7 Soạn bài Hành động nói mới nhất

I. Hành động nói là gì?
 
– Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hày trốn ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.
 
– Việc làm của Lí Thông có thể coi là một hành động, vì nó là một việc làm có mục đích.
 
II. Một số kiểu hành động nói thường gặp
 
– Câu “Con trăn ấy … đã lâu” nhằm mục đích thông báo.
 
– Câu “Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết” nhằm mục đích đe dọa
 
– Câu “Thôi … trốn ngay đi” nhằm mục đích khuyên.
 
– Câu “Có … lo liệu” nhằm mục đích hứa hẹn.
 
Câu 2:
 
– Hành động hỏi và mục đích để hỏi : “Vậy … ở đâu?”
 
– Hành động trình bày và mục đích thông báo “Con sẽ … Đoài”.
 
– Hành động hỏi và mục đích là van xin “U nhất định … u? U không … u?”.
 
– Hành động bộc lộ cảm xúc và mục đích là để than “Khốn nạn … này ! Trời ơi … !”.
 
Câu 3: Qua phân tích hai đoạn trích ở mục I và II, có những kiểu hành động nói : hỏi, trình bày, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc, cầu khiến, đe dọa…
 

Xem thêm