7 Tiếng anh lớp 8. Unit 3. Peoples of Viet Nam. Project mới nhất

ETHNIC FASHION SHOW!
 
(TRÌNH DIỄN THỜI TRANG DÂN TỘC!)
 
1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why?
 
(Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?)
Tiếng anh lớp 8. Unit 3. Peoples of Viet Nam. Project
 
 
Tạm dịch:
 
Trang phục người Khơ Me.
 
Trang phục người Mường
 
Trang phục người Ê Đê
 
Trang phục người H’mong
 
Trang phục người Tày
 
Trang phục người Hoa
 
 Trang phục người Pu Péo
 
 Trang phục người Hơ Rê
 
Trang phục người Ba Na
 
Trang phục người Pà Thẻn
 
Hướng dẫn giải:
 
I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: the short blouse, long skirt, scarves, hood.
 
Tạm dịch:
 
Tôi thích nhất là trang phục của người Pà Then. Chúng rất đầy màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm: áo, váy, khăn và nón đội.
 
2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours.
 
(Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.)
 
3. Organise an exhibition of the costume designs you have made among your group or class members. Talk about them.
 
(Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.)
 
 
 

Xem thêm