7 Tiếng anh lớp 8. Unit 1. Leisure activities. Project mới nhất

JOIN OUR LEISURE ACTIVITY
 
(THAM GIA HOẠT ĐỘNG THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI)
 
Tiếng anh lớp 8. Unit 1. Leisure activities. Project
 
Tạm dịch:
 
Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một poster quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong poster:
 
Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình
 
Giải thích tại sao hoạt dộng này vui
 
 Đưa thông tin về thời gian và nơi họp
 
Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động-
 
Hướng dẫn giải:
 
We will hold a marathon actitivity to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team sport with many students. They can join as a runner or they can come to cheer the runner. The activity will need about 50 runners and take part in school yard. The runners must run 5 grounds of school yard to finish their running.
 
The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.
 
Tạm dịch:
 
Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động marathon để mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào Chủ nhật tuần sau. Hoạt động là một môn thể thao tập thể với nhiều học sinh tham gia. Họ có thề tham gia như một người chạy lioặc họ có thể đến để cổ vũ những người chạy. Hoạt động sẽ cần 50 người chạy diễn ra ở trong sân trường. Người chạy phải chạy 5 vòng sân trường để hoàn thành bài chạy.
 
Người chạy đến điểm đích đầu tiền sẽ nhận được giải thưởng. Vậy những gì họ cần làm làm là  đăng ký ở đây, chuẩn bị giày chạy và chạy thôi.
 
 
 

Xem thêm