7 Giải bài tập Thể tích của hình lăng trụ đứng SBT Toán 8 T2 mới nhất

Câu 1: Tìm diện tich toàn phần của hình lăng trụ đứng theo các kích thước cho trên hình.

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông BAC, ta có:

AC2 = BA2 + BC2

= 32 + 42 = 25

AC = 5m

Diện tích xung quanh là:

Sxq = (AB+BC+AC).CD

= (3+4+5).7 = 84(m2)

Diện tích toàn phần là STQ = Sxq + 2.Sđáy = 84 + 2.6 = 96(m2)

Câu 2: Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng tính theo kích thước trên hình là:

 Bài tập môn Toán 8

a,228                       b, 240                    c, 196                      d, 170                        e, 210

Hãy chọn kết quả đúng

Lời giải:

Dựa vào số đo các cạnh của hình lăng trụ, lần lượt tính diện tích các mặt bên và hai đáy.Ta có diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng là 228

Vậy chọn đáp án a,

Câu 3: Quan sát hình lăng trụ đứng. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

a, Các cạnh MQ và MO vuông góc với nhau.

b, MQ vuông góc QI(I là trung điểm của PR).

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Ta có hình lăng trụ đứng MNO.QRP.

a, Vì mặt bên (MOPQ) là một hình chữ nhật nên MQ ⊥ MO.

Vậy phát biểu a đúng.

b, Vì MQ ⊥ (QRP) nên MQ ⊥ QL

Vậy phát biểu b đúng.

Câu 4: Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước trên hình là:

a,24 m3

b, 40 m3

c, 120 m3

d, 240 m3

Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 4 m và 6 m, chiều cao 10 m.

Ta có: V = S.h = 12 .4.6.10 = 120(m3)

Vậy chọn đáp án C

Câu 5: Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình, biết thể tích lăng trụ đứng bằng 15 cm3

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Diện tích đáy của lăng trụ là:

S = 1/2 .2.x = x(cm2)

Ta có: V = S.h

Với V =v15cm3 , h = 5cm ta có:

V = x.h ⇒ x = V/h =v15/5 = 3(cm)

Câu 6: Tính thể tích theo các kich thước đã cho của các hình lăng trụ sau đây.

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

*Hình a: Ta có: V =S.h = 10.15.10 =1500 (cm3)

*Hình b: Ta có: Sđáy =1/2 .3.4 = 6 (cm2)

Vậy V = S.h = 6.10 = 60(cm3)

Câu 7: Lăng trụ đứng có kích thước như hình vẽ có thể tích là:

a,390 (cm3)

b, 360(cm3)

c, 450 (cm3)

d, 420 (cm3)

e, 410 (cm3)

Hãy chọn kết quả đúng

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông là 5cm và 12cm, đường cao lăng trụ bằng 15cm

Ta có: V = S.h =1/2 .5.12.15 = 450 (cm3)

Vậy chọn đáp án c,

Câu 8: Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình thì trong các số sau: (A) 48(cm3); (B) 96(cm3); (C) 192 (cm3) ;(D) 384(cm3) số nào là thể tích của nó.

 Bài tập môn Toán 8

Lời giải:

Lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với cạnh đáy là 6cm, đường cao đáy 4cm, đường cao lăng trụ là 8cm.

Ta có V = S.h = 1/2 .6.4.8 = 96 (cm3)

Vậy chọn đáp án b,

Xem thêm