9 Giải bài tập Hóa Học lớp 9 sgk chi tiết hay nhất mới nhất

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit


Bài 2. Một số oxit quan trọng


Bài 3. Tính chất hóa học của axit


Bài 4. Một số axit quan trọng


Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit


Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit


Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ


Bài 8. Một số bazơ quan trọng


Bài 9. Tính chất hóa học của muối


Bài 10. Một số muối quan trọng


Bài 11. Phân bón hóa học


Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ


Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ


Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối


CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại


Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại


Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại


Bài 18. Nhôm


Bài 19. Sắt


Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép


Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn


Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại


Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt


Bài 24. Ôn tập học kì 1


CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 25. Tính chất của phi kim


Bài 26. Clo


Bài 27. Cacbon


Bài 28. Các oxit của cacbon


Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat


Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.


Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng


CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ


Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


Bài 36. Metan


Bài 37. Etilen


Bài 38. Axetilen


Bài 39. Benzen


Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên


Bài 41. Nhiên liệu


Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Bài 44. Rượu etylic


Bài 45. Axit axetic


Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic


Bài 47. Chất béo


Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo


Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit


Bài 50. Glucozơ


Bài 51. Saccarozơ


Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ


Bài 53. Protein


Bài 54. Polime


Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit


Bài 56. Ôn tập cuối năm

Xem thêm