toaùn :
Thöïc haønh xem ñoàng hoà .
A- Muïc ñích yeâu caàu :
-Bieát xem ñoàng hoà ôû thôøi ñieåm saùng ,chieàu toái .
-Nhaän bieát soá chæ giôø lôùn hôn 12giôø ,:17 giôø ,23 giôø 
-Nhaän bieát caùc hoaït ñoäng sinh hoaït, hoïc taäp thöôøng ngaøy lieân quan ñeán thôøi gian 
 B/ Chuaån bò :-
 -Hình veõ baøi taäp 1 ,2 SGK phoùng to .Moâ hình ñoàng hoà coù kim quay ñöôïc .
 ... ñoïc ñeà .
- 1HS gioûi laøm maãu.
- Nhoùm 2 thaûo luaän .
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
- Nhaän xeùt baøi laøm hoïc sinh .
Baøi 3 : Thanh hoûi hay thanh ngaõ
-Cho HS laøm vôû – GV theo doõi, höôùng daãn .
-Giaùo vieân chaám, chöõa baøi.
3.Cuûng coá - Daën doø: 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi xem tröôùc baøi môùi 
-Hai em leân baûng, loùp baûng con vieát caùc töø theo yeâu caàu.
-Nhaän xeùt baøi baïn . 
-2HS ñoïc baøi vieát, lôùp ñoïc thaàm .
- Laø lôøi cuûa ngöôøi noâng daân noùi vôùi con traâu cuûa mình .
- Vieát theo theå luïc baùt doøng 6 , doøng 8.
- D.6 vieát luøi vaøo 1 oâ , doøng 8 vieát saùt leà .
- Caùc chöõ caùi ñaàu caâu thô vieát hoa .
-Lôùp vieát baûng con theo yeâu caàu.
-Nghe giaùo vieân ñoïc ñeå vieát vaøo vôû .
-Nghe ñeå soaùt vaø töï söûa loãi baèng buùt chì .
- Noäp baøi leân ñeå giaùo vieân chaám ñieåm 
-Tìm tieáng coù vaàn ao ( hoaëc ) au . 
- 1 Hoïc sinh laøm maãu .
- N2 thaûo luaän.
-cao / cau ; lao / lau ; trao / trau ; nhao / nhau ; phao / phau ; ngao / ngau ; ...
- Lôùp laøm vaøo vôû .
- Hai em ñoïc laïi caùc töø vöøa ñieàn .
- Nhaän xeùt baøi baïn .
-2 em nhaéc laïi caùc YC khi vieát chính taû.
-Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp coøn laïi.
Thöù saùu ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2011
Taäp laøm vaên:
KHEN NGÔÏI. KEÅ NGAÉN VEÀ CON VAÄT. LAÂP THÔØI GIAN BIEÅU.
A. Muïcñích yeâu caàu :
 -Döïa vaøo caâu vaø maãu cho tröôùc ,noùi ñöôïc caâu toû yù khen (BT1).
 -Keå ñöôïc vaøi caâu veà moät con vaät nuoâi quen thuoäc trong nhaø (BT2).Bieát laäp thôøi gian bieåu (noùi hoaëc vieát ) moät buoåi toái trong ngaøy (BT3) .
BVMT : - Giáo dục ý thức bảo vệ các loài động vật.
B. Chuaån bò : Tranh veõ minh hoïa caùc con vaät nuoâi trong nhaø . 
C. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:	
HOẠT ĐỘNG GIAÓ VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
 1. Kieåm tra baøi cuõ : 
- Môøi 3 em leân baûng ñoïc baøi laøm keå veà anh chò , em trong gia ñình .
- Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em .
2.Baøi môùi: GTB 
 * Höôùng daãn laøm baøi taäp :
Baøi 1: Goïi moät em ñoïc ñeà , ñoïc caû caâu maãu .
- Ngoaøi caâu : Ñaøn gaø môùi ñeïp laøm sao !Baïn naøo coù theå noùi caâu khaùc cuøng yù khen ngôïi ñaøn gaø ?
- Yeâu caàu lôùp suy nghó vaø noùi vôùi baïn ngoài beân caïnh nhöõng lôøi khen ñoái vôùi caùc caâu khaùc .
- Môøi moät soá em ñaïi dieän noùi .
- Ghi caùc caâu hoïc sinh noùi leân baûng .
- Yeâu caàu lôùp ñoïc laïi caùc caâu . 
- Nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng em noùi toát .
Baøi 2 : Môøi moät em ñoïc noäi dung baøi taäp .
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu teân con vaät mình seõ keå 
- Môøi moät em keå maãu .
- Gv neâu caâu hoûi gôïi yù :Teân con vaät em ñònh keå laø gì ? Nhaø em nuoâi noù laâu chöa ? Noù coù ngoan khoâng ? , Coù hay aên choùng lôùn khoâng ? Em coù hay chôi vôùi noù khoâng ?Em coù yeâu noù khoâng ? Em ñaõ laøm gì ñeå chaêm soùc noù ? 
Noù ñoái xöû vôùi em theá naøo ? .
- Yeâu caàu hoïc sinh taäp noùi vôùi nhau trong nhoùm 
- Môøi moät soá HS neâu baøi cuûa mình.
- Nhaän xeùt 
Baøi 3 : Môøi moät em ñoïc noäi dung baøi taäp .
- Goïi moät em ñoïc laïi thôøi gian bieåu cuûa baïn Phöông Thaûo .
- Yeâu caàu lôùp töï vieát baøi vaøo vôû .
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi thôøi gian bieåu cuûa mình 3. Cuûng coá - Daën doø: 
-Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
- 3 em leân ñoïc baøi laøm tröôùc lôùp .
- Laéng nghe nhaän xeùt baøi baïn .
- Ñoïc baøi .
- Ñaøn gaø ñeïp quaù ! 
- Ñaøn gaø thaät laø ñeïp ! 
- Laøm vieäc theo caëp .
- Chuù Haø khoûe quaù ! / Chuù Haø môùi khoûe laøm sao ! / Chuù Haø thaät laø khoûe ....
- Lôùp mình saïch quaù ! / Hoâm nay lôùp mình saïch quaù ! Lôùp mình hoâm nay môùi saïch laøm sao !
- Ñoïc ñeà baøi 
- 5 - 7 em neâu teân moät soá con vaät .
- Moät em khaù keå . Chaúng haïn :
- Nhaø em nuoâi moät con choù teân laø LuLu.Choù ôû nhaø em ñaõ ñöôïc hai naêm . Lu Lu thaät ngoan vaø khoân laém . Moãi laàn em ñi ñaâu xa veà laø chuù ta raát möøng rôõ . Chuù chaïy ra taän ngoaøi coång ñeå ñoùn em . Em raát quí Lu Lu , haøng ngaøy ...
-Trong nhoùm noùi vaø chænh söûa cho nhau .
-Moät soá em trình baøy baøi tröôùc lôùp .
- Moät em ñoïc yeâu caàu ñeà baøi .
- Ñoïc laïi thôøi gian bieåu baïn Phöông Thaûo .
- Vieát baøi vaøo vôû .
-Ñoïc baøi vieát tröôùc lôùp ñeå lôùp nghe vaø nhaän xeùt .
-Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc .
-HS laéng nghe.
Toaùn: 
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
A. Muïc ñích yeâu caàu :
 -Bieát caùc ñôn vò ño thôøi gian :ngaøy, giô, ngaøy, thaùng.
-Bieát xem lòch .
B.Chuaån bò :
Moâ hình ñoàng hoà coù theå quay kim , Tôø lòch thaùng 5 .
C.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :	
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
 1.Baøi cuõ: 
- 3 HS leân baûng- lôùp söû duïng moâ hình ñoàng hoà ñeå quay ñoàng hoà chæ:9 giôø, 12 giôø, 18 giôø. 
 2.Baøi môùi: 
 *Luyeän taäp
Baøi 1: Ñoïc laàn löôït caâu hoûi ñeå hoïc sinh traû lôøi 
- Em töôùi caây luùc maáy giôø ?
- Ñoàng hoà naøo chæ luùc 5 giôø chieàu ? Taïi sao ?
-Em ñang hoïc ôû tröôøng luùc maáy giôø ? Ñoàng hoà naøo chæ luùc 8 giôø saùng ?
- Khi ñoàng hoà chæ 8 giôø saùng thì kim ngaén ôû ñaâu ? kim daøi ôû ñaâu ?
- Caû nhaø em aên côm luùc maáy giôø ?
- 6 giôø chieàu coøn goïi laø maáy giôø ? 
- Ñoàng hoà naøo chæ 18giôø ?
-Em ñi nguû luùc maáy giôø ?
-21 giôø coøn goïi laø maáy giôø ?
- Ñoàng hoà naøo chæ 9 giôø toái ?
- HS noái tieáp baùo caùo keát quaû .
- Nhaän xeùt baøi laøm hoïc sinh .
Baøi 2: Treo tôø lòch thaùng 5 leân baûng . 
- Ngaøy 1 thaùng 5 laø ngaøy thöù maáy ?
- Caùc ngaøy thöù 7 trong thaùng 5 laø nhöõng ngaøy naøo 
- Thöù tö tuaàn naøy laø 12 thaùng 5 . Thöù tö tuaàn tröôùc laø ngaøy naøo ?Thöù tö tuaàn sau laø ngaøy naøo ?
- Nhaän xeùt baøi laøm hoïc sinh .
3. Cuûng coá - Daën doø: 
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .
-3HS cuøng lôùp thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa Gv.
- Em töôùi caây luùc 5giôø chieàu.
- Ñoàng hoà D chæ luùc 5 giôø chieàu .
-Em ñang hoïc ôû tröôøng luùc 8 giôø . Ñoàng hoà A chæ luùc 8 giôø saùng .
- Khi ñoàng hoà chæ 8 giôø saùng thì kim ngaén ôû soá 8 , kim daøi ôû soá 12 .
- Caû nhaø em aên côm luùc 6 giôø .
- 6 giôø chieàu coøn goïi laø 18 giôø . 
- Ñoàng hoà C chæ 18giôø .
-Em ñi nguû luùc 21 giôø .
- 21 giôø coøn goïi laø 9 giôø .
- Ñoàng hoà B chæ 9 giôø toái .
- HS noái tieáp nhau traû lôøi .
- Nhaän xeùt sau moãi laàn baïn traû lôøi .
-Quan saùt vaø ñöa ra caâu traû lôøi 
- Ngaøy 1 thaùng 5 laø ngaøy thöù baûy .
- Goàm caùc ngaøy : 1 , 8 , 15 ,22 , 29 .
- Thöù tö tuaàn tröôùc laø ngaøy 5 thaùng 5 . Thöù tö tuaàn sau laø ngaøy 19 thaùng 5 
- Caùc em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .
- Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi .
Thuû coâng :
Gaáp , caét , daùn bieån baùo giao thoâng caám xe ñi ngöôïc chieàu (T2)
A/ Muïc ñích yeâu caàu:
- Bieát gaáp , caét daùn bieån baùo giao thoâng caám xe ñi ngöôïc chieàu 
 - Gaáp , caét , daùn ñuôïc bieån baùo giao thoâng caám xe ñi ngöôïc chieàu .Ñöôøng caét coù theå maáp moâ .Bieån baùo töông ñoái caân ñoái .coù theå laøm bieån baùo giao thoâng coù kích thöôùc to hoaëc beù hôn kích thöôùc GV höôùng daãn 
B/ Chuaån bò :
ª Maãu bieån baùo hieäu caám xe ñi ngöôïc chieàu . Quy trình gaáp caét , daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu coù hình veõ minh hoaï cho töøng böôùc . Giaáy thuû coâng vaø giaáy nhaùp khoå A4 , buùt maøu .. .
C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :	
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
-Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
 2.Baøi môùi:
 a) Giôùi thieäu baøi:
 b) Khai thaùc:
*Hoaït ñoäng1 : Höôùng daãn quan saùt vaø nhaän xeùt . 
-Cho HS quan saùt maãu bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu. 
-Ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh traû lôøi veà kích thöôùc , hình daùng , maøu saéc hình maãu ?
- Nhaéc nhôù hoïc sinh khi ñi ñöôøng caàn tuaân theo luaät leä giao thoâng nhö khoâng ñi xe vaøo khu vöïc coù bieån baùo caàm xe ñi ngöôïc chieàu ( nhö hình veõ )
*Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn maãu .
* Böôùc 1 :Gaáp caêt bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu 
- Gaáp caét hình troøn maøu xanh töø hình vuoâng coù caïnh 6oâ . Caét hình chöõ nhaät maøu traéng coù chieàu daøi 4 oâ roäng 1oâ . Caét hình chöõ nhaät maøu khaùc coù chieàu daøi 10oâ roäng 1oâ laøm chaân bieån baùo ( maøu traéng vaø ñoû ).
Böôùc 2 -Daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu . 
-Daùn chaân bieån baùo vaøo tôø giaáy maøu traéng H1.
- Daùn hình troøn maøu ñoû chôøm leân chaân bieån baùo khoaûng nöûa oâ H2. Daùn hình chöõ nhaät maøu traéng vaøo giöõa hình troøn .
 d) Thùc hµnh 
- Goïi 1 hoaëc 2 em leân baûng thao taùc caùc böôùc gaáp caét daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu caû lôùp quan saùt
-GV nhaän xeùt uoán naén caùc thao taùc gaáp , caét , daùn. 
-GV toå chöùc cho caùc em taäp gaáp , caét , daùn thöû bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu baèng giaáy nhaùp .
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông caùc saûn phaåm ñeïp .
 e) Cuûng coá - Daën doø: 
-Yeâu caàu nhaéc laïi caùc böôùc gaáp , caét daùn bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu .
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Daën veà nhaø hoïc baøi vaø aùp duïng vaøo thöïc teá khi tham gia giao thoâng treân ñöôøng . 
-Caùc toå tröôûng baùo caùo veà söï chuaån bò cuûa caùc toå vieân trong toå mình .
-Lôùp theo doõi giôùi thieäu baøi 
-Hai em nhaéc laïi töïa baøi hoïc .
- Lôùp quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà hình daùng , kích thöôùc vaø maøu saéc maãu 
- Bieån baùo coù 2 phaàn maët bieån baùo vaø chaân bieån baùo . Maët laø hình troøn , maøu ñoû . ÔÛ giöõa hình troøn coù hình chöõ nhaät maøu traéng . Chaân bieån baùo coù daïng hình chöõ nhaät ñöôïc sôn hai maøu traéng vaø maøu ñoû .
- Quan saùt ñeå naém ñöôïc caùch taïo ra bieån baùo caám xe ñi ngöôïc chieàu .
-Hai em thöïc hieän caùch caét daùn bieån baùo giao thoâng caám xe ñi ngöôïc chieàu .
- Lôùp thöïc haønh gaáp caét daùn bieån baùo giao thoâng caám xe ñi ngöôïc chieàu theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân .
 -Chuaån bò duïng cuï tieát sau ñaày ñuû ñeå tieát sau Gaáp caét daùn bieån baùo giao thoâng caám ñoã xe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_lop_2_tuan_16_nam_hoc_2011_2012_luu.doc