500 bài Đọc điền ôn thi Tiếng anh lớp 12 có đáp án

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

500 bài Đọc điền ôn thi Tiếng anh lớp 12 có đáp án (Phần 12)

  • 132 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

The results, (1)______ were published in the journal Neurological Research, are the latest in a series that links musical training to the development of higher brain functions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về mệnh đề quan hệ
A. whose: của ai
B. which: cái mà
C. that: cái mà
D. who: người mà
Mệnh đề quan hệ có chủ ngữ là “the results” nên đại từ quan hệ là “which”, đứng sau dấu phẩy không dùng “that”
Tạm dịch: The results, (1)______ were published in the journal Neurological Research, are the latest in a series that links musical training to the development of higher brain functions.
(Các kết quả, được công bố trên tạp chí Neurological Research, là phần mới nhất trong loạt bài liên kết đào tạo âm nhạc với sự phát triển của các chức năng não cao hơn.)


Câu 2:

Researchers worked with 135 second-grade students at a school in Los Angeles after (2)__________ a pilot study with 102 students.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về từ vựng
A. conduct /’kɒndʌkt/ (v): chỉ đạo, điều khiển, hướng dẫn
B. carry /’kæri/ (v): mang, vác
C. compose /kəm’pəʊz/ (v): soạn, sáng tác
D. concern /kən’sɜ:n/ (v): liên quan
Ta có cụm conduct a study: thực hiện cuộc nghiên cứu
Tạm dịch: Researchers worked with 135 second-grade students at a school in Los Angeles after (2)__________ a pilot study with 102 students.
(Các nhà nghiên cứu đã làm việc với 135 học sinh lớp hai tại một trường học ở Los Angeles sau khi thực hiện một nghiên cứu thí điểm với 102 học sinh.)


Câu 3:

Children that were given four months of piano training as well as time playing (3)___________newly designed computer software scored 27 percent higher on math and fraction tests than other children.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về từ vựng
A. cho
B. của
C. ở, tại
D. với
Ta có cụm play with: chơi, sử dụng cái gì
Tạm dịch: Children that were given four months of piano training as well as time playing (3)___________newly designed computer software scored 27 percent higher on math and fraction tests than other children.
(Những đứa trẻ được huấn luyện piano bốn tháng cũng như thời gian chơi với phần mềm máy tính được thiết kế mới đạt điểm cao hơn 27% về các bài kiểm tra toán và phân số so với những đứa trẻ khác.)


Câu 4:

At the same time, the computer game allows children to solve geometric and math puzzles that boost their ability to (4)_______________shapes in their mind.

Xem đáp án

 

Đáp án A

Kiến thức về từ vựng
A. manipulate /mə’nipjʊleit/ (v): điều khiển, sử dụng một cách điêu luyện
B. accumulate /ə’kju:mjʊleit/ (v): chồng chất, tích luỹ
C. stimulate /’stimjʊleit/ (v): kích thích
D. accommodate /ə’kɒmədeit/ (v): cung cấp chỗ ở
Tạm dịch: At the same time, the computer game allows children to solve geometric and math puzzles that boost their ability to (4)_______________shapes in their mind.
(Đồng thời, trò chơi máy tính cho phép trẻ em giải các câu đố hình học và toán học giúp tăng khả năng điều khiển các hình dạng trong tâm trí của chúng.)


Câu 5:

The findings are significant (5)____________ a grasp of proportional math and fractions is a prerequisite to math at higher levels, and children who do not master these areas of math cannot understand more advanced math that is critical to high-tech fields.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về liên từ
A. before: trước đó
B. because: bởi vì
C. although: mặc dù
D. unless: trừ phi, nếu không
2 vế của câu văn có quan hệ nguyên nhân-kết quả nên ta dùng “because”
Tạm dịch: The findings are significant (5)____________ a grasp of proportional math and fractions is a prerequisite to math at higher levels, and children who do not master these areas of math cannot understand more advanced math that is critical to high-tech fields.
(Những phát hiện này rất có ý nghĩa bởi vì nắm bắt được toán học và phân số tỷ lệ là điều kiện tiên quyết để toán học ở cấp độ cao hơn và những đứa trẻ không thành thạo các lĩnh vực toán học này có thể hiểu toán học tiên tiến hơn rất quan trọng đối với các lĩnh vực công nghệ cao.)


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.