9 Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung mới nhất

Bài 1 trang 68

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ;

b) 5 giờ;

c) 6 giờ;

d) 12 giờ;

e) 20 giờ.

Lời giải chi tiết

Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là 

3600:12=300

a) Vào thời điểm 3 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 

3.300=900

b) Vào thời điểm 5 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 

5.300=1500

c) Vào thời điểm 6 giờ  thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 

6.300=1800

d) Vào thời điểm 20 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 

4.300=1200

e) Vào thời điểm 12 giờ hai kim đồng hồ trùng nhau thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 

Bài 2 trang 69

Cho hai đường thẳng 

xy

 và st cắt nhau tại 

O

, trong các góc tạo thành có góc 

40

. Vẽ một đường tròn tâm 

O

. Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O.

Lời giải chi tiết

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 3 trang 69

Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung 

AmB

. Từ đó tính số đo cung 

AnB

 tương ứng.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Lời giải chi tiết

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Hình 5

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Hình 6

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 4 trang 69

Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm 

AOB

 và số đo cung lớn 

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 5 trang 69

Hai tiếp tuyến của đường tròn 

(O)

 tại 
Post navigation

Xem thêm