7 Giải sách bài tập Hóa Học lớp 8 mới nhất

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2: Chất


Bài 4: Nguyên tử


Bài 5: Nguyên tố hóa học


Bài 6: Đơn chất- Hợp chất- Phân tử


Bài 8: Luyện tập


Bài 9: Công thức hóa học


Bài 10: Hóa trị


Bài 11: Luyện tập chương 1 – Hóa học 8


CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12: Sự biến đổi chất


Bài 13: Phản ứng hóa học


Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng


Bài 16: Phương trình hóa học


Bài 17: Luyện tập chương 2 – Hóa học 8


CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18: Mol


Bài 19: Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích, và lượng chất


Bài 20: Tỷ khối


Bài 21: Tính theo công thức hóa học


Bài 22: Tính theo phương trình hóa học


Bài 23: Luyện tập chương 3 – Hóa học 8


CHƯƠNG 4: OXI-KHÔNG KHÍ

Bài 24: Tính chất của oxi


Bài 26: Oxit


Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng của oxi


Bài 27: Điều chế oxi- phản ứng phân hủy


Bài 28: Không khí- Sự cháy


Bài 29: Luyện tập chương 4 – Hóa học 8


CHƯƠNG 5: HIDRO- NƯỚC

Bài 31: Tính chất của hidro và ứng dụng


Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử


Bài 33: Điều chế hidro- Phản ứng thế


Bài 37: Axit -Bazo -Muối


Bài 38: Luyện tập chương 5 – Hóa học 8


Bài 36: Nước


CHƯƠNG 6; DUNG DỊCH

Bài 40: Dung dịch


Bài 41:Độ tan của một chất trong nước


Bài 42: Nồng độ của dung dịch


Bài 43: Pha chế dung dịch


Bài 44: Luyện tập chương 6 – Hóa học 8

Xem thêm